OHSAS 18001 چیست

OHSAS 18001 چیست

OHSAS 18001 چیست چالش متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو جهت ورودبه مناقصات میباشد . اغلب پیمانکاران مخصوصا شرکتهای ساختمانی ، نفت وگاز هنگام ورودبه مناقصه توسط مسئول مربوطه درخواست گواهینامه  OHSAS 18000  میشود . لذا سوال بوجود میآید گواهینامه اوهساس 18000 چیست .

OHSAS 18001 مخفف چیست ؟

گواهینامه  OHSAS 18001 .

OHSAS 18001 چیست .

اخذ گواهینامه  OHSAS 18001 .

صدور گواهینامه اوهساس 18001 .

تاریخچه  OHASA  .

مراجع صدور گواهینامه  OHSAS 18001 .

 

متقاضیان اخذ گواهینامه  OHSAS 18001  توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM  کلمات کلیدی ذکر شده سرچ مینمایند . منتها آیا اوهساس 18001 صادر میگردد ویا اینکه اصلا گواهینامه  OHSAS 18001  اعتباری داشته . لطفا ادامه مقاله توجه بفرمایید  .

 

معرفی استاندارد  OHSAS 18000 :

OHSAS 18001 ، ویا بهداشت حرفه‌ای همینطور ریهای ارزیابی ایمنی ک بطور رسمی BS OHSAS   18001 شناخته میشود ؛ استاندارد بریتانیایی جهت  ایمنی وبهداشت شغلی وسیستمهای  مدیریت هستکه طی سطح بین‌المللی استفاده میگردد .

استاندارد  OHSAS 18000  همینطور رعایت استاندارد اوهساس 18001 سازمانها ر اقادر ساخت تا ثابت كنند ، آنها سیستمی جهت بهداشت وایمنی شغلی داشته .

 BSI BS  ، OHSAS 18001   رابه تصویب رساند تا ISO 45001 بعنوان BS ISO 45001 بتصویب برسد .

 ISO 45001 طی مارس 2018 توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی منتشر شد .

 

بیشتر بخوانیم :

استاندارد  ISO 45001 چیست

 

 

OHSAS 18001 :

ISO OHSAS 18001 استاندارد بین المللی جهت سیستم مدیریت ایمنی همینطور بهداشت میباشد . اعتبار  OHSAS 18001 بلحاظ اینکه توسط سازمان استاندارد انگلستان تدوین شده توسط نهاد معتبر  UKAS انگلستان تایید میگردد .

گواهینامه معتبر  OHSAS 18000 ب شرکتهایی اعطا میگرددکه باموفقیت سیستمهای مدیریت بهداشت همینطور ایمنی اجرا کرده ک الزامات استاندارد رعایت میکنند .

صدور گواهینامه  OHSAS 18000 نشانه محکمی بابت اینکه شرکت اخذ کننده اوهساس 18001 محیط کاری ایمن جهت کارمندان خود فراهم کرده . OHSAS 18001 چیست ,   لذا اخذ گواهینامه  OHSAS 18001 میتواند باعث ایجاد اعتماد بنفس مشتریان همینطور کارمندان گردد .

 

مقالات مرتبط :

اخذ گواهینامه  OHSAS 18001

 

 

 

تاریخچه  OHSAS 18001  چیست :

اهوساس 18001 زمانی تدوین گشتکه سازمانها طی سراسر جهان نیازبه کنترل همچنین بهبود عملکرد بهداشت وایمنی ر اتشخیص داده ، لذا توسط  سیستمهای مدیریت بهداشت همینطور ایمنی شغلی  (OHSMS)  توانستند ضعف موجود برطرف کنند . بااینحال ، قبل سال 1999 افزایش استاندارد(های) ملی ، برنامههای صدور گواهینامه اختصاصی جهت انتخاب وجود نداشته  .

OHSAS 18001 چیست  , باشناخت کسری ذکر شده  ، همکاری بین المللی بنام گروه ارزیابی سلامت وامنیت حرفه ای  (OHSAS) گروه پروژه ایجاد شد تایک رویکرد واحد همینطور یکپارچه ایجاد شود . گروه  OHSAS  نمایندگان ارگانهای استاندارد ملی ، نهاد دانشگاهی ، نهاد اعتباربخشی ، نهاد صدور گواهینامه همچنین مؤسسات ایمنی وبهداشت کار ،  باهمکاری نهاد ملی استاندارد انگلیس ، گروه BSI ، جهت تدوین استاندارد  OHSAS 18000 بوجود آمد . گروه پروژه OHSAS باتراكم بهترين استاندارد(ها) همینطور برنامههاي موجود ، مجموعه OHSAS 18000 ر ادر سال 1999 منتشر كرد .

 

مزایای اخذ گواهینامه  OHSAS 18001 :

OHSAS 18001 چیست , همینطور چرابه سیستم مدیریت بهداشت وایمنی محل کار نیازمندیم .

OHSAS 18001 کمک میکند بعنوان یک صاحب مشاغل ، بلحاظ  قانونی موظف هستید محیط کار ایمن راجهت فعالیت کارمندان فراهم نمایید . OHSAS   بمعنای انجام هر کاری ممکنی هستکه جهت اطمینان بابت  اینکه شما وکارمندانتان بدلیل وجود چیزی د رمحل کار دچار صدمه (ای) نخواهید شد ویابه  یک بیماری مبتلا نمیشوید .

اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشتی OHSAS 18001  سازگار ISO 45001  راهی عالی جهت اطمینان ا زمحافظت ا زکارگران همچنین انجام تعهدات قانونی شماست . سیستم مدیریت سلامتی وایمنی خوب تمامی امکانات رادربر میگیرد وبه طور مداوم د رحال تکامل هست تااطمینان حاصل شودکه بمحض بروز خطرات جدید حساب میشود .

 

OHSAS مخفف چیست :

Occupational Health and Safety Management Certification  اختصار  OHSAS  ( اوهساس ) بمعنای مجوز مدیریت بهداشت وایمنی حرفه ای میباشد .  OHSAS 18001 چیست چالش بیشتر متقاضیان بوده لذا استاندارد اوهساس استاندارد تدوین شده سازمان ملی انگلستان  UKAS بابت ایجاد شرایط ایمنی همینطور بهداشتی محل کار میباشد .

 

 

گواهینامه  OHSAS 18001 :

گواهینامه  OHSAS 18001 مدرک فیزیکی بابت پیاده سازی الزامات استاندارد ایمنی ، بهداشت مرکز استاندارد ملی انگلستان میباشد .  OHSAS 18001  چیست ،  اوهساس 18001 نشان استاندارد بابت بوجود آوردن شرایط ایمن محل کار میباشد . لذا متقاضیان ابتدا میبایست توسط مشاور ایزو اقدام کنند بابت پیاده سازی الزامات  OHSAS  سپس اقدام نمایند جهت گرفتن گواهینامه  OHSAS 18001 .

 

مراجع صدور گواهینامه  OHSAS18001 :

OHSAS 18001 چیست ؟ اوهساس 18001 استاندارد انطباق سازمان ملی انگلستان جهت فراهم کردن شرایط ایمنی کار کافرما میباشد . مرجع صدور گواهینامه  OHSAS 18001 اختصارا   CB نامیده میشود . بنابراین گواهینامه اوهساس 18001 توسط  CB  (ها) صادر میگردد .

 

بیشتر بخوانیم :

CB مخفف چیست

اخذ گواهینامه معتبر  ISO  

 

اعتبار گواهینامه  OHSAS 18001 کاملا بستگی داشته بنوع اعتبار مرجع صادرکننده گواهینامه اوهساس 18001 . چنانچه مرجع صادرکننده مورد تایید انجمن اعتبار سنجی  IAF فعالیت نماید گواهینامه  OHSAS 18001 دارای بالاترین سطح اعتباری میباشد .

 

آیا گواهینامه  OHSAS 18001 صادر میگردد :

OHSAS 18001 چیست ، استاندارد  OHSAS 18001 توسط سازمان استاندارد ملی انگلستان سال 2007 بازنگری شد . طی بازنگری صورت پذیرفته الزامات استاندارد  ISO 9001 همینطور الزامات استاندارد ISO 14001 ب الزامات استاندارد  OHSAS 18001 اضافه شد .

 

بیشتر بخوانیم :

ISO 9001 چیست ؟

 

سازمان جهانی ایزو سال 2013 میلادی متن استاندارد  OHSAS 18001  تغییر داده یکسری الزامات اضافی شد سپس سال 2018 میلادی استاندارد  ISO 45001 تدوین سپس منتشر شد .

مراجع صدور گواهینامه بعدازاین گواهینامه  ISO 45001 جایگزین گواهینامه  OHSAS 18001 شد .

 

اخذ گواهینامه  ISO 45001 :

اخذ گواهینامه  ISO 45001  بتنهایی امکان پذیر نمیباشد . برمبنای الزامات استاندارد  ISO 45001 شرکت متقاضی میبایست الزامات استاندارد  ISO 9001 پیاده سازی نموده سپس الزامات استاندارد  ISO 45001 اجرایی نماید .  OHSAS 18001 چیست  , درحقیقت مجموعه درخواست کننده گواهینامه ایزو 45001 معتبر میبایست گواهینامه همینطور مستندات ایزو 9001 داشته باشد ویا اینکه همزمان دو استاندارد  ISO 9001 همچنین  ISO 45001 اخذ نماید .

 

کلمات کلیدی مطلب :  OHSAS 18001 چیست,   OHSAS , OHSAS 18001  , اوهساس , استاندارد  OHSAS , ISO 45001

2 دیدگاه دربارهٔ «OHSAS 18001 چیست»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به این مقاله امتیاز دهید!
[Total: 2 Average: 4]
پیمایش به بالا
02146135223