استعلام گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

استعلام گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

استعلام گواهینامه صلاحیت پیمانکاری جزو دغدغه اساسی کافرمایان میباشد جهت بررسی صحت وسقم درستی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ، پیمانکاران حاضردر مناقصات . بعضا طی تماسهای تلفنی متعدد اعلام میگردد نحوه استعلام گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چگونه هست .

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه توسط مقاله فوق میپردازدبه نحوه استعلام گواهینامه (های) صادر شده توسط اداره کار استانها . اداره کار استانها مسئول بررسی پیمانکاران همینطور تایید صلاحیت پیمانکار بابت انجام امور پیمانکاری میباشد . لذا توسط مدرکی تحت عنوان گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ویا گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ، تمامی پیمانکاران رابررسی همینطور تایید میکند . لذا استعلام گواهینامه صلاحیت پیمانکاری مهمترین موضوع میباشدکه طی مقاله فوق بررسی میگردد .

 

لزوم اخذ گوهینامه صلاحیت پیمانکار :

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری میبایست توسط شرکتهای پیمانکاری  جهت حضوردر مناقصه ویا انجام کار(های) پیمانکاری اخذ گردد . حال اینکه لزوم اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاران چیست , همچنین پیمانکاران ب چه نحوی تایید صلاحیت میشوند . دولت بلحاظ جلوگیری ازآسیبهای ناشی بابت درست انجام شدن کار(های) عمرانی شرکتهارا تایید صلاحیت میکند . شرکتهای پیمانکاری میبایست بلحاظ تجهیزات کاری ، دفتر مرکزی ، تخصص کارکنان ، گردش مالی شرکتها ، مسائل ایمنی ، تخصص مدیران اصلی شرکت همینطور مواردی ازاین قبیل شرکتهارا بررسی میکند . مهمترین دلیل جهت لزوم اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاران کاهش هزینههای جانبی همانند خسارات وارده بردولت همچنین کارگران مجموعه میباشد .

گواهینامه صلاحیت اداره کار .

 

چگونه پیمانکاران تایید صلاحیت میشوند :

پیمانکاران توسط دو وزارتخانه بزرگ همانند وزارتخانه تعاون کارورفاه اجتماعی همینطور سازمان برنامه بودجه کشور مورد بررسی قرار میگیرند . وزارت تعاون اداره کار استانهارا بابت بررسی شرایط ایمنی همینطور انجام فعالیت برخی پیمانکاران همانند شرکتهای خدماتی معرفی کرده . همچنین ساجات ، شورای عالی انفورماتیک مسئول تایید صلاحیت پیمانکاران شرکتهای فنی مهندسی همانند شرکتهای پیمانکاری آب وابنیه ، انفورماتیک ، مشاوره همینطور نفت وگاز میباشند .

مدرک صادرشده جهت شرکتهای فنی مهندسی توسط سازمان برنامه وبودجه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ویا رتبه میباشد . مدرک صادرشده توسط اداره کار استانها جهت شرکتهای خدماتی گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ویا مجوز اداره کار میباشد .

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست ؟

 

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری اداره کار :

استعلام گواهینامه صلاحیت پیمانکاری , اداره کار استانها توسط دونوع گواهینامه شرکتهای پیمانکاری را تایید صلاحیت میکنند . شرکتهای کوچک همانند مجموعههای تامین نیروی انسانی ، خدماتی بازرسی ، کترینگ ، چاپ وتکثیر میبایست توسط اداره کار استانها اقدام نمایند بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری . اداره کار استانها گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر میکند . گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری درصورتی توسط اداره کار استان صادر میگرددکه ، پیمانکار پیش نیاز یعنی گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ویا رتبه ارائه دهد . موضوع دوم پیمانکار دارای پروژه فعال جهت بازرسی بازرس ادراه کار باشد . براساس آئین نامه اجرایی مصوب سال 97 تمامی کارفرمایان موظف هستند باپیمانکارانی قرارداد ببندندکه دارای مدرک تاییدیه معتبر صادرشده توسط اداره کار باشند .

 

نحوه اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار :

اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار ویا اخذ مدرک  HSE اداره کار ( گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ) دارای شرایط بسیار سختگیرانه میباشد . لذااغلب شرکتهای پیمانکاری جهت اخذ گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی شرکتهای پیمانکاری چالشهای بیشماری داشته . مهمترین مسئله بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری داشتن طرح طبقه بندی مشاغل میباشد . همینطور مهمترین مدرک جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی داشتن مدرک تاییدیه مسئول ایمنی ویا افسر ایمنی میباشد . البته برخی متقاضیان ممکن هست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی معتبری نداشته باشند لذاعنوان این نکته ضرورت داشته تمامی کارفرمایان اقدام میکنند بابت استعلام گواهینامه صلاحیت پیمانکاری . پس بهتر هست پیمانکاران روال کاررا بصورت قانونی انجام داده باکمی صبر همینطور پیگیری بتوانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری همچنین تایید صلاحیت ایمنی اداره کار اخذ نماید .

 

نحوه استعلام گواهینامه صلاحیت پیمانکاری :

نحوه استعلام گواهینامه صلاحیت پیمانکاری همانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری همچنین تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری مورد سوال اغلب کارفرمایان دولتی بابت بررسی گواهینامه اخذ شده پیمانکاران میباشد . گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط هیئت دولت الزامی شد ، لذا براساس دستورالعمل شرکتهای پیمانکاری موظف هستند تا اقدام نمایند بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری . بلحاظ زمانبر بودن همینطور نبودن زیرساخت برخی متقاضیان بصورت جعلی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی تقلبی ارائه میدهند . لذا کارفرمایان طی تماسهای مکرر اعلام میکنند تا نحوه استعلام گواهینامه صلاحیت پیمانکاری آموزش ببینند .

متقاضیان استعلام گواهینامه صلاحیت پیمانکاری میبایست وارد سایت اداره کار  https://svcc.mcls.gov.ir/Contractors.aspx   لینک فوق شوند سپس اقدامات لازم جهت استعلام پیموده شود .

 

 

پیشنوشت :

استعلام گواهینامه صلاحیت پیمانکاری توسط کارفرمایان ویا مناقصه گران مطالبه میگردد . پیمانکاران جهت حضوردر مناقصه میبایست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ارائه دهند . مسئول مناقصه میبایست استعلامات لازمه بابت معتبر بودن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بگیرد . لذا جهت اخذ استعلام گواهینامه صلاحیت پیمانکاری میبایست وارد سایت اداره کار شده اقدامات لازم انجام دهد .

 

بیشتر بخوانیم :

ماده 154 قانون کار چیست

شرایط اخذ گواهینامه HSE جهت شرکتهای پیمانکاری چیست  

 

پیمایش به بالا
02146135223