مراحل اخذ ایزو 17025

مراحل اخذ ایزو 17025

مراحل اخذ گواهینامه ایزو 17025 تقاضای اغلب آزمایشگاههای پزشکی جهت گرفتن گواهینامه  ISO 17025 میباشد . استاندارد بین المللی ایزو 17025 ؛ استاندارد تخصصی ویژه آزمایشگاههای آزمون همینطور کالیبراسیون میباشد . گواهینامه ISO17025 مشخص کننده الزامات عمومی جهت تشخیص کیفیت همینطور احراز صلاحیت آزمایشگاههای کالیبراسیون ، آزمون هست .

فواید اخذ گواهینامه ایزو 17025 تایید صلاحیت آزمایشگاه جهت همکاری آزمایشگاههای مورد تایید ، اعلام آزمایشگاه دارنده گواهینامه  ISO 17025 بعنوان آزمایشگاه همکار مرکز ملی تایید صلاحیت ایران  NACI , همینطور تسهیل روابط بین الملل بین آزمایشگاههای سراسر دنیا میباشد .

گواهی ISO 17025 بعنوان صلاحیت انجام خدمات آزمون ، کالیبراسیون جهت سازمانها همچنین متقاضیانی میباشدکه درخواست گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه داشته .

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه توسط مقاله فوق بررسی میکند مراحل اخذ ایزو 17025 .

مزایای اخذ گواهینامه  ایزو 17025  چیست :

ISO / IEC 17025 آزمایشگاهها ر اقادر میسازد نشان دهندکه آنها باصلاحیت عمل میکنند ؛ لذا نتایج معتبری بدست میآورند . بنابراین اعتماد بنفس  درکار خود طی سطح ملی همچنین سراسر دنیا ارتقاء میبخشند .

پیاده سازی الزامات استاندارد ISO 17025  همچنین باعث پذیرش گسترده نتایج کالیبراسیون کردن آزمایش بین کشور(ها) ، بابت تسهیل همکاری بین آزمایشگاهها همینطور سایر ارگانها کمک میکند .

استاندارد ایزو17025 باعث شده گزارشات ، گواهینامه (های) آزمون بین کشور(ها) بدون نیازبه آزمایش بیشتر قابل قبول باشدکه البته بنوبه خود باعث بهبود تجارت بین المللی میشود .

تاریخچه استاندارد ایزو 17025 :

استاندارد ایزو 17025 ابتدا سال 1999 میلادی توسط  ISO / IEC 17025 سازمان بین المللی استاندارد سازی ایزو صادر شد . استاندارد ایزو17025 ابتدا بعنوان ISO / IEC Guide 25 شناخته میشود .

ISO 17025 الزامات عمومی جهت صلاحیت آزمایشگاههای آزمایش ( کالیبراسیون ) بعنوان اصلیترین استاندارد سازمان ایزو شناخته میشودکه توسط آزمایشگاهها مورد استفاده قرار گرفته شده .

استاندارد ایزو 17025 استانداردی هستکه اکثر آزمایشگاهها میبایست دارای گواهینامه ایزو 17025 باشند تااعتبار کافی کسب نمایند بابت اینکه ازلحاظ فنی مورد قبول باشند .

استاندارد ایزو 17025 مشترکات بسیاری بااستاندارد  ISO 9001 داشته منتها ایزو 17025 طی شرایط لازم جهت صلاحیت خاصتر بوده ؛ لذا بطور مستقیم اعمال میشود بابت سازمانهایی (که) نتایج آزمایش ،  کالیبراسیون تولید می کنند همینطور  مبتنی بر اصول فنی کمی بیشتر میباشند .

آخرین ویرایش استاندارد ایزو 17025 :

سازمان بین المللی ایزو پس ا زتدوین استاندارد ایزو 17025 طی سه نوبت اقدام نمود بابت ویرایش استاندارد  ISO17025 . طی سالهای 1999 ، 2005 ، 2017  میلادی تغییرات استاندارد ایزو 17025 انجام شد منتها تغیرات بین نسخه 1999 الی 2005 تاکید بیشتر برمسئولیتهای مدیر ارشد ، الزامات صریح جهت بهبود مستمر خود سیستم مدیریتی همچنین ارتباط با مشتری میباشد . نکته مهم تغییرات استاندارد ایزو17025 ویرایش جدید 2017 نزدیک بودن نسخه جدید باالزامات استاندارد ایزو9001 ویرایش 2015 میباشد .

گواهینامه استاندارد ایزو 17025 توسط مرجع صدور معتبر باآخرین ویرایش یعنی 2017 میلادی صادر میگردد ؛ لذا متقاضیانیکه دارای گواهینامه استاندارد  ISO17025:2005 هستند میتوانند جهت ارتقاء گواهینامه ایزو17025 اقدام کنند .

آزمایشگاهها استفاده میکننداز ایزو 17025 جهت پیاده سازی سیستم کیفیتی باهدف بهبود توانایی آنها بابت تولید مداوم نتایج معتبر . گواهینامه ISO17025 همچنین مبنایی جهت اعتبار بخشی یک نهاد معتبر میباشد .

الزامات استاندارد ایزو 17025 :

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو 17025 میبایست الزامات استاندارد  ISO17025 اطلاع داشته باشند تابتوانند مراحل اخذ ایزو 17025  طی نمایند . لذا الزامات استاندارد ایزو 17025 بر مبنای ذیل میباشد :

الزامات استاندارد ایزو17025 نسخه 2005 شامل پنج عنصر ؛ منابع عادی ، اصلاحات تعریفات ، الزامات مدیریتی همینطور الزامات فنی میباشد . الزامات مدیریتی نسخه 2005 ایزو 17025 دردرجه اول توسط عملکرد ، اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت طی آزمایشگاه مرتبط هست .

الزامات فنی نسخه 2005  ISO 17025 , شامل عواملی هستکه صحت ، اعتبار آنها همینطور کالیبراسیونهای صورت پذیرفته طی آزمایشگاه مشخص میشود .

الزامات استاندارد ایزو 17025 ویرایش 2017 ساختارر ابعنوان اصلاحات (تعاریف ) ، الزامات عمومی ، الزامات ساختاری ، منابع مورد نیاز ، الزامات فرآیند همچنین نیاز(های) سیستم مدیریت اصلاح شده .

الزامات عمومی ایزو17025:2017 مربوطبه سازماندهی آزمایشگاه هست .

دروند دریافت گواهینامه ایزو 17025 :

مراحل اخذ ایزو 17025 بشرح ذیل میباشد :

ثبت درخواست گواهینامه ایزو 17025 درسامانه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران .

تجهیز آزمایشگاه مرکز باتوجه بنوع آزمایشات همینطور کالیبراسیون آزمایشگاه . لارم بذکر میباشد نوع تجهیزات همینطور لیست تجهیزات توسط مرکز ملی تاید صلاحیت ایران صادر میشود .

تشکیل واحد  QC درمحل آزمایشگاه ، همینطور استخدام کارشناس جهت آزمایشگاه .

پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو9001 بعنوان سیستم مدیریت کیفیت .

آموزش کارکنان جهت الزامات استاندارد ایزو 17025 .

ممیزی بابت صدور گواهینامه ایزو 17025 .

صدور گواهینامه 17025 توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران .

مراحل اخذ ایزو 17025 میبایست توسط سازمان ملی تایید صلاحیت ایران  NACI صورت پذیرد ؛ بلحاظ اینکه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تحت نظارت سازمان بین المللی  ILAC فعالیت میکند ، لذا اخذ گواهینامه ایزو 17025 مورد درخواست متقاضی میبایست توسط  NACI انجام شود .

صدور گواهینامه  ISO17025 بصورت غیر معتبر توسط برخی مراجع صدور گواهینامه ایزو انجام میشود ، منتها گواهینامه ایزو 17025 صادر شده توسط مراجع فوق اعتبار بین المللی نداشته بعضا توسط برخی کارفرمایان ایرانی هم مورد پذیرش نیست .

مراحل اخذ ایزو 17025 توسط مراجع غیر رسمی صدور گواهینامه ایزو بسیار راحت بوده ، متقاضی درخواست خود اعلام میکند براساس لیست آزمایشات درخواست شده گواهینامه ایزو17025 غیر رسمی صادر میشود .

مزایای اخذ گواهینامه ایزو 17025 توسط شرکت ایران گواه :

اخذ گواهینامه ایزو 17025 توسط مرکز ایران گواه نه تنها صدور گواهینامه ایزو17025 تضمین میکند بلکه مراحل اخذ ایزو 17025 سهولت میبخشد .

مشاوره بابت اخذ گواهینامه ایزو 17025 ، مشاوره بابت مراحل اخذ ایزو 17025 ، مشاوره بابت خریدتجهیزات آزمایشگاه ، مشاوره بابت مراحل پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 17025 همینطور ممیزی توسط مرکز مشاوره ایران گواه انجام شده لذا متقاضی ایزو 17025 بدون دغدغه میتواند گواهینامه ایزو 17025 اخذ نماید .

بیشتر بخوانیم :

مستندات پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو9001

اخذ گواهینامه ایزو9001

مرکز مشاوره واطلاع رسانی ایران گواه , کانال آپارت ایران گواه رادنبال نمایید .

پیمایش به بالا
02146135223