تایید صلاحیت پیمانکاری چیست

تایید صلاحیت پیمانکاری چیست

تایید صلاحیت پیمانکاری چیست ؟

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست ؟

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط چه سازمانی صادر میگردد ؟

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ویا مجوز اداره کار .

تایید صلاحیت پیمانکاری نوعی گواهینامه ویا مدرکی بوده ک توسط اداره کار تحت نظارت وزارت تعاون جهت احراز صلاحیت شرکتهای خدماتی صادر میگردد .

تایید صلاحیت پیمانکاران توسط اداره کار استان مربوطه زیرنظر وزارت تعاون صادر میگردد  . حال انکه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست ؟ چگونه میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نمود ؟ چه شرکتهایی میتوانند گواهینامه تاییدصلاحیت پیمانکاری اخذ نمایند . لطفابه ادامه مطلب توجه فرمایید ….

 

 

بیشتر بخوانیم :

گواهینامه صلاحیت پیمانکار

 

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست ؟

تایید صلاحیت پیمانکاران توسط اداره کار استان ثبت شرکت پیمانکار انجام میگردد . درحقیقت اداره کار شرایط پیمانکار رابررسی کرده بنوعی صلاحیت انجام کار پیمانکار راتایید کرده ، سپس گوهینامه صادر مینماید .

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری کاملا متفاوت بوده نسبت (به) گواهینامه  HSE   , همینطور گواهینامه صلاحیت پیمانکار ( رتبه) همچنین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران .

دولت جمهوری اسلامی ایران بنوعی تمامی شرکتهای فعال تحت عنوان شرکتهای پیمانکاری رابه دودسته تقسیم کرده ، حسن انجام فعالیت پیمانکاران رابررسی مینماید . شرکتهای بزرگتر ویابنوعی شرکتهای فنی مهندسی میبایست توسط ساجات ( سازمان برنامه وبودجه کشور ) ممیزی گردند فعالیت حسن انجام فعالیت آنها تایید گردد . گواهینامه صادرشده توسط ساجات جهت شرکتهای فنی مهندسی  گواهینامه صلاحیت پیمانکاران نامیده میشود . شرکتهای کوچکتر همانند شرکتهای پیمانکار خدماتی ، تاسیساتی  میبایست توسط اداره کار اقدام نمایند جهت اخذ تاییدیه . گواهینامه صادر شده توسط اداره کار استانها جهت شرکتهای مذکور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری نامیده میشود .

 

مطالب مرتبط :

اخذ گواهینامه  HSE-MS   جهت مناقصه

 

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست ؟

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط پیمانکاران جهت حضوردر مناقصه اخذ میگردد . براساس آئین نامه تصویب شده دولت طی سال 1397 شمسی تمامی شرکتها جهت حضوردر مناقصات برگزار شده توسط کارفرمایان دولتی میبایست صلاحیت خودرا احراز نمایند . جمهوری اسلامی ایران جهت احراز صلاحیت پیمانکاران سه نوع گواهینامه صادر میکند ( گواهینامه ملی ) ؛ تمامی پیمانکاران میبایست جهت مناقصه حداقل دو گواهینامه صادر شده توسط جمهوری اسلامی ارائه دهند . شرکتهای فنی مهندسی میبایست اقدام نمایند جهت اخذ رتبه سپس گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران . شرکتهای خدماتی میبایست اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری سپس گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران .

گواهینامه تایئد صلاحیت پیمانکاری کاملا متفاوت بوده نسب ب گواهینامه  HSE   .  اغلب متقاضیان اشتباها گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ر اگواهینامه  HSE   مینامند . گواهینامه   تایید صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار استانها صادر میگردد . گواهینامه  HSE   توسط مراکز صدور گواهینامه  ISO HSE   صادر میگردد . بنابراین متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میبایست توسط اداره کار استان خود اقدام نمایند جهت اخذ تایید صلاحیت پیمانکاری .

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اعتباری سه ساله داشته ک میبایست سالیانه ممیزی مراقبتی صورت پذیرد توسط اداره کار تمدید گردد .

 

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری یا گواهینامه مجوز اداره کار :

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری برخی مواقع توسط متقاضیان ، کارفرمایان مجوز اداره کار نامیده میشود . مدرک مجوز اداره کار ویا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری هردو یکنوع مدرک بودهکه توسط اداره کار تحت نظارت وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد . مدت زمان صدور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری کاملا بستگی داشته ب پیگیری پیمانکار همینطور کامل نمودن مدارک جهت ثبت نام درسایت اداره کار .

مدت زمان صدور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری معمول سه ماه بوده ، چنانچه مدارک پیمانکار کامل باشد سریع بارگزاری نماید واینکه پیگیری نماید حتما میتواند درمدت زمان کوتاهتری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نماید .

 

نام شرکتهایی که میتوانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نمایند :

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بنوعی احراز عملکرد پیمانکار بوده ک توسط اداره کار صادر میگردد . تمامی سازمانها همینطور شرکتها جهت حضوردر مناقصات برگزار شده میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه صلاحیت پیمانکاری وحتما گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ارائه دهند . بنابراین شرکتهایکه نمیتوانند رتبه ( گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ) بگیرند حتما میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بگیرند .

لیست شرکتهاییکه میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بگیرند بشرح ذیل بوده .

امور اشپزخانه ، رستوران

تعمیر نگهداری تجهیزات اداری

خدمات عمومی نگهبانی

فضای سبز

تاسیسات

چاپ وتکثیر

 

مقالات مهم :

شرایط اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

شرایط اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , همینطور مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط دکمه (های) ذیل توضیح داده شده . بنابراین جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا مطالب خوانده شود .

مرکز اطلاع رسانی و مشاوره ایرن گواه

پیمایش به بالا
02146135223