اخذ گواهینامه ISO شخصی

اخذ گواهینامه  ISO شخصی

اخذ گواهینامه  ISO شخصی توسط افراد بابت تکمیل رزومه کاری همینطور ایجاد مزیت رقابتی بین افراد دیگر اخذ میگردد . گواهینامه  ISO بنام اشخاص توسط مراکز صدور استاندارد ایزو صادر میگردد . یعنی اشخاص میتوانند الزامات استاندارد ایزو آموزش دیده ، لذا گواهینامه  ISO بنام اشخاص صادر میگردد . حال اینکه متقاضیان اخذ گواهینامه  ISO شخصی میبایست توسط کدام مراکز اقدام نمایند بابت اخذ گواهینامه ایزو , هزینه اخذ گواهینامه  ISO بنام شخص چقدر هست , اعتبار مراجع صدور گواهینامه  ISO شخصی چقدر هست , گواهینامه  ISO بنام اشخاص چگونه اعتبار سنجی میشود .

ISO چیست :

ISO سازمان بین المللی استاندارد سازی همانند دیگر سازمانهای بین المللی وظایفی داشته ک درکشور ما همینطور دیگر کشور(ها) قابلیت اجرا همینطور معتبر میباشد . سازمان بین المللی ایزو یک فدراسیون جهانی متشکل ا زسازمانهای استاندارد دنیا میباشد . سازمان ایزو حدود 100 عضو داشته ک فعالیت مشارکت جهت تدوین استاندارد  ISO میباشد .

کلمه  ISO اختصار International Organizaion for Standard   برگرفته ازکلمه یونانی میباشد . ISO یعنی یکسان سازی بنابراین استاندارد ایزو جهت یکسان سازی استاندارد بین جوامع بین الملل بوجود آمده .

هدف تشکیل سازمان ایزو :

سازمان ایزو سال 1947 میلادی توسط مراکز استاندارد دیگر کشور(ها) آغاز بفعالیت نمود . رسالت سازمان بین المللی  ISO ارتقاء توسعه استاندارد سازی همینطور فعالیتهای مرتبط باآن طی سطح جهان ، باهدف تسهیل تبادل بین الملل ( کالا محصولات ) خدمات همینطور توسعه همکاریها طی حوزههای روشنفکرانه فعالیتهای علمی آغاز بفعالیت نمود . لذا هدف اصلی سازمان ایزو یکپارچه سازی استاندارد بین جهانیان میباشد . سازمان ایزو توسط کمیته فنی متن استاندارد ایزو تدوین نموده همینطور اعضاء تایید سپس جهت استفاده جهانیان منتشر مینماید .

گواهینامه  ISO :

گواهی نامه توسط فرهنگ دهخدا تعریف شده ، نامه (ای) ک درآن یک ویاچندکس مدرک ر اتایید نمایند . گواهینامه مترادف استشهاد ، تاییدیه ، تصدیق شهادت نامه وغیره میباشد . بنابراین گواهینامه ISO تایید مینماید مرکز اخذ کننده گواهینامه ایزو بدرستی الزامات استاندارد  ISO رعایت کرده ، لذا توانسته گواهینامه  ISO اخذ نماید .

گواهینامه ISO درحقیقت تاییدیه بابت اجرای الزامات استاندارد ایزو متقاضیان میباشد . لذا فرد دارنده گواهینامه ایزو یعنی الزامات اجرایی استاندارد ایزو آموزش دیده ویا طی مجموعه خود توانسته الزامات ایزو پیاده سازی نماید .

اعتبار گواهینامه  ISO :

اخذ گواهینامه  ISO شخصی , اعتبار گواهینامه  ISO کاملا بستگی داشته بمرجع صادر کننده گواهینامه  ISO . مراجع معتبر صادرکننده گواهینامه ISO توسط مراکز استاندارد کشور(های) خود معرفی میشوند . یعنی چنانچه مرکز صدور ایزو یک برند ایرانی باشد میبایست حتما تحت نظارت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بعنوان مرکز استاندارد ایران فعالیت نماید . جهت کسب اطلاعات بیشتر بابت اعتبار گواهینامه  ISO لطفا مطلب ذیل مطالعه گردد .

اعتبار مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو .

گواهینامه ISO شخصی :

اخذ گواهینامه  ISO شخصی , متقاضیان گواهینامه ایزو بطور کلی دودسته حقیقی همینطور حقوقی تقسیم بندی میشوند . حقوقی شرکتها ، سازمانها ، موسسات ، پیمانکاران تعریف شده ک میتوانند اقدام نمایند گواهینامه  ISO بنام مجموعه اخذ نماید . حقیقی افراد ( اشخاص ) هستندکه میتوانند گواهینامه  ISO بنام خودشان بگیرند . گواهینامه  ISO شخصی درصورتی صادر میگرددکه شخص درخواست کننده الزامات استاندارد ایزو آموزش دیده باشد سپس گواهینامه  ISO بنام شخص صادر میگردد . صدور گواهینامه  ISO بنام اشخاص توسط مراکز آموزشی همینطور مراجع صدور گواهینامه ایزو , صورت میپذیرد .

هدف بابت اخذ گواهینامه  ISO شخصی چیست :

گواهینامه ایزو بنام اشخاص توسط معمولا کارجویان همینطور کارآموزان حتی دانشجویان درخواست میگردد . اغلب افرادیکه دنبال شغل مناسب هستند بلحاظ ایجادتمایز بادیگر افراد دنبال راهی هستند تابتوانند خودرا بزرگتر جلو دهند . بنابراین اقدام میکنند جهت اخذ گواهینامه  ISO شخصی . شاغلان جهت ارتقاء وضعیت شغلی خود اقدام میکنند بابت اخذ گواهینامه  ISO شخصی . حتی دانشجویان رشته مدیریت صنعتی اقدام میکنند بابت اخذ گواهینامه  ISO شخصی . درحقیقت متقاضیان اخذ گواهینامه ISO بابت تکمیل رزومه فعالیتی خود اقدام میکنند بابت اخذ گواهینامه ISO مکاتبه ای .

اخذ گواهینامه  HSE شخصی .

اعتبار گواهینامه ISO شخصی :

گواهینامه ISO بنام اشخاص توسط مراکز غیر معتبر صادر میگردد . متقاضیان اخذ گواهینامه ISO شخصی توسط موتور جستجو گر  WWW.GOOGLE.COM  دنبال مراجعی هستندکه گواهی نامه ISO بنام خودشان صادر کنند . صدور گواهینامه ISO بنام اشخاص معمولا توسط مراکز آموزشی بابت آموزش دوره  مستندات ایزو همچنین توسط مراکز مشاوره بابت ارائه بسته مستندات همینطور مراجع خارجی صورت میپذیرد . گواهینامه ISO بنام اشخاص هیچگونه اعتبار بین المللی نداشته صرفا فرد اخذ کننده گواهینامه ایزو میتواند ادعا نماید الزامات استاندارد ایزو آموزش دیده همینطور اطلاعات کافی بابت الزامات استاندارد ایزو داشته .

اعتبار مراجع صادرکننده گواهینامه ISO شخصی :

اخذ گواهینامه ISO شخصی توسط مراکز متفاوتی امکان پذیر میباشد . منتها برخی مراکز صادرکننده گواهینامه ISO شخصی معتبر بوده لذا گواهینامه ایزو صادرشده قابلیت استعلام داشته . برخی مراجع صادرکننده گواهینامه ISO شخصی غیر معتبر بوده لذا گواهینامه ایزو صادرشده قابلیت استعلام نداشته . بنابراین اعتبار مراجع صادرکننده گواهی نامه ISO ب نحوه استعلام گواهینامه صادر شده بستگی داشته . اغلب گواهینامه  ISO بنام اشخاص توسط مراکز غیر معتبر خارجی صادر میگردد پس بنابراین گواهینامه ایزو اعتبار بین المللی نداشته .

بیشتر بخوانیم :

مراجع صدور گواهینامه ایزو چه نام دارند

گواهینامه مسئول ایمنی  

پیمایش به بالا
02146135223