ایزو9001 چیست

ایزو9001 چیست سوال اغلب متقاضیان اخذ ایزو هست . ایزو9001 بعنوان استاندارد مرجع جزو خانواده استاندارد ایزو9000 توسط سازمان ایزو تدوین گشته .

ایزو9000 خانواده سیستم مدیریت کیفیت  QMS   بوده ، شامل مجموع استاندارد میباشد . استاندارد ایزو9000 بسازمانها ، شرکتها کمک میکند نیاز مشتریان همینطور دیگر سهامداران مطابق با الزامات قانونی برطرف کنند .

ایزو9000 برپایه سیستم مدیریت  کیفیت بوده شامل هفت اصل اساسی میباشد .

اصول مدیریت کیفیت ایزو9001 شامل ؛ تمرکز بروی مشتری – رهبری – درگیری ومشارکت افراد – رویکرد فرآیند – بهبود – تصمیم گیری مبتنی برشواهد – مدیریت روابط میباشد .

نهاد(های) شخص ثالث بصورت مستقل جهت متقاضیان گواهینامه انطباق باالزامات  ISO9001   صادر مینمایند .  بطور کلی حدود نه میلیون سازمان گواهینامه ایزو9001 دریافت کرده . درخواست بسیار زیاد استاندارد  ISO9001   باعث شده بزرگترین سیستم مدیریت پذیرفته شده توسط سازمانها شناخته شود .

 

ایزو9001 چیست

ایزو9001:2015 , سیستم مدیریت کیفیت چیست ؟

ISO9001   بعنوان استاندارد بین المللی سازمان  ISO   تعریف شده ؛ الزامات مربوطبه سیستم مدیریت کیفیت  QMS   رامشخص میکند . متقاضیان استاندارد ایزو9001  اخذ میکنند تاتوانایی ارائه مداوم محصولات همینطور خدماتیکه پاسخگوی نیاز مشتری میباشد ارائه دهد . ایزو9001 محبوبترین استاندارد سری  ISO9000   تنها استاندارد قابلیت صدور گواهینامه سری 9000 رانیز دارا میباشد .

ایزو9001 اولین بار سال 1987 توسط سازمان بین المللی  ISO    منتشر شده . آخرین ویرایش استاندارد  ISO9001   توسط کمیته فنی سازمان ایزو سال 2015 میلادی صورت پذیرفت .

 

چه کسی میبایست استفاده نماید ازنسخه  ISO9001:2015   :

ایزو9001:2015   بدون توجه ب اندازه سازمان ، نوع فعالیت سازمان میتواند جهت استفاده  تمامی متقاضیان  پیاده سازی ، گواهینامه صادر گردد .

متقاضیان بلحاظ پیشرفت کاری همانند ؛ فرایند(ها) سازماندهی میشوند . ایزو9001 باعث بالارفتن کارآیی فرآیند میشود . کلیه سازمانهاییکه استفاده میکنند ا زاستاندارد ایزو9001 دراسرع وقت بدنبال انتقال بویرایش جدید  ISO9001:2015   هستند . ویرایش جدید ایزو9001  سپتامبر 2018 منتشر گردید لذا تمامی سازمانهای دارای گواهینامه  ISO9001:2008   میبایست جهت ارتقاء اقدام نمایند .

 

ایزو9001 چه مباحثی پوشش میدهد :

ایزو9001 ویرایش 2015 مبتنی برمتدولوژی برنامه همینطور رویکرد فرآیند محور جهت مستند سازی ، بررسی ساختار ، مسئولیتها جهت دستیابی ؛ بمدیریت کیفیت کارآمد درسازمان فراهم میکند .

استاندارد ایزو9001 بخشهای خاصی همانند : الزامات مربوطبه سیستم مدیریت کیفیت ؛ منجمله اطلاعات مستند برنامه ریزی همینطور تعیین تعامل فرآیند . مسئولیتهای مدیریت . مدیریت منابع  منجمله منابع انسانی همینطور محیط کار سازمان . تحقق محصول منجمله مراحل طراحی وتحویل . اندازه گیری ، تجزیه  تحلیل ، بهبود کیفیت  QMS   توسط فعالیتهایی همانند ممیزی داخلی ، اقدامات اصلاحی ، پیشگیرانه .

ایزو9001 ویرایش 2015 تغییراتی شامل :

معرفی اصطلاحات جدید

بازسازی برخی اطلاعات

تأکید برتفکر مبتنی برریسک جهت تقویت کاربرد رویکرد فرایند

قابلیت استفاده بهتر جهت خدمات

افزایش الزامات رهبری

 

مزایای ایزو9001 چیست ؟

 ISO 9001   بسازمانها کمک میکند اطمینان حاصل کنند مشتریان رضایت کافی بابت خدمات ، ارائه محصولات داشته . ایزو9001 الزامات مربوطبه سیستم مدیریت کیفیت کارآمدرا مشخص میکند .

مزایای ایزو9001 شامل :

ساماندهی سیستم مدیریت کیفیت QMS   

رضایت مشتریان ، کارمندان ، مدیران

ایزو9001 باعث میشود سازمان بطور مداوم عملکرد خودرا بسنجد .

ایزو9001 باعث بهبود مداوم فرآیند سازمان میگردد .

پیاده سازی الزامات  ISO9001   باعث صرفه جویی هزینه سازمان میشود .

 

گواهی  ISO9001   :

استاندارد ایزو9001 تنها استاندارد خانواده 9000 بوده ک میتوان گواهینامه صادر گردد .

اخذ گواهینامه ایزو9001 بدان معنا بوده سازمان موارد ذیل رارعایت کرده :

دستورالعمل استاندارد 9001  رادنبال میکند .

الزامات خاص خود رابرآورده میکند .

پاسخگوی نیاز مشتری بوده .

مستندات حفظ میشود .

اخذ گواهینامه  ISO9001   میتواند باعث ارتقاء سطح عملکرد سازمان گردد ؛ لذا مشتری رضایت بیشتری داشته .  اخذ گواهینامه  ISO9001   باعث اعتبار سازمان میشود .

مراحل صدور گواهینامه ایزو9001 شامل ؛ ابتدا پیاده سازی الزامات سپس ممیزی بعد توسط مراجع صدور گواهینامه  ISO   , صدور ایزو9001 میباشد .

اخذ گواهینامه ایزو9001  برخی مواقع جهت مناقصه ضرورت داشته ؛ بنابراین پیمانکاران بدنبال مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو9001 هستند .

 

کلمات کلیدی سرچ شده توسط گوگل :

ایزو9001 چیست , متن فارسی استاندارد ایزو9001 , ISO9001:2015   , اخذ گواهینامه ایزو9001 , مراجع صدور ایزو9001

 

بیشتر بخوانیم :

متن فارسی استاندارد ایزو9001 ویرایش 2015

مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو

پیمایش به بالا
02146135223