اخذ گواهینامه ایزو 10001

اخذ گواهینامه ایزو 10001

 اخذ گواهینامه ایزو 10001 الزامات استاندارد مدیریتکیفیت رضایت مشتری ، دستورالعمل قوانین مربوطبه رفتار جهت سازمانها میباشد . لذا سازمانها همچنین شرکتهاییکه مشتریان دارای درجه اهمیت بالایی هستند میتوانند الزامات مربوطه اجرایی نمایند .

Qulirty management Customer satisfaction guidelines for codes of conduct for organizations  ، مدریت کیفیت رضایت مشتری دستورالعمل قوانین مربوطبه رفتار جهت سازمان مورد بحث استاندارد ایزو 10001 میباشد .

ایزو 10001 ، چکیده :

الزامات استاندارد ایزو 10001 دستورالعملهایی جهت برنامه ریزی ، طراحی ، توسعه اجرا ، حفظ همینطور بهبود کد(های) رفتاری رضایت مشتری ارائه میدهد .

ایزو 10001 پیرو کد رفتاری مرتبط بامحصول ( خدمات ) حاوی وعدههایی هستکه سازمان پیرو رفتارآن بمشتریان داده هست . لذا وعده(ها) د رجهت افزایش رضایت مشتری داده میشود .

اخذ گواهینامه ایزو 10001 میتواند توسط متقاضیان صرف نظرازنوع ویا اندازه خدمات ارائه شده ، منجمله توسط سازمانهاییکه کد رفتاری رضایت مشتری جهت استفاده توسط سازمانهای دیگر طراحی میکنند ، درنظر گرفته شده هست .

گواهینامه ایزو 10001 ، پیشگفتار :

ISO سازمان بین المللی استاندارد سازی یک فدراسیون جهانی استاندارد توسط نهاد(های) استاندارد ملی دیگر کشور(ها) تشکیل شده هست .

وظیفه تهیه استاندارد بین المللی معمولا توسط کمیته فنی ایزو صورت میپذیرد .

ایزو د رکلیه موارد استاندارد سازی الکترونیک باکمیسیون بین المللی الکترونیک  IEC  همکاری نزدیک داشته .

جهت اطلاع کامل بابت مهمترین استاندارد تدوین شده سازمان ایزو لطفا آدرس فوق تشریف ببرید .

https://isoget.org/iso-/

استاندارد ایزو 10001 توسط کمیته فنی ایزو  ISO / 176 مدیریت کیفیت همینطور تضمیتن کیفیت فناوری پشتیبانی تهیه شده .

استاندارد  ISO 10001 ابتدا سال 2007 میلادی منتشر سپس ویرایش شد .

دلایل عمده ویرایش استاندارد  ISO10001 همسوبودن با استاندارد  ISO 9001  , ایزو 10003 , ایزو 10002 سپس 10004 بوده .

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه ایزو 10004

هدف استقرار استاندارد ایزو 10001 :

ISO , حفظ سطح بالایی ا زرضایت مشتری جهت بسیاری سازمانها چالشی مهم میباشد ، لذا راه برطرف نمودن چالش فوق راه اندازی همینطور پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 10001 میباشد .

آئین نامه رفتار رضایت مشتری شامل قولها همچنین مقررات مربوط میباشدکه مواردی ا زقبیل تحویل محصول همچنین خدمات ، بازده محصول ، رسیدگی ب اطلاعات شخصی مشتریان ، تبلیغات همینطور ظوابط مربوطبه ویژگیهای خاص محصول شامل :

جلوگیری ا زشکایت مشتری بااستفاده ا زکد مناسب رفتار رضایت مشتری .

رسیدگی ب شکایات داخلی جهت مواردیکه ابراز نارضایتی میشود .

حل وفصل اختلافات خارجی جهت موقعیتهاییکه شکایات باآنها د رداخل قابل قبول نیست .

مزایای اخذ گواهینامه ایزو 10001 :

مزایای استقرار استاندارد  ISO 10001  شامل موارد ذیل هست .

افزایش شیوههای تجارت منصفانه لذا اعتماد مشتری بسازمان .

درک مشتری ا زآنچه سازمان انجام میدهد لذا احتمال سوء تفاهم (شکایت ) کاهش پیدا میکند .

بطور بالقوه نیازبه مقررات جدید حاکم برعملکرد سازمان نسبت بمشتریان خودر اکاهش میدهد .

رضایت اشخاص همینطور سازمان محور استقرار استاندارد ایزو 10001 میباشد .

ایزو 10001 ، رابطه بااستاندارد ایزو 9001 :

استاندارد ایزو 10001 بااستاندار ایزو 9001 همچنین ایزو 9004 سازگار بوده . لذا اهداف هردواستاندارد توسط استفاده موثر فرآیند جهت تهیه ( اجرای ) کد رفتاری مرتبط بارضایت مشتری پشتیبانی میکند .

ISO 9001 الزامات مربوطبه سیستم مدیریت کیفیت  QC مشخص میکند . کد عملکرد رضایت مشتری مطابق سند  ISO 10001 اجرا شده ، میتواند بعنوان عنصر یک سیستم مدیریت کیفیت مورد استفاده قرار گیرد .

ISO 9004 راهنمایی جهت دستیابی بموفقیت پایدار سازمان هست . اخذ گواهینامه ایزو 10001 همچنین استقرار سند ایزو 10001 باعث افزایش بیشتر رضایت مشتریان جهت تسهیل موفقیت پایدار میشود .

مطالب مرتبط :

اخذ گوهینامه ایزو 9001

روند اخذ گواهینامه ایزو 10001 :

اخذ گواهینامه ایزو 10001 توسط برخی سازمانها همینطور شرکتهای مشتری مدار صورت میپذیرد . اغلب درخواست کنندگان گواهینامه ایزو 10001 بدنبال پیاده سازی الزامات استاندارد ISO 10001 هستند تابتوانند راهکارهای رضایت مشتری ر اآموزش ببینن .

استاندارد ایزو 10001 عملکرد سازمان بابت جذب رضایت مشتریان ر ابررسی میکند . لذاهرسازمانی فارق ا زاندازه میتواند اقدام نماید بابت اخذ گواهینامه ایزو 10001 .

روند اخذ مدرک استاندارد  ISO 10001 متقاضی میبایست ابتدا اقدام نماید جهت استقرار استاندارد ایزو 10001 سپس ممیزی بعد صدور گواهینامه ایزو 10001 توسط مرجع صدور .

اخذ گواهینامه ایزو 10001 فوری توسط برخی متقاضیان درخواست داشته ، گواهینامه ایزو فوری توسط برخی مراکز صدور گواهینامه ایزو شخصی صادر میگردد .

صدور گواهینامه ISO 10001 توسط مراجع صدور ایزو باآخرین ویرایش 2018 میلادی میباشد .

مطالب مرتبط :

مراجع صدور گواهینامه ایزو معتبر

کلید واژه : ایزو , ایزو 10001 , اخذ گواهینامه ایزو 10001 , استاندارد  ISO 10001  , سازمان ایزو
پیمایش به بالا
02146135223