طرح طبقه بندی مشاغل چیست

طبقه بندی مشاغل چیست

طبقه بندی مشاغل چیست طبقه بندی مشاغل طرح تدوین شده توسط دولت ب پشتیبانی کارگران تحت پیمان میباشد . طرح طبقه بندی مشاغل توسط کارفرما جهت بیمه شدگان تحت لیست بیمه گرفته میشود ، منتها  طبقه بندی مشاغل چیست ؟ طبقه بندی مشاغل تاثیری جهت پرداخت حقوق ومزایا داشته ؟ آیا طرح طبقه بندی مشاغل …

طبقه بندی مشاغل چیست ادامه »