ایزو45001 چیست

ایزو45001 چیست

ایزو45001 چیست ؟ ایزو45001 استاندارد بین المللی هستکه الزامات مربوطبه سیستم مدیریت بهداشت همینطور ایمنی شغلی جهت استفاده مشخص میکند .

ایزو45001 باعث میشود سازمان عملکرد  OHSAS  خودرادر پیشگیری ا زآسیب همینطور سلامت بهبود بخشد .

ISO45001 صرفنظراز اندازه ، نوع ، ماهیت جهت هرسازمانی قابل اجرا میباشد .

ایزو45001  توسط سیستم مدیریت  OHSAS18001  سازمان راقادر میسازد جنبههای دیگر بهداشت وایمنی ( مانند سلامتی ) رفاه کارگران ادغام گردد .

تاریخچه استاندارد ایزو45001 :

ایزو45001 اکتبر 2013 توسط سازمان  ISO  , ارائه شد .

ISO45001 توسط کمیته ISO / PC 283  ( کا درسال 2013 ) ایجاد شد ؛ مسئولیت مستقیم فرآیند استانداردسازی رابرعهده داشت .

ایزو45001 حداقل توسط 70 کشور جهت تهیه روند پیش نویس ایجاد گشته همینطور تهیه کار کمیته تاسال 2015 بطول انجامید .

الزامات استاندارد ایزو45001 سال 2015 تاسال 2017 نتوانست تایید کافی اعضاء  ISO  بدست آورده ؛ طی پیش نویس دوم سال 2018 رای کافی بدست آورد .

استاندارد ایزو45001 توسط 62 رای موافق همینطور چهار رای مخالف ( فرانسه ، هند ، اسپانیا ، ترکیه )  ایزو45001 , 12 مارس سال 2018 منتشر شد .  

بیشتر بخوانیم :

OHSAS18001  چیست ؟

استاندارد ایزو45001 چیست ؟

استاندارد ایزو45001 استاندارد تدوین شده توسط سازمان بین المللی  ISO  جهت سیستمهای مدیریت بهداشت همینطور ایمنی شغلی طی مارس 2018 منتشر شده .

الزامات استاندارد  ISO45001 اهداف کاهش صدمات همینطور بیماری شغلی میباشد .

ایزو45001 مبتنی بر  OHSAS18001  , کنوانسیون همینطور دستورالعملهای سازمان بین المللی منجمله  ILO OSH 2001 همینطور استاندارد ملی میباشد .

استاندارد ایزو45001 شامل عنصر اضافی جهت  BS OHSAS18001  بودهکه آنرا طی دوره مهاجرت سه ساله طی تاریخ 2018 الی 2021 جایگزین میکند .

استاندارد ایزو45001 توسط ساختار سطح بالای سایر استاندارد(ها) همانند ایزو9001 , همینطور استاندارد مدیریت زیست محیطی  ISO14001  پیروی میکند .

مقالات مرتبط :

تفاوت استاندارد  OHSAS18001  و  ISO45001  چیست

ISO45001 , هرآن چیزیکه میبایست بدانید :

الزامات ایزو45001 , هرروز هزاران نفر براثر حوادث کار همینطور بیماریهای کشنده مرتبط بافعالیتهای کاری جان خودرا ازدست میدهند .

ایزو45001 قصد داشته سازمانها رایاری نماید تاجلوگیری نماید بابت اتفاق حوادث کاری .

ایزو45001 استاندارد جدید سازمان  ISO  بوده جهت بهداشت همینطور ایمنی شغلی هست .

الزامات استاندارد  ISO45001  یکی ازمهمترین استاندارد(های) جهانی تشکیل شده ، ایزو45001 قرار هست سطح ایمنی درمحل کاررابصورت چشمگیری بهبود بخشد .

الزامات استاندارد  ISO45001   نقطه عطف هست !

ایزو45001 بعنوان اولین استاندارد بین المللی طی جهانکه ب بهداشت همچنین ایمنی درمحل کار میپردازد .

ISO45001 , سیستم مدیریت بهداشت همینطور ایمنی حرفه ای چارچوبی واحد جهت تمامی سازمانهاییکه مایل ببهبود عملکرد  OHSAS هستند ارائه میدهد .

الزامات ایزو45001 باهدایت مدیریت ارشد سازمان فراهم کردن محل کار ایمن جهت کارمندان میباشد .

ایزو45001 هدف کنترل عوامل موثردر بیماری ، آسیب دیدگی ، روحی همینطور شناختی فرد کاهش خطرات منجربه مرگ رادربرگرفته .

استاندارد ایزو45001  ویرایش شده ورژن قبلی  OHSAS18001  نیست بلکه استاندارد جدید همینطور مجزا بوده .

پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو45001 , مزایا :

پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت بهداشت مبتنی بر ISO45001 سازمان راقادر میسازد عملکرد  OHSAS  خودرا توسط :

تدوین ، اجرا ، عملکرد سیاست  OHSAS.

ایجاد فرایند سیستماتیک جهت درنظر گرفتن خطرات همینطور فرصتهای آن همچنین سایر الزامات قانونی دیگر درنظر میگیرد .

تعیین خطرات  OHSAS  مرتبط بافعالیت آن بدنبال ازبین بردن ، یاقراردادن کنترل جهت بحداقل رساندن اثرات احتمالی آنها .

ایجاد کنترلهای عملیاتی جهت مدیریت خطرات ، افزایش آگاهی بابت خطرات اوهساس .

ارزیابی عملکرد اوهساس وتلاش جهت بهبود توسط انجام اقدامات مناسب .

حصول اطمینان بابت اینکه کارگران نقش فعالی جهت اوهساس داشته .

بهبمود توانایی جهت پاسخ دادن بمسائل مربوطبه مقررات .

کاهش هزینه کلی حوادث .

کاهش زمان خرابی همینطور هزینه اختلال درعملیات .

کاهش هزینه حق بیمه .

کاهش غیبت همچنین نرخ گردش مالی کارکنان .

پی نوشت :

ایزو45001 چیست سوال اغلب متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو جهت حضوردر مناقصات میباشد .

متقاضیان اغلب  OHSAS18001  داشته بلحاظ جدید بودن استاندارد ایزو45001 اطلاع نداشته اوهساس 18001 منتضی شده .

صدور گواهینامه ایزو45001 بصورت معتبر توسط مرکز مشاوره ایران گواه درسریعترین زمان ممکن صورت میپذیرد .

جهت اخذ فوری گواهینامه ایزو45001 بابت حضوردر مناقصه ارتباط برقرار نمایید .

کلمات کلیدی :

ISO
ایزو45001
OHSAS18001
سازمان ایزو
استاندارد ایزو
ایمنی وبهداشت محل کار

بیشتر بخوانیم :

صدور گواهینامه ایزو معتبر
اخذ فوری گواهینامه ایزو9001
پیمایش به بالا
02146135223