ابطال بکارگیری مسئول ایمنی کارگاه

ابطال بکارگیری مسئول ایمنی کارگاه

ابطال بکارگیری مسئول ایمنی کارگاه خبری خوشایند جهت پیمانکارانی میباشد ک خواهان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری هستند . براساس آئین نامه اجرایی مصوب هیئت دولت مورخ سال 1398 کلیه پیمانکاران موظف ب اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی شده . مهمترین چالش متقاضیان گرفتن تاییدیه مسئول ایمنی توسط اداره کار بوده . حال اینکه باتوجه ب آئین نامه اجرایی دیوان عدالت اداری ب شماره دادنامه 2899 آئین بکارگیری مسئول ایمنی کارگاه ابطال شد .

 

مسئول ایمنی کیست :

ابطال بکارگیری مسئول ایمنی کارگاه خبری خوشایند جهت پیمانکاران بابت گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی همینطور خبری نگران کننده جهت مسئولین ایمنی میباشد . مسئول ایمنی ، افسر ایمنی ، مسئول  HSE شخصی باتحصیلات دانشگاهی جهت فراهم کردن موارد ایمنی کارگاه میباشد . سال 97 پس ا زخسارات ناشی بابت عدم رعایت موارد ایمنی کارگاههای پیمانکاری مصوب شد تمامی پیمانکاران میبایست مسئول ایمنی داشته همینطور مسئول ایمنی میبایست ب تایید اداره کار برسد .

 

آئین ابطال بکارگیری مسئول ایمنی کارگاه :

آئین ابطال مسئول ایمنی کارگاه پیمانکاری خبری خوشایند جهت متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میباشد . بلحاظ اینکه اصلیترین چالش پیمانکاران معرفی مسئول ایمنی همینطور اخذ تاییدیه مسئول ایمنی جهت گرفتن تایید صلاحیت ایمنی بوده . لذا براساس رای دیوان عدالت اداری بکارگیری مسئول ایمنی جهت پیمان ابطال شد . مشروح رای ابطال بکارگیری مسئول ایمنی انتهای مطلب مندرج شده ، متقاضیان میتوانند بادانلود مکتوب رای روال معمول جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار پیش برند .

 

مسئول ایمنی کارگاه نیاز مبرم پیمانکاران :

ابطال بکارگیری مسئول ایمنی کارگاه باعث نمیشود پیمانکار مسئول ایمنی نداشته باشد ویا فاقد افسر ایمنی باشد . مطابق ماده 85 قانون ذکرشده طی آئین ابطال بکارگیری مسئول ایمنی کارگاه جهت صیانت نیروی انسانی همینطور منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهای شورای عالی حفاظت فنی ، وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی جهت جلوگیری بیماری همچنین تامین بهداشت کار کارگران تدوین شده لازم الاجرا میباشد .

الزام تشکیل کمیته حفاظت فنی توسط مسئول ایمنی :

نامه ابطال بکارگیری مسئول ایمنی کارگاه باعث نمیشود کارگاه فاقد فرد مسئول ایمنی باشد بلحاظ اینکه ، بموجب ماده 93 قانون اخیرالذکر بمنظور جلب مشارکت ، نظارت جهت حسن اجرای مقررات حفاظتی بهداشتی همچنین پیشگیری بابت حوادث طی کارگاههای پیمانکاری کمیته حفاظت فنی تشکیل خواهد شد . لذا تشکیل کمیته حفاظت فنی برعهده مسئول ایمنی کارگاه ویاافسر ایمنی کارگاه میباشد . بنابراین داشتن فردی بااطلاعات کامل بهداشتی ایمنی الزام کارگاه پیمانکاری جهت تشکیل کمیته حفاظت فنی میباشد .

 

متن دستورالعمل ابطال مسئول ایمنی کارگاه :

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 206-17؍5؍1390 آیین نامه شماره 3298-4؍2؍1386 مصوب وزیر بهداشت ، راازحیث عدم رعایت ترتیبات مقرر طی مواد 93 ، 106 قانون کار خارج حدود اختیارات تشخیص لذا آیین نامه مذکور ابطال نموده . بنابراین مفاد آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه جهت عدم تصویب هیأت وزیران موضوع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون ارزیابی می گردد . لذا رای ابطال آئین نامه بکارگیری مسئول ایمنی کارگاه صادر گشت .

 

چرا پیمانکاران موظف ب بکارگیری مسئول ایمنی هستند :

بکارگیری مسئول ایمنی اهدافی همانند ارتقای سطح ایمنی طی کارگاههای مشمول ، نظام مند نمودن بکارگیری افراد شایسته همینطور واجد صلاحیت بابت زمینه ایمنی همچنین پیشگیری ا زحوادث ناشی بابت کار سپس جهت صیانت ازنیروی انسانی ، منابع مادی کشور الزام شده . بنابراین پیمانکاران موظف هستند مسئول ایمنی کارگاه معرفی نمایند . حال اینکه قبلا مسئول ایمنی میبایست ب تایید اداره کار برسد ، براساس آئین نامه جدید همینطور رای دیوان عدالت اداری نیازبه تایید مسئول ایمنی کارگاه نمیباشد .

 

برگزاری دوره ایمنی ویژه مسئول ایمنی :

برگزاری دوره ویژه مسئولین ایمنی براساس آئین نامه اجرایی مسئول ایمنی طی سالیان گذشته توسط مرکز تحقیقات انجام میشده . متقاضیان مسئول ایمنی میبایست دوره 40 ساعته ایمنی بهداشت همینطور دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک گذرانده سپس دارای گواهینامه صادر شده باشند . منتها براساس ابطال بکارگیری مسئول ایمنی کارگاه دورههای ویژه مسئولین ایمنی نیازبه برگزاری نداشته . لذا مسئولین ایمنی کارگاه بدون داشتن گواهینامه 40 ساعته ، 16 ساعته میتوانند بعنوان افسر ایمنی مشغول بکار باشند .

 

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی :

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی جزو مدارک مهم شرکتهای پیمانکاری جهت حضوردر مناقصات میباشد . لذا شرکتهای پیمانکاری مجبوربه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار همینطور ارائه بابت ورودبه مناقصه هستند . جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری شرکتها میبایست یکسری مدارک مثبته بارگزاری نمایند سپس بازرسی توسط اداره کار نهایتا صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران .

 

مسئول ایمنی ،  گواهی  HSE اداره کار :

مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار مهمترین چالش متقاضیان گواهینامه  HSE اداره کار ویاهمان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری میباشد . اخذ تاییدیه مسئول ایمنی توسط واحد ایسپ اداره کار جزو زمانبرترین مراحل تهیه مستندات همچنین مدارک شرکتهای پیمانکاری بوده لذا براساس رای دیوان عدالت اداری پیرو ابطال بکارگیری مسئول ایمنی کارگاه ، متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی راه هموارتری جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی داشته .

 

مشروح رای ابطال بکارگیری مسئول ایمنی :

پیمانکاران بیشماری درگیر اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بوده ، اغلب پیمانکاران دچار مشکل تایید مسئول ایمنی بوده اند ، نارضایتی پیمانکاران سبب شد دیوان عدالت اداری سال 1399 شمسی رای خود بابت ابطال بکارگیری مسئول ایمنی صادر نماید . آئین بکارگیری مسئول ایمنی بتصویب هیئت وزیران نرسیده بود لذا دیوان عدالت اداری آئین نامه فوق ر اابطل نمود .  مشروح رای ابطال بکارگیری مسئول ایمنی توسط دیوان عدالت اداری طی سربرگ شرکت ایران گواه بصورت فایل  PDF دراختیار عموم قرار گرفته .

 

مطالب مرتبط :

شرایط مسئول ایمنی کارگاه

گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار

پیمایش به بالا
02146135223