اخذ گواهینامه ISO 10077

اخذ گواهینامه  ISO 10077

اخذ گواهینامه  ISO 10077بلحاظ دستورالعملهای مربوطبه انتقال حرارتی درب وپنجره مورد درخواست کارفرمانی هستکه خواهان خرید درب وپنجره استاندارد هستند .

توسط مقاله فوق میپردازیم ب الزامات اجرایی استاندارد ایزو 10077 ، روند اخذ گواهینامه ایزو 10077 ، سپس هزینه صدور گواهینامه ایزو 10077 . مقاله فوق توسط مرکز مشاوره ایران گواه بانام شرکت هوداک سیستم فرتاک مکتوب شده .

 

معرفی استاندارد  ISO :

ISO سازمان بین المللی استاندارد یک فدراسیون جهانی استاندارد تشکیل شده  نهاد(های) استاندارد ملی (ارگان های عضو ISO) هست . وظیفه  تهیه استاندارد بین المللی معمولاً توسط کمیته فنی ایزو انجام میشود .  اعضای عضو علاقمند بموضوع مطرح شده کمیته فنی جهت آن ایجاد شده هست ، حق حضورد ر کمیته داشته . سازمانهای بین المللی ، دولتی همچنین غیر دولتی ، د رارتباط ISO ، نیز دراینکار شرکت میکنند . ایزو بابت کلیه موارد استانداردسازی الکتروتکنیک باکمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) همکاری نزدیکی داشته .

 

 

بیشتر بخوانیم :

تاریخچه سازمان بین المللی  ISO

 

 

معرفی ISO 10077  :

استاندارد ایزو 10077 بخشی ا زیک سری هستکه باهدف هماهنگی بین المللی روش کار جهت ارزیابی عملکرد انرژی ساختمانها انجام شده هست . درکل ، این سری بمجموعه (ای) ا زاستاندارد(های)  EPB گفته میشود .

استاندارد  EPB  ا زقوانین خاص پیروی میکنند تا ا زانسجام ، عدم ابهام همینطور شفافیت کلی اطمینان حاصل شود .

کلیه استاندارد  EPB توسط معرفی الگوی هنجاری طی ضمیمه A همچنین ضمیمه B باگزینه (های) پیش فرض آموزنده ، انعطاف پذیری خاصی راباتوجه ب روشها ، دادههای ورودی مورد نیاز سپس مراجعه بسایر استاندارد(های) EPB  ارائه میدهد .

گروههای اصلی این سند معماران ، مهندسین و تنظیم کننده ها هستند.

ISO 10077 توسط دو بخش تشکیل شده هست . استاندارد ISO 10077   جهت ارائه مقادیر محاسبه شده ا زخصوصیات حرارتی پروفیلهای قاب ، مناسب بابت استفاده بعنوان دادههای ورودی د رروش محاسبه انتقال حرارتی پنجرهها ، درها همینطور کرکرههای داده شده توسط ISO 10077-1 هست .

 

ایزو 10077 , محدوده فعالیت :

استاندارد ایزو 10077 روش مشخص شده لذا دادههای ورودی مرجع جهت محاسبه انتقال حرارتی پروفیلهای قاب همینطور انتقال حرارتی خطی اتصال آنها با پانلهای لعاب ویا مات میدهد .

همچنین میتوان ازاین روش جهت ارزیابی مقاومت حرارتی پروفیلهای کرکره همینطور خصوصیات حرارتی جعبههای کرکره ، اجزای مشابه (بعنوان مثال پرده) استفاده میگردد .

اخذ گواهینامه  ISO 10077 همچنین معیارهایی جهت اعتبارسنجی روشهای عددی مورد استفاده بابت محاسبه ارائه میدهد .

استاندارد ایزو 10077 تأثیرات تشعشعات خورشیدی ، انتقال حرارت ناشی ازنشت هوا ویا انتقال گرمای سه بعدی مانند اتصالات فلزی دقیق ر اشامل نمی شود. جلوههای پل حرارتی بین قاب همینطور ساختار ساختمان گنجانده نشده هست .

 

استاندارد ISO 10077 :

استاندارد ایزو 10077 طی  دوپارت توسط سازمان بین المللی  ISO تدوین سپس منتشر شده ؛ منتها اغلب متقاضیان جهت اخذ گواهینامه  ISO 10077 اقدام میکنند بابت گرفتن گواهینامه  ISO10077-2:2017 .

استاندارد  ISO10077-1:2006 پیرو عملکرد حرارتی پنجرهها ، در همینطور کرکره ؛ محاسبات انتقال حرارتی قسمت 1 بصورت عمومی تدوین شده .

استاندارد  ISO10077-2:2017 عملکرد حرارتی پنجره  ، در وکرکره ؛ محاسبه انتقال حرارتی – قسمت 2: روش عددی جهت  قابها .

اخذ گواهینامه  ISO 10077 توسط تولیدکنندگان همینطور پیمانکاران شرکتهای ساختمانی درخواست میگردد .

 

روند دریافت گواهینامه  ISO 10077 :

استاندارد ایزو 10077 بعنوان استاندارد پنجره ، کرکره همینطور دربها جهت عدم انتقال حرارت تدوین شده سپس توسط سازمان ایزو جهت استفاده عموم منتشر شده .

متقاضیان اخذ گواهینامه ISO 10077 بابت گرفتن مدرک ایزو 10077 میبایست ابتدا استراتژی خود جهت گرفتن گواهینامه ایزو مشخص نمایند . پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 10077 ( ایجاد مستندات استاندارد ) همسوبا پیاده سازی الزامات ایزو 9001 بصورت همزمان جهت اخذ گواهینامه  ISO 10077  بین المللی الزامی بوده .

متقاضیان اخذ گواهینامه  ISO 10077 بابت دانلود رایگان مستندات ایزو10077 میتوانند باشرکت ارتباط برقرار نمایند .

ممیزی جهت صدور گواهینامه ISO10077 پس ا زپیاده سازی الزامات توسط ممیز مرجع صدور گواهینامه ایزو انجام شده درصورت نبودن انطباق ، گواهینامه  ISO10077 توسط مرجع صدور صادر میگردد .

 

هزینه اخذ گواهینامه  ISO 10077 :

هزینه گرفتن مدرک استاندارد ایزو 10077 کاملا بستگی داشته بنوع اعتبار مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو .

گواهینامه ایزو 10077 معتبر میبایست تحت نظارت انجمن  IAF صادرشده باشد ؛ لذا متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو 10077 معتبر حتما میبایست اقدام نمایند بابت پیاده سازی سپس اخذ گوهینامه پس ممیزی انجام میشود سپس گواهینامه صادر میشود . لذا گرفتن مدرک ایزو 10077 توسط مرجع معتبر باتوجه ب پیاده سازی ، ممیزی ، همینطور اعتبار مرجع صدور حدود 4000000 میلیون تومان بوده .

مراجع صدور ایزو خصوصی بصورت غیر  IAF گواهینامه ایزو 10077 صادر میکنند منتها اعتبار بین المللی نداشته صرفا مورد تایید کارفرمایان ایرانی بوده .

هزینه اخذ گواهینامه  ISO 10077 غیر IAF حدود 800000 هزار تومان میباشد .

 

بیشتر بخوانیم :

IAF مخفف چیست

 

 

 

پیمایش به بالا
02146135223