ISO 10003 اخذ گواهینامه

ISO 10003  اخذ گواهینامه

ISO 10003 اخذ گواهینامه سازمان مربوطبه مدیریت کیفیت ، رضایت مشتری ، دستورالعملهای حل اختلاف بامشتری خارج ا زسازمان میباشد .

استاندارد  ISO 10003 دستورالعملهایی جهت نیاز سازمان بابت برنامه ریزی ، طراحی ، توسعه ، بهره برداری ، حفظ وبهبود فرآیند موثر همینطور کارآمد د رحل اختلاف جهت شکایاتیکه توسط سازمان حل نشده باشد .

ISO 10003 اخذ گواهینامه مورد درخواست اغلب سازمانهای مشتری مدار جهت برطرف کردن نیاز مشتریان همینطور نگاه داشتن مشتریان میباشد . لذا توسط مقاله فوق میپردازیم ب مزایای  ISO 10003 اخذ گواهینامه . لطفا دامه مطلب توجه فرمایید .

معرفی سازمان ایزو :

ISO سازمان بین المللی استاندارد یک مجمع بین المللی  استاندارد متشکل  نهاد(های) استاندارد ملی ، ارگان های عضو ISO هست . کار تهیه استاندارد بین المللی معمولاً توسط کمیته های فنی ایزو انجام میشود . هر یک از اعضای عضو علاقه مندبه موضوعیکه کمیته فنی مشخص میکند حق حضور کمیته ر ادارند .

ایزو درکلیه موارد استانداردسازی الکتروتکنیک باکمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) همکاری نزدیکی داشته .

استانداردهای بین المللی ISO مطابق باقوانین مندرج د ربخشنامههای ISO / IEC ، قسمت 2 تهیه میشوند .

وظیفه اصلی کمیتههای فنی تهیه استاندارد(های) بین المللی هست . پیش نویس استاندارد  بین المللی مصوب کمیتههای فنی ISO  جهت رأی دادن ب اعضای سازمان ارسال میشود . انتشار بعنوان استاندارد بین المللی ISO  نیاز ب تأیید حداقل 75٪ اعضای داشته .

ISO 10003 توسط کمیته فنی ISO / TC 176 ، مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت ، Subcommittee SC 3 ، فناوریهای پشتیبانی تهیه شده .

 

بیشتر بخوانیم :

تاریخچه سازمان بین المللی  ISO

 

مزایای  ISO 10003 اخذ گواهینامه :

شکایات مربوط بمحصولات ، خدمات سازمان ، روند رسیدگی ب شکایات ویا روند حل اختلاف .

 حل اختلافات ناشی بابت فعالیتهای تجاری داخلی ویا مرزی ، منجمله مواردی ناشی ا زتجارت الکترونیکی میباشد .

ISO 10003  صرف نظرا زنوع ویا اندازه آن محصولات ، خدمات ارائه شده جهت  استفاده د رهر سازمان درنظر گرفته شده هست .

 راهنمایی در مورد تعیین زمان ، چگونگی سازمانها می توانند توسط حل اختلاف مشارکت کنند .

 راهنمایی درمورد انتخاب ارائه دهندگان ، استفاده ا زخدمات آنها .

 مشارکت مدیریتی برتر همینطور تعهدبه حل اختلاف وبه کارگیری منابع کافی طی سازمان .

 ملزومات حل وفصل مناقشات منصفانه ، مناسب ، شفاف ودردسترس .

 راهنمایی درمورد مدیریت مشارکت سازمان د رحل اختلاف .

 نظارت ، ارزیابی ،  بهبود روند حل اختلاف .

ایزو 10003  بویژه جهت حل وفصل اختلافات بین یک سازمان وافرادیکه محصولات ویا خدمات ر اجهت اهداف شخصی ، خانگی خریداری میکنند ، استفاده می کنند ، کسب وکار خرد .

 

مقالات مرتبط :

اخذ گواهینامه  ISO 10002

 

ISO 10003 چیست :

استاندارد ایزو 10003 راهنماییهایی جهت نیاز  سازمانها بابت برنامه ریزی ، طراحی ، توسعه ، فعالیت ، حفظ وبهبود حل وفصل حل اختلاف موثر وکارآمد جهت شکایات مربوطبه محصول فراهم میکند . حل وفصل اختلافات هنگام که سازمانها شکایتی رادرداخل ا زبین نبرند ، جبران خسارت میکند. اکثر شکایات می توانند باموفقیت د رسازمان حل و فصل شوند ، بدون اینکه نیازی ب وقت بیشتر همینطور رویههای منفی بیشتر باشد .

پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 10003 سازمانها ر اتشويق ميكنندكه فرآيند داخلي كارآمد همچنین موثر د رزمينه شكايات سازگاربا ISO 10002  توسعه دهند .

سازمانها ب برنامه ریزی ، طراحی ، توسعه ، بهره برداری ، حفظ وبهبود فرآیند حل اختلاف د ر رابطه باکد رفتار رضایت مشتری ، فرایند رسیدگی ب شکایات داخلی ، ادغام آنها باکیفیت سازمان ویا سایر سیستمهای مدیریتی تشویق میشوند .

استاندارد  ایزو 10003 میتواندبه افراد همینطور سازمانها د رارزیابی اثربخشی ، کارآیی همچنین عادلانه بودن فرآیند حل اختلاف سازمان کمک کند .

چرا میبایست سازمانها  ISO 10003 پیاده سازی کنند :

 اجرای استاندارد بین المللی ISO 10003 اخذ گواهینامه  می تواند .

حل وفصل مناقشات منعطفكه د رمقايسه بافرآيند(هاي) محوردادگاه ، ميتواند ارزانتر ، آسانتر وسريعتر باشد ، بخصوص د راختلافات ميان مرز(ها) .

ایزو 10003 بابت ارتقاء رضایت ، وفاداری مشتری کمک میکند .

معیاری ارائه میدهدکه افراد همچنین سازمانها می توانند ادعا(ها) توسط سازمانها ، ارائه دهندگان مبنی برعملکرد مؤثر ، کارآمد همچنین عادلانه ارزیابی کنند .

ایزو 10003 باعث اطلاع رسانی ب کاربران بالقوه درباره حل اختلاف پیرو مورد شرایط دسترسی ، هزینه همینطورپیامد(های) قانونی .

ISO 10003 توانایی سازمان ر ادرشناسایی وازبین بردن علل اختلافات تقویت میکند .

ISO 10003 اخذ گواهینامه  نحوه برخورد باشکایات واختلافات د رسازمان رابهبود بخشید .

ارائه اطلاعات اضافی باعث  بهبود فرایند همچنین محصولات سازمان کمک میکند .

شهرت سازمان ر ابهبود بخشیده ویا ا زآسیب دیدن جلوگیری میکند .

بهبود رقابت داخلی همچنین بین المللی .

اطمینان ا زبرخورد منصفانه ومداوم د رمورد اختلافات سراسر بازار جهانی .

روند اخذ گواهینامه  ISO 10003 :

ISO 10003 اخذ گواهینامه بداینصورت بوده متقاضی استاندارد ایزو 10003 میبایست ابتدا الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001 پیاده سازی نموده همزمان الزامات استاندارد ایزو 10003 پیاده سازی نموده سپس عدم انطباقها برطرف شده ، بعد ممیزی صورت میپذیرد . چنانچه ممیز مرجع صدور عدم انطباقی نگیرد ، متقاضی میتواند گواهینامه ایزو 10003 دریافت نماید . اعتبار گواهینامه ایزو 10003 بستگی ب مرجع صدور گواهینامه ایزو داشته لذا چنانچه مرجع صدور اعتبار بین المللی داشته گواهینامه ایزو اخذ شده معتبر میباشد .

 

مقالات مرتبط :

اخذ گواهینامه ایزو معتبر

 

هزینه گرفتن سرتیفیکیت ایزو 10003 بستگی ب اعتبار مرجع صدور ایزو داشته لذا چنانچه مرجع صدور ایزو 10003 تحت نظارت انجمن بین المللی  IAF فعالیت نماید ، متقاضی میبایست هزینه پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 10003 نیز پرداخت نماید .

ISO 10003 اخذ گواهینامه توسط شرکت هوداک سیستم فرتاک بصورت فوری صادر میگردد لذاعلاقمندان میتوانند جهت اخذ فوری ایزو 10003 با مرکز ارتباط برقرار نمایند .

پیمایش به بالا
02146135223