ISO 10004 رضایت مشتری

ISO 10004 رضایت مشتری

ISO 10004 رضایت مشتری چیست , ایزو 10004 چیست , هدف ازاخذ گواهینامه ایزو 10004 چیست , مراحل اخذ گواهینامه ایزو 10004 چیست , مدارک لازم بابت صدور گواهی نامه ایزو 10004 چیست , هزینه اخذ گواهینامه  ISO 10004 , آخرین ویرایش استاندارد ایزو 10004 چیست , گواهینامه استاندارد رضایتمندی مشتریان چیست , گواهینامه رضایتمندی مشتریان چیست , هزینه اخذ گواهینامه  ISO 10004 و….. تماما کلمات کلیدی هستکه متقاضیان اخذ گواهینامه  ISO 10004 رضایت مشتری توسط کنسول جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM سرچ میکنند . حال اینکه توسط مقاله فوق میپردازیم ب نحوه اخذ گواهینامه  ISO 10004 رضایت مشتری . لطفا ادامه مقاله توجه فرمایید .

ISO 10004:2018

Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for monitoring and measuring

 ایزو 10004 ، مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – دستورالعمل نظارت وسنجش .

 

ISO چیست :

ISO (سازمان بین المللی استاندارد) یک فدراسیون جهانی استاندارد ا زنهاد(های) استاندارد ملی ( ارگانهای عضو ISO ) هست . کار تهیه استاندارد(های) بین المللی معمولاً ازطریق کمیتههای فنی ایزو انجام میشود . هریک ا زاعضای عضوکمیته  ISO  علاقهمند بموضوعیت کمیته فنی ایزو ،  جهت آن ( کمیته فنی  ISO ) ایجاد شده هست  حق حضور داشته .

تاریخچه سازمان استاندارد سازی  ISO .

سازمانهای بین المللی ، دولتی همینطور غیر دولتی ، درارتباطبا ISO ، نیزدراینکار شرکت میکنند . ایزو درکلیه موارد استانداردسازی الکتروتکنیک باکمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) همکاری نزدیکی داشته .

رویههای استفاده شده جهت تهیه استاندارد  ISO 10004 رضایت مشتری  همچنین مواردیکه جهت نگهداری بیشتر آندر نظر گرفته شده هست طی بخش ISO / IEC ، قسمت 1  شرح داده شده هست .

 

اخذ گواهینامه  ISO 10004 توسط ایران گواه :

ISO 10004 رضایت مشتری همینطور اخذ گواهینامه رضایتمندی مشتریان ایزو 10004   توسط  شرکت ایران گواه نه تنها صددرصد اخذ گواهینامه ایزو 10004 تضمین  میکند ، بلکه عملکرد فرآیند صدور راسرعت میبخشد .

مشاوران مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه توسط صدور گواهینامه ایزو 10004 ب شرکت شما د رزمینه مدیریت رضایمندی همچنین حل اختلاف بین سازمان ومشتری کمک میکنند تاگواهینامه  ISO 10004  بسرعت ، باسهولت اجرا همینطور هزینه مناسب دریافت کنید .

پیاده سازی الزامات استاندارد  ایزو 10004 توسط شرکت ایران گواه بصورت رایگان صورت میپذیرد .

شرکت ایران گواه راه حلهای مشاوره بصورت حضوری همینطور مشاوره آنلاین جهت اعتبار گواهینامه ایزو 10004   ارائه میدهند .

خدمات مشاور ایران گواه جهت اخذ گواهینامه ایزو10004  شامل موارد ذیل میباشد  :

ISO 10004 رضایت مشتری  , آموزش آگاهی ، کارگاه آموزشی اهداف سیاسی ، تجزیه وتحلیل شکاف ، طراحی اسناد منجمله کتابچه راهنمای کاربر ، رویهها ، دستورالعملهای کاری ، قالبها ، کمک واجرای برنامه ، آموزش حسابرس داخلی ، آموزش حسابرس رهبری ، کمک درانجام ممیزی داخلی ، ممیزی قبل ازارزیابی ، اطمینان 100٪ ممیزی صدور گواهینامه ISO 10004 طی مدت زمان اتمام پروژه برنامه ریزی شده .

 

ISO 10004 چیست :

ISO 10004  دستورالعملهایی راجهت تعریف همچنین اجرای فرایندها بابت نظارت ، سنجش رضایت مشتری ارائه میدهد . ISO 10004 رضایت مشتری میتواند صرف نظر ازنوع ویا اندازه ، محصولات همچنین خدمات ارائه شده جهت استفاده توسط هرسازمان درنظر گرفته شده هست . تمرکز استاندارد ایزو 10004 جهت مشتریان خارجی سازمان هست . استاندارد ایزو 10004 دستورالعملهایی اعلام مینماید بابت سنجش رضایت مشتری همینطور حل اختلاف بین سازمان همینطور مشتریان .

ایزو 10001 چیست .

ISO 10004 رضایت مشتری توسط  ISO 10001 ، ISO 10002 همینطور ISO 10003 سازگار میباشد . این چهار سند بصورت مستقل ویادر ارتباط با یکدیگر قابل استفاده هستند . توسط پیاده سازی الزامات استاندارد   ISO 10001 ، ISO 10002 همچنین ISO 10003 می تواند بخشی ازیک چارچوب گستردهتر ، یکپارچه جهت ارتقاء رضایت مشتری توسط کد(های) رفتاری ، رسیدگی ب شکایات ، حل اختلاف همچنین نظارت ، اندازه گیری رضایت مشتری باشد .

 

هدف ا زپیاده سازی  ISO 10004 چیست :

مشتریان عمده سرمایه شرکتهای تولیدی بازرگانی خدماتی هستند . بنابراین نگهداری مناسب ا زمشتریان دردستور کار تمامی شرکتهای بین المللی هست . تجربه ثابت کرده نگه داشتن مشتری قدیمی بسیار کم هزینه ترهست نسبت ب پیاده کردن مشتری جدید . لذا رضایتمندی مشتریان بابت خدمات ارائه شده بسیار مهم میباشد .

اخذ گواهینامه ایزو 10002 .

پیاده سازی ایزو 10004 رضایت مشتری باعث شده سازمان بتواند فرآیند رضایتمندی مشتریان آنالیز نموده جلوگیری نماید بابت نارضایتی مشتریان . لذا هدف بابت استقرار الزامات استاندارد  ISO 10004 رضایت مشتری بشرح ذیل میباشد .

ایجاد احساس اطمینان خاطر مشتریان ، ایجاد فروش بیشتر بلحاظ تقویت برند ، ایجاد محیط پویا مشتری مدار همینطور متعالی ، توجه ب رضایت مشتری بعنوان مهمترین فاکتور ، ایجاد مزیت رقابتی طی حفظ مشتریان جزو مزایای اخذ گواهینامه  ISO 10004 رضایت مشتری میباشد .

 

هزینه اخذ گواهینامه ایزو 10004  :

گواهینامه  ISO 10004 رضایت مشتری توسط نهاد صادرکننده گواهینامه ایزو صادر میگردد . مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو بیشماری درحال فعالیت هستندکه هرکدام میتوانند بادریافت هزینه (ای) متفاوت گواهینامه ایزو 10004  صادر نمایند .

مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو .

نهاد صادر کننده مدرک ایزو اختصارا  CB نامیده میشود . اغلب  مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو فعال درایران بصورت خصوصی فعالیت میکنند . لذا متقاضیان میتوانند باکمترین هزینه ممکن گواهینامه ایزو 10004  دریافت کنند . دریافت گواهینامه ایزو 10004 حداقل قیمت پانصدهزارتومانی میباشد . منتها برخی متقاضیان ممکن هست نیازبه ساختارسازی همچنین پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 10004 داشته باشند . جهت اخذ گواهینامه ایزو 10004 همراه باپیاده سازی رایگان لطفا ارتباط برقرار نمایید .

 

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه  ISO 9001

 

 

 

پیمایش به بالا
02146135223