گواهینامه HSE شخصی

گواهینامه  HSE شخصی

گواهینامه  HSE شخصی مورد تقاضای اشخاص حقوقی جهت تکمیل رزومه ویا فعالیت کاری میباشد . اغلب متقاضیان گواهینامه  HSE شخصی , مدرک  HSE رابا مدرک مسئول ایمنی اشتباه گرفته . متقاضیان اخذ گواهینامه  HSE بلحاظ اینکه خواهان تاییدیه مسئول ایمنی توسط اداره کار استان مربوطه هستند دنبال مراکزی میباشند تا بتوانند گواهینامه مسئول ایمنی اخذ نمایند . منتها بدلیل عدم اطلاعات کافی ممکن هست دچارافراد سودجو شده لیکن گواهینامه  HSE جایگزین گواهینامه مسئول ایمنی اخذ نمایند . حال توسط مقاله فوق میپردازیم ب گواهینامه  HSE شخصی , مدرک مسئول ایمنی , گواهینامه  HSE بنام اشخاص توسط چه مراکزی صادر میگردد , مدرک مسئول ایمنی توسط چه مراکزی صادر میگردد , تفاوت بین مدرک مسئول ایمنی همینطور مدرک  HSE شخصی چیست .

گواهینامه  HSE شخصی چیست :

HSE استاندارد سازمان ملی انگلستان بابت الزامات بهداشت محیط زیست همینطور ایمنی محل کار بوده ک توسط سازمان استاندارد کشور انگلستان تدوین گشته . سازمان ملی استاندارد کشور انگلستان بلحاظ اینکه کارگران حین کار شرایط ایمنی بهداشتی داشته باشندتا پس ا زفعالیت طی کارگاه سالم ب آغوش خانواده خودبرگردند شرایطی استانداردی تعریف کرده بنام  HSE-MS .

HSE اختصار سه کلمه Health  یعنی بهداشت ، Safety  یعنی ایمنی همینطور Environment  یعنی محیط زیست . جهت کسب اطلاعات بیشتر بابت استاندارد  HSE لطفا مقاله ذیل مطالعه گردد .

HSE چیست ؟

استاندارد  HSE شرایط کامل ایمنی محل کاررا ( کارگاه ویا پروژه ) بررسی کرده سپس الزامات بابت ایمن سازی محل کار توضیح میدهد . لذا کارفرمایان مجاب گشته نیرویی طی پروژه استفاده کنند ک الزامات استاندارد  HSE آموخته باشند . بنابراین هنگام استخدام نیروی کار درخواست گواهینامه  HSE بنام اشخاص دارند .

مسئول ایمنی کیست :

مسئول ایمنی ویا افسر ایمنی فرد آموزش دیده همینطور تحصیل کرده رشته ایمنی محل کار میباشد . سال 1397 شمسی دولت پیمانکاران راموظف کردبه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری . یکی ازمدارک مورد نیاز پیمانکاران جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی داشتن تاییدیه مسئول ایمنی بوده . لذا پیمانکاران موظفهستند مسئول ایمنی طی کارگاه استخدام نمایندکه مورد تایید اداره کار استان باشد . مسئول ایمنی میبایست اطلاعات دقیقی بابت ایمن سازی شرایط کاری کارگران کارگاه داشته باشد . جهت کسب اطلاعات بابت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی مقاله ذیل مطالعه گردد .

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی .

متقاضیان اخذ تاییدیه مسئول ایمنی میتوانند مدارک خودرادر سایت ایسپ بارگزاری نموده سپس پیگیری نمایند بابت تاییدیه مسئول ایمنی . تاییدیه مسئول ایمنی توسط اداره کار استانها صادر میگردد . چنانچه پیمانکاری دارای تاییدیه مسئول ایمنی ویا افسرایمنی نباشد نمیتواند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اخذ نماید .

مدرک مسئول ایمنی :

مسئولین ایمنی ویا افسران ایمنی میبایست تحصیلات مرتبط داشته باشند تابتوانند تاییدیه اداره کار اخذ نماید . مدرک مرتبط مسئول ایمنی یعنی کاردان ایمنی جهت کارگاه زیر 50 نفر ، کارشناس ایمنی بهداشت محیط زیست ( صنعتی ) جهت کارگاه پیمانکاری تانهایتا 150 نفر ، کارشناس ارشد  HSE تانهایتا 250 نفر . حالچنانچه تعداد پروژه بیش ازیک باشد همینطور تعداد کارگران بالای 250 نفر براساس الزامات اداره کار پیمانکاری میبایست دومسئول ایمنی داشته باشد .

مسئول ایمنی میتواند تحصیلات غیر مرتبط داشته باشد درصورتیکه کارگاه زیر50 نفر باشد ، شخص معرفی شده بعنوان مسئول ایمنی میتواند باطی کردن دو دوره 40 ساعته ایمنی بهداشت محیط زیست همینطور دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک ؛ تاییدیه مسئول ایمنی بگیرد .

دوره 40ساعته ایمنی بهداشت چیست .

آئین نامه بکارگیری مسئول ایمنی .

گواهینامه  HSE شخصی بامدرک مسئول ایمنی کاملا متفاوت بوده ، لذا گواهینامه  HSE شخصی مورد پذیرش اداره کار جهت تاییدیه مسئول ایمنی نمیباشد .

گواهینامه  HSE شخصی توسط چه مراکزی صادر میگردد :

مدرک  HSE بنام اشخاص درخواست بیشماری داشته . اغلب متقاضیان گواهینامه  HSE شخصی اشتباها احساس میکنند باگواهینامه فوق میتوانند مسئول ایمنی کارگاه باشند . حال اینکه مسئول ایمنی کارگاه براساس نوشته بالا شرایط خاص خودرا داشته . پس چرا گواهینامه  HSE شخصی متقاضی داشته . اخذ گواهینامه  HSE بنام اشخاص بیشتر بابت تکمیل رزومه ویا قویتر کردن رزومه شخص بلحاظ داشتن برگ برنده طی مصاحبه شغلی میباشد . اشخاص دارنده گواهینامه  HSE بنام خودشان میتوانند ادعا داشته باشند الزامات استاندارد  HSE آموزش دیده . گواهینامه  HSE شخصی توسط مراجع صدور گواهینامه استاندارد  ISO HSE خارجی صادر میگردد . البته هستندمراکز مشاوره همینطور مراکز صدور گواهینامه ایزو داخلیکه مبادرت میفرمایند جهت صدور گواهینامه  HSE بنام اشخاص .

صدور گواهینامه  HSE شخصی بدون نیازبه برگزاری دوره اغلب بصورت انلاین ، گواهینامه  HSE بنام اشخاص صادر میگردد .

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه ، گواهینامه  HSE بنام اشخاص صادر نموده همینطور همراه باگواهینامه یک لوح فشرده شامل مستندات استاندارد  HSE جهت مطالعه افراد ارسال میگردد .

مدرک مسئول ایمنی توسط چه مراکزی صادر میگردد :

مدرک مسئول ایمنی بطور کلی ب دودسته مدرک دانشگاهی ، همینطور مدرک مرکز تحقیقاتی دسته بندی میشود . مدرک دانشگاهی جهت افراد تحصیل کرده رشته ایمنی بهداشت محیط زیست ویا کارشناس ارشد  HSE توسط دانشگاههای مربوطه صادر میگردد . گواهینامه دوره 40 ساعته ایمنی بهداشت همچنین گواهینامه دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک توسط برخی مراکز مورد تایید اداره کار تحت نظارت مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی بهداشت کار صادر میگردد .

گواهینامه  HSE صادر شده بابت دوره 40 ساعته ایمنی بهداشت همینطور دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک حتما میبایست دارای مهر برجسته مرکز تحقیقات باشد .

متقاضیان اخذ تاییدیه مسئول ایمنی میبایست مدارک مثبته توسط سامانه ایسپ بارگزاری کرده پیگیری نمایند تاتوسط اداره کار استان مربوطه بتوانند تاییدیه مسئول ایمنی اخذ نماید .

مرکز مشاوره واطلاع رسانی ایران گواه , باهمکاری آموزشگاههای مجاز مبادرت میکند جهت برگزاری دوره مسئول ایمنی همراه باصدور گواهینامه دوره 40 ساعته همچنین گواهینامه دوره 16 ساعته مورد تایید مرکز تحقیقات . لذا متقاضیان اخذ گواهینامه دوره 40 ساعته ایمنی بهداشت همینطور دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک میتوانند باارتباط مرکز ایران گواه زمان برگزاری دوره جویا شده ثبت نام نمایند .

تفاوت بین مدرک مسئول ایمنی همینطور گواهینامه  HSE شخصی :

مدرک مسئول ایمنی توسط اداره کار استانها جهت تاییدیه مسئولین ایمنی ویا افسران ایمنی بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط پیمانکاران صادر میگردد . مدرک مسئول ایمنی مورد تایید دیگر کشور(ها) نبوده صرفا مورد تایید اداره کار میباشد . لذا اشخاصیکه بعنوان مسئول ایمنی کارگاه فعالیت میکنند حتما میبایست اقدام نمایند ب اخذ تاییدیه مسئول ایمنی توسط ادراه کار استان مربوطه .

گواهینامه  HSE شخصی بنام اشخاص درخواست کننده توسط مراکز صدور گواهینامه  ISO بین المللی صادر میگردد . اشخاص دارنده گواهینامه  HSE بنام خودشان یعنی الزامات استاندارد  HSE آموزش دیده بنابراین میتوانند استاندارد  HSE طی پروژه ایجاب نمایند . حتی افراد دارای گواهینامه  HSE میتوانند  HSEPLAN مربوطبه پروژه تدوین نمایند .

گواهینامه  HSE شخصی توسط مراجع صدور گواهینامه  ISO HSE ویا مراکز مشاوره (ای) ایرانی باهزینه کمتری صادر میگردد . افراد جهت تکمیل رزومه شخصی اقدام میکنند بابت اخذ گواهینامه  HSE شخصی .

بیشتر بخواینم :

اخذ گواهینامه  HSE معتبر

برگزاری دورههای مسئول ایمنی

پیمایش به بالا
02146135223