گواهینامه GFSI ایمنی صنایع غذایی

گواهینامه GFSI ایمنی صنایع غذایی

گواهینامه GFSI ایمنی صنایع غذایی GFSI  نامیده میشود ،  GFSI  مخفف  Global Food Safety Inititive ابتکار جهانی ایمنی غذایی نامیده میشود . بعضا متقاضیان طی تماس بامرکز مشاوره ایران گواه درخواست گواهینامه GFSI داشته حال اینکه GFSI انجمن اعتباردهنده نهاد(های) صادر کننده گواهینامه  BRC همینطور  IFS FOOD میباشد . حال توسط مقاله فوق میپردازیم ب اتحادیه ایمنی مواد غذایی  GFSI . مقاله فوق توسط مرکز مشاوره ایران گواه تهیه تدوین شده کپی برداری بدون ذکر نام ممنوع میباشد .  

 

GFSI چیست :

گواهینامه GFSI ایمنی صنایع غذایی  ابتکار جهانی ایمنی غذا سازمانی خصوصی بوده توسط اتحادیه تجارت بین المللی ، مجمع کالاهای مصرفی تحت قوانین بلژیک طی سال 2000 میلادی تاسیس همینطور مدیریت میشود . GFSI طراحی جهت معیار کردن استاندارد ایمنی مواد غذایی بابت تولیدکنندگان همینطور استاندارد مطمئن مزرعه میباشد . فعالیت اصلی اتحادیه  GFSI ایمنی مواد غذایی اغلب شامل الزامات ایمنی مواد غذایی جهت تولید کنندگان مواد غذایی میباشد .

 

درباره  GFSI :

گواهینامه GFSI ایمنی صنایع غذایی ابتکاری تجاری بابت بهبود مستمر سیستم(های) مدیریت ایمنی مواد غذایی هست ، تااطمینان حاصل گردد بابت تحویل غذای سالم ب مصرف کننده طی سراسر دنیا . GFSI بستری جهت همکاری بین برخی متخصصان برجسته ایمنی غذایی جهان همانند خرده فروشان ، تولید کنندگان همینطور شرکتهای خدمات غذایی ارائه دهندگان خدمات مرتبط بازنجیره تامین مواد غذایی ، سازمانهای بین المللی دولتها فراهم میکند .

 

تاریخچه اتحادیه  GFSI ایمنی صنایع غذایی :

استاندارد ایمنی مواد غذایی  GFSI سال 2000 میلادی بدنبال تعدادی ا زبحرانهای ایمنی مواد غذایی زمانیکه اعتماد مصرف کننده د رکمترین زمان بود ، آغاز شد . ا زآن زمان بعد متخصصان طی سراسر دنیا طی گروههای کاری فنی جهت حل وفصل مسائل ایمنی غذایی تعریف شده توسط ذینفعان GFSI فعالیت میکنند . لذا گواهینامه GFSI توسط سازمان جهانی  GFSI کشور بلژیک صادر میگردد .

 

فعالیت اتحادیه  GFSI :

فعالیت اصلی  GFSI شامل تعریف الزامات ایمنی مواد غذایی جهت طرحههای ایمنی غذا ازطریق یک فرآیند محک زدن میباشد . تصور میشود فرآیند  GFSI منجربه شناسایی طرحهای موجود ایمنی غذایی میشود لذا باعث افزایش اعتمادبه نفس پذیرش همینطور اجرای گواهینامه GFSI ایمنی صنایع غذایی توسط شخص ثالث طی کل زنجیره تامین مواد غذایی میشود . تمرکز فعلی اتحادیه  GFSI ایمنی صنایع غذایی برگسترش الزامات جهت پوشش دادن ب تمام حوزهای زنجیره تامین غذا ( ا زمزرعه ب چنگال ) هست .

 

فعالیت مهم اتحادیه  GFSI :

تمرکز فعلی  GFSI برگسترش الزامات جهت پوشش دادن ب تمام حوزهای زنجیره تامین مواد غذایی ایمنی هست . سایر الزامات برنامههای مهم فعلی شامل توسعه برنامه ایجاد ظرفیت بابت مشاغل کوچک ویا کمتر توسعه یافته جهت تسهیل دسترسی آنها ب بازار(های) محلی همینطور تمرکز مدام برصلاحیت حسابرس ایمنی مواد غذایی بابت آوردن کارشناس صنعت د رهمکاری بامرجع صادر کننده گواهینامه  GFSI ب اتفاق نظر مشترک پیرو مهارتها ، دانش ، همینطور ویژگیهاییکه حسابرس میبایست داشته باشد .

 

اهداف اتحادیه  GFSI ایمنی صنایع غذایی :

استاندارد  GFSI استاداردی هستکه طی آن یک طرح مرتبط باایمنی مواد غذایی توسط سند راهنمای  GFSI مقایسه میشود . سال 2000 میلادی بدلیل فراخوانهای زیاد ، قرنطینه همینطور تبلغیات منفی پیرو صنایع غذایی ، ایمنی مواد غذایی مهمترین موضوع مورد توجه شرکتهای تولید کننده مواد غذایی بود . مهمترین اهداف گواهینامه GFSI ایمنی صنایع غذایی استاندارد صنایع غذایی عبارتند : ارائه معادل سازی همگرایی بین سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی ، حذف افزونگی همینطور بهبود کارایی عملیاتی ، ایجاد صلاحیت پیرو ایمنی مواد غذایی .

 

رسمیت شناختن  GFSI :

GFSI تعدادی ا زطرحهای مدیریت ایمنی مواد غذایی راکه مطابق معیار(های) سند راهنمای  GFSI هست ب رسمیت شناخته هست . سند راهنمای  GFSI بطور منظم توسط GFSI تجدید نظر  میشود تاپیشرفت طی بهترین روشهارا منعکس نماید . GFSI بخودی خود طرح نیست لذا فعالیت اعتباربخشی همینطور صدور گواهینامه GFSI ایمنی صنایع غذایی انجام نمیدهد بلکه استاندارد تدوین شده بابت ایمنی مواد غذایی میباشد .

 

چه گواهینامه استانداردی تحت نظارت  GFSI صادر میگردد :

صدور گواهینامه مطابق بایکطرح شناخته شده  GFSI میتواند ازطریق حسابرس شخص ثالث بابت استاندارد(های) ؛ استاندارد جهانی  BRC ایمنی مواد غذایی ، استاندارد جهانی  BRC نسخه 6 جهت بسته بندی مواد غذایی ، استاندارد جهانی  BRC جهت ذخیره سازی همینطور توزیع مواد غذایی ، استاندارد  GAP کانادا جهت ایمنی مواد غذایی مزرعه ، استاندارد  ISO 22000 صدور گواهینامه سیستمهای ایمنی غذا ، استاندارد  GAAS مربوطبه پردازش غذای دریایی ، استاندارد جهانی گوشت قرمز  GRMS , استاندارد  IFS میتوانند تحت نظارت استاندارد  GFSI گواهینامه صادر نمایند .

 

صدور گواهینامه GFSI ایمنی صنایع غذایی :

گواهینامه GFSI ایمنی صنایع غذایی مربوطبه صنایع غذایی توسط مرجع خصوصی صادر کننده گواهینامه ایزو صادر میگردد . متقاضیان اخذ گواهینامه GFSI ایمنی صنایع غذایی میتوانند بامشاوره صحیح مرکز مشاوره ایران گواه اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه  GFSI . گواهینامه GFSI توسط اغلب تولیدکنندگان محصولات غذایی جهت صادرات ب دیگر کشور(ها) درخواست میگردد . لذا متقاضیان گواهینامه GFSI ایمنی صنایع غذایی میتوانند باحداقل هزینه ممکن اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه  GFSI توسط مرکز مشاوره ایران گواه .

 

مقالات مرتبط موضوع :

گواهینامه مرتبط صنایع غذایی

اخذ گواهینامه ایزو معتبر

 

 

 

 

پیمایش به بالا
02146135223