اخذ گواهینامه ISO 10002:2018

اخذ گواهینامه  ISO 10002:2018

اخذ گواهینامه  ISO 10002:2018 الزامات استاندارد مدیریت کیفیت ، رضایت مشتری همینطور دستورالعمل رسیدگی ب شکایات د رسازمان بررسی مینماید .

بدست آوردن مشتری جهت سازمانهای خدماتی بسیار حائز اهمیت بوده ، منتها نگاه داشتن مشتری مسئله بسیار مهمی میباشد . سازمان استاندارد  ISO شرایط سازمانها درک کرده جهت یکسان سازی استاندارد ( برابری) بین سازمانها استانداردی تدوین نموده منتشر کرده تحت عنوان استاندارد  ISO10002 . طی مبحث استاندارد ایزو 10001 سازمانها میتوانستند قوانین نوع رفتار بامشتری راآموزش ببینند . مبحث استاندارد ایزو 10002 بابت بررسی شکایت مشتری ازنوع خدمات دهی سازمانها میباشد .

مرکز مشاوره واطلاع رسانی ایران گواه طی مقاله فوق میپردازد ب مبحث استاندارد  ISO 10002 , همنطور نحوه اخذ گواهینامه ISO 10002:2018 , سپس متن استاندارد ایزو 10002 .

ISO 10002 چیست :

ایزو 10002 بررسی شکایات مشتری ازنوع خدمات دهی سازمان میباشد . سازمانها خدماتی ، فروشگاهی برایشان بسیار اهمیت داشته تا مشتری رضایت کافی ا زنحوه خدمات دهی داشته باشد لذا مباردت مینمایند جهت اخذ گواهینامه  ISO 10002:2018  . شعاری بین مردم عامه ردوبدل میشودکه مشتری ، مشتری میآورد ، لذا اغلب سازمانهای مشتری مدار بدنبال راهی بابت جذب مشتریان بیشتر هستند . پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 10002 میتواند باعث جذب مشتری بهتر گردد ، بلحاظ اینکه استقرار استاندارد  ISO 10002  جلوگیری مینماید جهت نارضایتی مشتریان .

استاندارد  ISO 10002  , چکیده :

ایزو 10002:2018 راهنمایی د رموردروند رسیدگی بشکایات مربوطبه محصولات د ریک سازمان ، منجمله  برنامه ریزی ، طراحی ، بهره برداری ، تعمیر ، نگهداری همچنین بهبود ارائه میدهد . روند رسیدگی بشکایات شرح داده شده جهت استفاده بعنوان فرآیند(های) یک سیستم مدیریت کیفیت کلی مناسب میباشد .

 ISO 10002;2018 پیرو اختلاف ارجاع شده جهت حل وفصل درخارج سازمان ویا اختلاف مربوطبه اشتغال کاربرد نداشته .

اخذ گواهینامه  ISO 10002:2018 رسیدگی مینماید بابت جنبه (های) نامبرده ذیل :

ارتقاء رضایت مشتری باایجاد محیطی متمرکز برمشتری .

رفع هرگونه شکایت دریافت شده .

ارتقاء توانایی سازمان دربهبود محصول ، خدمات ب مشتری .

اخذ گواهینامه  ISO 10002:2018 باعث دخالت همینطور تعهد مدیریت برتر ا زطریق کسب لذابه  کارگیری منابع ، منجمله آموزش پرسنل .

شناخت ، رفع نیاز همینطور  انتظارات شاکیان توسط استقرار سیستم استاندارد ایزو 10002 امکان پذیر میباشد .

اخذ گواهی نامه  ISO10002 باعث ارائه شکایات باز ، مؤثر همچنین آسان جهت استفاده ب شاکیان میگردد .

تجزیه و تحلیل و ارزیابی شکایات بمنظور بهبود محصول همچنین کیفیت خدمات ب مشتری .

حسابرسی روند رسیدگی ب شکایات .

بررسی اثربخشی و کارایی روند رسیدگی ب شکایات  جزو محاسن پیاده سازی الزامات استاندارد  ISO 10002 میباشد .

شرکتها چرا میبایست استاندارد  ISO10002 استقرار دهند :

اخذ گوهینامه  ISO 10002:2018 جهت شرایط رقابتی امروز ، مشتریان اکنون نسبت ب پیشینیان خودا زاهمیت بیشتری برخوردار هستند . افزایش تعداد محصولات بدلیل افزایش تعداد شرکتها ، فناوریهای درحال توسعه منجربه افزایش لذا افزایش انتظارات مشتریانی هستکه تحت حمایت قانون قرار دارند . جهت زنده ماندن سازمانها میبایست مشتریان فعلی خودرا بصورت همزمان نگاه داشته تابتوانند مشتریانی جدید بدست آورند . جهت ایجاد رضایت مشتری ، لازم نیست فرصتی بابت شکایت مشتریان ایجاد شود ، شکایات احتمالی مشتری ر ابه سرعت برطرف کرده سپس ا زتکرار جلو گیری شود .

اخذ گواهینامه  ISO 10002:2018 جهت  رسیدگی ، رفع شکایات مشتری بطور مؤثر همینطور کارآمد ، ایجاد رضایت مشتری میبایست طراحی سپس اجرا شود . مادامیکه  سازمان مطابق باانتظارات مشتری کالا ویا خدمات ولید نماید  ، شکایتی ایجاد نمی کند . منتها  درماهیت کار ، همیشه توانایی جلب رضایت مشتری وجود داشته . بهمین دلیل ، توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی ISO جهت اطمینان ا زبرقراری همینطور توسعه روابط طولانیتر وتولیدی توسط مشتریان موجود ، استاندارد سیستم مدیریت شکایات مشتری ایزو 10002 تعیین شده .

روند اخذ گواهینامه  ISO 10002:2018 :

سیستم مدیریت شکایات مشتری ایزو 10002 جهت تحقق هرگونه شکایتی ا زطرف مشتریان ارائه شده ، بهبود خدمات ارائه شده بمشتریان ، تعهدات مدیریت عالی ر اتعیین میکند . د رحقیقت ، مفهوم رضایت مشتری ارتباط مستقیمی باحوزه فعالیت سازمان داشته .

ماندن ، سازمان ها باید مشتریان فعلی خود را به طور همزمان نگه دارند تا بتوانند مشتریان جدیدی را به دست آورند تا بتوانند شغل خود را حفظ کرده و ارزش برندهای خود را حفظ کنند. راه انجام این کار ایجاد شادی مشتری است.

برای ایجاد رضایت مشتری ، لازم نیست فرصتی برای شکایت مشتریان ایجاد شود ، شکایات احتمالی مشتری را به سرعت برطرف کرده و از تکرار آن جلو گیری کنید.

این فرایندها برای رسیدگی و رفع شکایات مشتری به طور مؤثر و کارآمد و ایجاد رضایت مشتری باید طراحی و اجرا شوند. تا زمانی که یک سازمان مطابق با انتظارات مشتری کالا یا خدمات را تولید کند ، شکایتی ایجاد نمی کند. اما در ماهیت کار ، همیشه توانایی جلب رضایت مشتری وجود دارد. به همین دلیل ، توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی ISO برای اطمینان از برقراری و توسعه روابط طولانی تر و تولیدی با مشتریان موجود ، استانداردهای سیستم مدیریت شکایات مشتری ایزو 10002 را تعیین کرده است.

شرایط اخذ گواهینامه  ISO 10002

برای اجرای این استانداردها ، باید یک سیستم مشتری مداری که بازخورد باز دارد ایجاد شود. ممکن است اظهارات مثبتی درباره کالاها یا خدمات تولید شده در این بازخوردها و همچنین شکایات وجود داشته باشد. سیستم مدیریت شکایات مشتری ایزو 10002 برای تحقق هرگونه شکایتی که از طرف مشتریان ارائه شده و بهبود خدمات ارائه شده به مشتریان ، تعهدات مدیریت عالی را تعیین می کند.

د رحقیقت ، مفهوم رضایت مشتری ارتباط مستقیمی باحوزه فعالیت سازمان دارد. بطور کلی ، نشانه بابت چگونگی تحقق محصولات ویا خدمات ارائه شده بمشتریان توسط خواستهها همینطور انتظارات مشتریان هست . نتیجه منفی تر خواهد شد ، نارضایتی مشتری افزایش می یابد لذا نارضایتی مشتری باعث شکایت خواهد شد .

داشتن سازمانهایی بدون مشتری غیرقابل تصور هست . سپس سازمانهاییکه میتوانند سطح رضایت مشتری خودرابسنجند ، دلایل نارضایتی مشتری ر ادرک کرده سپس آینده انتظارات مشتری رادرآینده تحلیل کنند ، قادربه زنده ماندن خواهند بود .

همچنین جهت سازمانها حفظ مشتری موجود به اندازه دستیابی ب مشتریان جدید بسیار مهم هست . براساس بررسی ها ، هزینه نگهداری 9 مشتری موجود تقریباً برابربا هزینه جهت ب دست آوردن مشتری جدید هست . لذا رضایت مشتری فعلی ب چشم میخورد .

اخذ گواهینامه  ISO 10002:2018 پس ا زاستقرار سیستم مدیریت شکایات مشتری ISO 10002 در یک شرکت امکان پذیر بوده .

 

مطالب مرتبط :

اخذ گواهینامه ایزو 9001

مراجع صدور معتبر گواهی ایزو

 

کلمات کلیدی : اخذ گواهینامه  ISO 10002:2018 , ISO 10002:2018 , ایزو 10002 , رضایت مشتری
پیمایش به بالا
02146135223