هزینه اخذ گواهینامه CE

هزینه اخذ گواهینامه CE

هزینه اخذ گواهینامه CE عمده ترین سوال متقاضیان دریافت گواهینامه CE سی ای میباشد . متقاضیان اخذ گواهینامه CE بابت روند فروش خوددرخواست دریافت گواهینامه CE داشته . متقاضیان ممکن هست هزینه اخذ استاندارد CE سرچ نمایند . بنابراین اطلاع بابت مرجع صادرکننده گواهینامه CE همینطور هزینه اخذ گواهینامه CE مهمترین چالش متقاضیان میباشد . توسط مقاله فوق میپردازیم ب هزینه اخذ گواهینامه CE .

استاندارد CE چیست :

CE استاندارد اتحادیه اروپا بابت محصولاتی میباشدکه جهت محیط زیست ، استفاده انسان همینطور ایمنی پرخطر هستند . کشور(های) عضو اتحادیه اروپا جهت ورود همینطور خروج کالاتوسط اتحادیه اروپا قوانینی وضع کرده . قوانین وضع شده بنام استاندارد  CE نامیده میشوند . نحوه تدوین استاندارد CE ب انجمن اعتبار سنجی  Nondo سپرده شده . بنابراین ناندو وظیفه تدوین استاندارد CE همینطور معرفی مراجع صادرکننده گواهینامه CE برعهده داشته .

تاریخچه استاندارد CE .

اعتبار مرکز صادرکننده گواهینامه CE :

مرکز صادرکننده گواهینامه CE اختصارا  NB  نامیده میشود . مراجع صادرکننده گواهینامه CE میبایست توسط انجمن اعتبار سنجی Nondo  ممیزی همینطور اعتبار بخشی گردند .

NB بعنوان مرکز صدور گواهینامه CE میبایست دارای کد چهاررقمی اعتبارسنجی مورد تایید ناندو باشد . بنابراین متقاضیان جهت اعتبار مرجع صدوربامراجعه ب سایت ناندو سپس انتخاب کشور صادرکننده میتوانند کدچهاررقمی مرجع صدور CE ر امشاهده نمایند .

معرفی مراجع صادرکننده گواهینامه CE معتبر .

اعتبار سنجی گواهینامه CE :

اعتبارسنجی گواهینامه CE توسط اعتبار مرکز ارائه دهنده گواهی نامه سی ای صورت میپذیرد . سه نوع گواهینامه CE درایران وجود داشته .

گواهینامه CE اورجینال بالاترین سطح اعتباری گواهینامه صادرات محصول بوده ک تقریبا یک درصد متقاضیان درخواست CE اورجینال دارند . گواهینامه CE خوداظهاری توسط مرجع صدور معتبر بااین تفاوتکه براساس اظهارات متقاضی صادرشده . گواهینامه CE انطباق توسط مراکز خصوصی صادر میگردد . مرجع صادرکننده CE انطباق مورد تایید ناندو نبوده بنابراین گواهینامه CE انطباق پایین ترین سطح گواهینامه سی ای CE میباشد .

مراجع معتبر صدور گواهینامه CE .

گواهینامه CE اورجینال :

CE اصلی , CE اورجینال ویا گواهینامه سی ای CE معتبر توسط مرکز صدور مورد تایید انجمن اعتبار سنجی ناندو صادر میگردد . هیچ مرکز صدور CE معتبری د رایران فعالیت نمیکند ، بلکه دفاتر مشاور CE کارسازی میکنند جهت مراکز صدور گواهینامه CE اورجینال . CE اورجینال توسط مرجع معتبر NB دارای کد چهاررقمی معرفی شده توسط ناندو صادر میگردد . متقاضیان CE اورجینال توجه داشته باشند تمامی مراکز معرفی شده توسط ناندو نمیتوانند گواهینامه CE هرمحصولی صادر نمایند . توسط ناندو زمینه فعالیت بابت صدور گواهینامه CE اورجینال توسط فایل  PDF توضیح داده شده .

گواهینامه CE خوداظهاری :

هزینه اخذ گواهینامه CE , متقاضی گواهی نامه CE  توجه داشته باشند راحترین راه جهت گرفتن CE معتبر ، اخذ گواهینامه CE خوداظهاری میباشد . CE خوداظهاری توسط مرکز معتبر مورد تایید ناندو صادر میگردد بااین تفاوتکه مرجع صدور ممیزی بابت محصول انجام نمیدهد بلکه براساس اطلاعات اظهار شده اقدام میکند بابت صدور گواهینامه CE . معمولا جهت محصولات کم خطر مرکز ارائه دهنده گواهینامه CE , گواهی CE خوداظهاری صادر میکند . روند اخذ گواهینامه CE خوداظهاری راحتتر ا زاخذ گواهینامه CE اورجینال هست .

روند اخذ گواهینامه CE چگونه هست .

گواهینامه CE انطباق :

گواهینامه CE انطباق بیشترین گواهینامه سی ای  صادرشده توسط مراجع صدور درایران میباشد . CE انطباق توسط مرکز خصوصی صادر میگردد . مرجع صدور CE انطباق تحت نظارت انجمن اعتبار سنجی Nondo فعالیت نمیکند بلکه بصورت کاملا خصوصی فعالی کرده . اغلب گواهینامه ce صادرشده بلحاظ عدم اطلاعات کافی متقاضیان توسط مراجع صدور CE خصوصی بصورت گواهینامه CE انطباق میباشد . گواهینامه CE انطباق دارای پایین ترین سطح صدور گواهینامه بوده لذا قابلیت صادرات ب اتحادیه اروپا بامدرک CE انطباق وجود نداشته . متقاضیان بابت تمامی محصولات تولیدشده میتوانند گواهینامه CE انطباق دریافت کنند .

هزینه اخذ استاندارد CE :

CE استاندارد تعریف شده اتحادیه اروپا بابت برخی محصولات پرخطر میباشد . بنابراین تولیدکنندگان جهت ورودبه بازا(های) بین المللی میبایست اقدام نموده گواهینامه CE اخذ نماید . مهمترین چالش متقاضی اخذ CE ، هزینه اخذ گواهینامه CE میباشد . هزینه اخذ استاندارد CE بستگی بمحصول تولیدشده همینطور اعتبار مرجع صادرکننده CE داشته . لطفا ادامه مقاله مطالعه گرددتا هزینه اخذ استاندارد CE  تاحدودی مشخص گردد . اساسا محصولات تجهیزات پزشکی همچنین محصولاتیکه دارای پیچیدگی خاص جهت تولید هستند ، همینطور قطعات الکترونیکی بالاترین هزینه جهت صدور گواهینامه CE داشته . نکته مهم اینکه نشان CE بمحصول تعلق میگیرد نه صرفا پکیج کلی .

هزینه گرفتن گواهینامه CE :

متقاضیان اخذ گواهینامه CE جهت برآورد هزینه اخذ گواهینامه CE ابتدا میبایست مشخص نمایند توسط چه مرجع صدوری تحت چه اعتباری میخواهند گواهینامه CE داشته باشند . هزینه اخذ گواهینامه CE توسط مراجع مختلف همینطور محصولات متفاوت فرق داشته . چنانچه متقاضی خواهان دریافت گواهینامه CE اورجینال باشد میبایست بالاترین هزینه بابت گرفتن CE اورجینال پرداخت نماید . هزینه اخذ گواهینامه CE خوداظهاری نسبتا پایین تربوده بلحاظ اینکه مرجع صدور براساس اطلاعات متقاضی گواهینامه CE صادر میکند . هزینه اخذ استاندارد CE انطباق باتوجه ب اینکه بصورت ریالی دریافت میگردد بسیار پایین بوده .

روند اخذ گواهینامه CE اورجینال :

هزینه اخذ استاندارد CE اورجینال باتوجه بنوع محصول همینطور کاربرد محصول متفاوت میباشد . مرجع صادرکننده CE اورجینال ابتدا ممیز میفرستد جهت بررسی خط تولید متقاضی لذا متقاضی بابت خط تولید میبایست تکنیکال فایل داشته باشد . سپس نمونه محصول توسط ممیز CE ارسال میگرددبه آزمایشگاه بابت بررسی استاندارد محصول همچنین تهیه تست ریپورت محصول . حال اینکه چنانچه محصول قابلیت حمل توسط ممیز داشته باشد متقاضی هزینه اخذ گواهینامه CE کمتری پرداخت میکند . پس ازتایید تست ریپورت محصول مرکز صادرکننده گواهینامه CE براساس اطلاعات مثبته اقدام میکند جهت صدور CE اورجینال .

مرکز مشاوره واطلاع رسانی ایران گواه :

مزایای اخذ گواهینامه CE توسط مرکز ایران گواه ، ابتدا مشاوره بابت درخواست CE اعلام شده توسط متقاضیان . هزینه اخذ استاندارد CE بطور کلی توسط مرکز ایران گواه بدون دریافت هزینه اضافی اعلام میگردد .

هزینه اخذ گواهینامه CE بصورت صفرتاصد توسط مرکز ایران گواه اعلام میگردد لذا اواسط کار توسط مرکز ایران گواه هزینه اضافی مطالبه نمیگردد . باکمترین هزینه ممکن گواهینامه CE متقاضی توسط مرکز ایران گواه اخذ میگردد . روند اخذ گواهینامه CE توسط مشاور مرکز بصورت کلی توضیح داده میشود .

متقاضیان اخذ گواهینامه CE بابت اطلاع هزینه اخذ گواهینامه CE توسط موتور جستجوگر گوگل کلمات کلیدی سرچ میکنند همانند :

هزینه اخذ استاندارد CE , هزینه اخذ گواهینامه CE , روند اخذ گواهینامه CE , مرکز ارائه دهنده گواهینامه CE , CE چیست , استاندارد CE چیست , استاندارد صادرات محصول چیست , نحوه اخذ گواهینامه CE چگونه هست .

مقالات مرتبط :

دستورالعمل اخذ گواهینامه CE

چه محصولاتی میتوانند گواهینامه CE اخذ نمایند  

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به این مقاله امتیاز دهید!
[Total: 1 Average: 5]
پیمایش به بالا
02146135223