شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران

شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران

شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران بیشترین سرچ ازطریق موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM  توسط متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو بوده .

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو جهت موارد نیاز گوناگون دنبال مراجع صدور گواهینامه  ISO هستند تابتوانند براساس استراتژی تعریف شده نیاز خود یعنی اخذ گواهینامه ایزو برآورده نمایند . لذا توسط راههای گوناگون منجمله سرچ گوگل دنبال شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران هستند .

شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو بیشماری درایران فعالیت میکنند لذااعتبار مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو نیز متفاوت هست . بعضا شرکتهای صدور ایزو دارای تاییدیه بین المللی بوده پس گواهینامه  ISO صادرشده اعتبار بین المللی داشته . حتی برخی مراجع صادرکننده گواهینامه  ISO ادعا دارندکه گواهینامه ایزو صادر شده اعتبار بین المللی داشته . توسط مقاله فوق میپردازیم ب ادعای شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران .

 

شرکتهای صادرکننده  ISO چه نامیده میشوند :

شرکتهای صادرکننده گواهینامه  ISO همانطوریکه درمقالات قبلی همین سایت همچنین دیگر سایتهای شرکت مکتوب گشت ؛ CB  نامیده میشود .

CB اختصار  Certificate Body  بنام بدنه صدور میباشدکه درسراسر دنیا مجموعه (های) صادرکننده گواهینامه ایزو بااین نام شناخته میشوند .

شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران هم نیز بنام  CB  معرفی میشوند . فعالیت مراکز صدور ایزو معمولا ممیزی درنهایت اعلام مجوز صدور گواهینامه ایزو جهت شرکت متقاضی میباشد . منتها شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران معمولا خدمات پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو نیز ارائه میدهند . یعنی چنانچه شرکت متقاضی درخواست گواهینامه ایزو داشته باشد ابتداتوسط مجموعه ارائه دهنده مدرک  ISO مراحل پیاده سازی الزامات ایزو توسط کارشناسان صورت میپذیرد بعد توسط مرجع صدور گواهینامه ایزو صادر میگردد .

 

شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو چگونه اعتبارسنجی میشوند   :

شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو بعنوان مرکز سنجش استاندارد میبایست ابتدا خود ممیزی شوند تا درستی اقدامات بررسی گردد . مراکز صدور گواهینامه ایزو میبایست تحت نظارت سازمان استاندارد کشور خود فعالیت کنند . هرکشور فعال درحوزه استاندارد یک مجموعه دولتی ویا خصوصی تعریف شده استاندارد داشته . نام مراکز استاندارد هرکشور  AB  میباشد .

AB اختصار کلمه Accreditation Body بنام بدنه معتبر شناخته شده توسط بین الملل میباشد . AB معتبر خودنیز میبایست تحت نظارت انجمن اعتبار سنجی بین المللی  IAF میباشد . انجمن اعتبار سنجی بین المللی  IAF نیز مورد تایید سازمان بین المللی  ISO میباشد . پس CB بعنوان مرجع صدور میبایست مورد تایید  AB  یعنی مرکز استاندارد کشور خود فعالیت نموده .  AB میبایست مورد تایید سازمان اعتبارسنجی  IAF بوده باشد .

گواهینامه ایزو اصل بنابراین میبایست توسط CB  معتبر مورد تایید سازمان اعتبارسنجی  IAF صادر شده باشد .  

 

جهت اعتبارسنجی گواهینامه ایزو میبایست کجا مراجعه کرد :

متقاضیان اخذ گواهینامه  ISO همیشه این دغدغه راداشته ک آیا گواهینامه ISO دریافت شده معتبر هست یاخیر .

شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران بسیار زیاد هستندکه عمدتا اعلام میکنند گواهینامه  ISO صادرشده توسط مرکز ما اصل هست وبقیه فیک هستند . بنابراین متقاضی اخذ گواهینامه ایزو دارای چالش مهمی بابت پیدا کردن  مرکز صدور گواهینامه ایزو معتبر هست .

جهت اعتبارسنجی گواهینامه ایزو متقاضیان ابتدا میبایست اطلاع بدست آورند مرجع صادرکننده گواهنیامه ایزو تحت نظارت سازمان استاندارد کدام کشور فعالیت میکند . سپس وارد سایت  IAF شود تامطمئن شود سازمان اعتبار سنجی  IAF تایید میکند سازمان استاندارد کشور تایید کننده مرجع صدور گواهینامه ایزو . 

AB  بنام سازمان استاندارد کشور(ها) تماما توسط سایت  WWW.IAF.NU  تعریف شده هستند . لذا متقاضی براحتی میتواند ادعای مرجع صدور ایزو ر اراستی آزمایی کند .

 

شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران :

شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران بسیار زیاد هستندکه بعضا توسط مرکز استاندارد کشور خود تایید میشوند منتها اکثرا بصورت کاملا خصوصی فعالیت میکنند .

مرکز استاندارد کشور ایران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران  NACI  توسط انجمن اعتبار سنجی  IAF  تایید شده . لذا مجموعه صادرکننده گواهینامه ایزو چنانچه ایرانی باشد میبایست مورد تایید سازمان ملی تایید صلاحیت ایران  NACI باشد . جهت اطلاع بابت مراکز صدور گواهینامه ایزو معتبر ایرانی لطفابه ادرس سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران  NACI  مراجعه فرمایید .

شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران ادعا داشته خارجی هستندکه عمدتا خودرا آلمانی خطاب میکنند . لذامراجع فوق میبایست مورد تایید مرکز استاندارد آلمان یعنی  DAAKS  آلمان باشند . البته درگذشته مجموعه (هایی) همانند توف نورد ،  DQS ،  TUV INTERCERT  تحت حمایت DAAKS آلمان فعالیت میکردند منتها بلحاظ تحریمهای ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران مراجع فوق نیز اعتباری ا ز داکس آلمان نمیگیرند .

 

آیا مراجع صدور گواهینامه ایزو خارجی در ایران اعتبار داشته :

شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران , آیا گواهینامه صادرشده توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو خارجی در ایران اعتبار بین المللی داشته . متاسفانه بلحاظ درخواست بیشمار متقاضیان جهت اخذ گواهینامه ایزو شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو بیشماری درایران فعال هستند . عمدتا شرکتهای بوجودآمده بلصورت کاملا خصوصی فعالیت میکنند . بلحاظ اعتبار برند  TUV  اغلب  مراجع صدور گواهینامه ایزو بوجود آمده دارای نشان  TUV  هستند منتها تحت نظارت داکس آلمان فعالیت نمیکنند بلکه بصورت کاملا خصوصی گواهینامه ایزو صادر میکنند .

انجمن انطباق سنجی  IAFCB مرجع انطباق مراکز صدور گواهینامه ایزو خصوصی در ایران بوده لذا CB  (هاییکه) تحت نظارت انجمن انطباق سنجی  IAFCB فعالیت میکنند اعتبار بالایی نسبت ب الباقی شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران داشته .

مراجع صدور گواهینامه ایزو خارجی درایران عمدتادارای اعتبار میباشند . معمولا پیمانکاران جهت حضوردر مناقصات توسط مراجع فوق اقدام میکنند بابت اخذ گواهینامه ایزو .

 

مزایای اخذ گواهینامه ایزو توسط ایران گواه :

مجموعه مشاوره ایران گواه بعنوان شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران شناخته شده نیست . بلکه مرکز ایران گواه بعنوان مرکز مشاوره همینطور پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو فعالیت میکند . متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو بین الملل میبایست ابتدا شرایط پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو فراهم آورده سپس اقدام نمایند بابت اخذ گواهینامه ایزو . لذا مجموعه ایران گواه علاوه برمعرفی شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران شرایط پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو بابت ممیزی فراهم میآورد .

اخذ گواهینامه ایزو توسط ایران گواه نه تنها مراحلاخذ گواهینامه ایزو تسهیل مینماید بلکه سرعت میبخشدبه روند صدور گواهینامه ایزو .

 

بیشتر بخوانیم :

پیاده سازی رایگان الزامات استاندارد ایزو 9001

مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو

ستون و سطر آنچنان که لازم است.

3 دیدگاه دربارهٔ «شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران»

  1. بازتاب: اخذ گواهینامه ایزو جهت صادرات 02146135223

  2. بازتاب: گواهینامه ایزو وندورلیست شرکت نفت - مرکز مشاوره ایران گواه02

  3. بازتاب: نحوه محاسبه RPN در ارزیابی ریسک - 1 روش خیلی ساده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به این مقاله امتیاز دهید!
[Total: 2 Average: 5]
پیمایش به بالا
02146135223