دریافت گواهینامه اداره کار

دریافت گواهینامه اداره کار

دریافت گواهینامه اداره کار چالش فکری تمامی پیمانکاران میباشد . پیمانکاران خدماتی ، پیمانکاران شهرداری ، کترینگها ، تاسیساتی ، پیمانکاران نفت وگاز ، پیمانکاران ساخت وساز همینطور کلیه پیمانکاران جهت حضوردر مناقصه نیاز داشته اقدام نمایند جهت دریافت گواهینامه توسط اداره کار . حال اینکه دریافت گواهینامه اداره کار چیست , اداره کار چه گواهینامه (ای) صادر میکند , پیمانکاران جهت مناقصه چه گواهینامه (ای) میبایست داشته باشند .

 

اخذ گواهینامه اداره کار :

اداره کار استانها جهت فعالیت پیمانکاران حاضردر استانها میبایست تمامی خدمات همینطور فعالیت پیمانکاران ر ااحراز صلاحیت نماید . لذا پیمانکاران میبایست تمامی شرایط جهت دریافت گواهینامه اداره کار راداشته باشند . پیمانکار بعنوان شخص حقوقی بابت انمجام فعالیت تعریف شده معرفی میگردد . لذا میبایست صلاحیت انجام فعالیت داشته باشد . براساس آئین نامه اجرایی سال 97 تمامی پیمانکاران میبایست ب تایید صلاحیت اداره کار رسیده باشند . جهت اطلاع بابت آئین نامه اجرایی پیمانکاران لینک ذیل مطالعه گردد .

آئین نامه اجرایی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار .

 

گواهینامه (های) صادرشده توسط اداره کار :

اداره کار استانها مسئول احراز صلاحیت فنی شرکتهای پیمانکاری میباشد . شرکتهای پیمانکاری بابت فعالیتهای خود نیاز داشته توسط اداره کار استان خود احراز صلاحیت گردند . بلحاظ اینکه براساس قانون فقط شرکتهایی میتوانند درمناقصات شرکت داشته باشندکه دارای تاییدیه توسط اداره کار باشند . اداره کار هراستان بنوعی وظیفه سنجش صلاحیت شرکتهای پیمانکاری رادارا میباشد .

دریافت گواهینامه اداره کار دغدغه اصلی مدیران شرکتهای پیمانکاری شده . متقاضیان اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار بعضا توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM  سرچ مینمایند تا بتوانند سوال جوابهای خودرا پیدا کنند . بنابراین بامطالعه دقیق مقاله فوق میتوانند ب سوالات پیش آمده جوابگو بوده .

اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار .

 

اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار :

اداره کار استانها توسط دو گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران شرکتهای پیمانکاری احراز صلاحیت میکند . متقاضیان دریافت گواهینامه اداره کار دقت لازم داشته باشند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری با گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران متفاوت بوده دومدرک کاملا جدااز هم میباشد .

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط برخی متقاضیان مدرک مجوز اداره کار نیز نامیده میشود .

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط متقاضیان باالفاظ متفاوتی همانند تعیین صلاحیت ایمنی , تایید  hse اداره کار , گواهینامه HSE اداره کار همچنین گواهینامه ایمنی داره کار نامیده میشود .

 

گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار :

گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار ویاهمان گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار استانها بااعتباری سه ساله صادر شده . دریافت کنندگان گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میبایست سالانه اقدام نمایند بابت ممیزی همچنین تایید مجدد گواهینامه . بنوعی پیمانکاران دریافت کننده گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میبایست سالیانه اقدام نمایند بابت اعتبارسنجی گواهینامه .

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت برخی پیمانکاران صادر میگردد . یعنی تمامی پیمانکاران باهر زمینه فعالیتی نمیتوانند اقدام نمایند بابت دریافت گواهینامه اداره کار . شرکتهای خدماتی ، بازرسی میتوانند اقدام نمایند بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری . جهت کسب اطلاع دقیق لطفا لینک ذیل مطالعه گردد .

چه پیمانکارانی میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بگیرند .

 

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری :

متقاضیان دریافت گواهینامه اداره کار ( گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ) میبایست مدارک مثبته اعلام نمایند توسط دفاتر انجمن معرفی شده توسط اداره کار استان مربوطه تشکیل پرونده دهند سپس پیگیری نمایند تاصدور گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری . بلحاظ بازرسی دردفتر کار پیمانکار ، میبایست متقاضی حتما دارای دفتر کار موقعیت اداری ویا سند اداره باشد . دارا بودن لیست بیمه دیگر شرایط تشکیل پرونده جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میباشد . بنابراین اخذ طرح طبقه بندی مشاغل جزو مهمترین مدرک پیمانکاران جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میباشد . جهت دریافت اطلاعات کافی بابت مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری لطفا لینک ذیل مطالعه گردد .

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری .

 

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری :

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تفاوت کلی داشته باگواهینامه تاییدصلاحیت پیمانکاری . اغلب متقاضیان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری راگواهینامه  HSE اداره کار ویا گواهینامه ایمنی اداره کار مینامند .

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری همانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار استانها صادر میگردد . متقاضیان جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری میبایست حتما دارای پیش نیاز باشند . پیش نیاز بابت صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ، رتبه شرکتها ویا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میباشد . بنوعی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی همانند مدرک فوق لیسانس بوده لذا متقاضیان جهت اخذ مدرک فوق لیسانس میبایست لیسانس ارائه دهند .

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست .

 

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری :

دریافت گواهینامه اداره کار همانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط متقاضیان چالشهای بیشماری داشته . اغلب متقاضیان بابت عدم اطلاعات کافی سردرگم درادارات دولتی جهت روند دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی هستند . لذا باعث مشاجره ، سردرگمی حتی زمانبر بوده پرونده تایید صلاحیت ایمنی میگردد . مهمترین مدرک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران داشتن پیش نیاز یعنی رتبه ویا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میباشد .

مدرک مسئول ایمنی مدرک مهم دیگر بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میباشد . پیمانکاران بابت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی حتما میبایست جهت پروژههای فعال خود مسئول ایمنی بامدرک معتبر داشته باشند سپس اقدام نمایند توسط اداره کار بابت تایید مسئول ایمنی .

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی .

 

دریافت فوری گواهینامه اداره کار :

دریافت گواهینامه اداره کار باتوجه ب توضیحات داده شده بصورت فوری امکان پذیر نمیباشد . منتها متقاضیان جهت حضوردر مناقصه نیاز مبرم داشته گواهینامه اداره کار اخذ نموده ارائه دهند . بنابراین مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه میتواند نامه بابت مناقصه صادر نموده توسط نامه فوق پیمانکار میتواند درمناقصه شرکت کرده تاگواهینامه اداره کار دریافت نماید .

متقاضیان اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میتوانند ارتباط برقرار کرده اقدام نمایند بابت اخذ نامه جهت حضوردر مناقصات .

داشتن گواهینامه  ISO معتبر همینطور گواهینامه  HSE جزو مهمترین موضوعات بابت حضوردر مناقصات میباشد . بلحاظ اینکه متقاضیان میتوانند امتیاز بیشتری کسب نمایند پس بنابراین درصد برنده شدن درمناقصات بیشتر میباشد .

 

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه ایزو شرکتها بابت حضوردر مناقصه
مسئول ایمنی آئین بکارگیری مسئول ایمنی

 

کلمات کلیدی مهم مطلب :

دریافت گواهینامه اداره کار , اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار , روند اخذ گواهینامه اداره کار جهت مناقصه  

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به این مقاله امتیاز دهید!
[Total: 1 Average: 5]
پیمایش به بالا
02146135223