اخذ رتبه مشاوره دستورالعمل

اخذ رتبه مشاوره دستورالعمل

اخذ رتبه مشاوره دستورالعمل , رتبه مشاوره  توسط برخی پیمانکاران جهت حضوردر مناقصات اخذ میگردد . دستورالعمل اخذ رتبه مشاوره توسط شرکت ایران گواه تهیه شده ، لذا متقاضیان اخذ رتبه مشاوره بامطالعه دستورالعمل اخذ رتبه مشاوره میتوانند شرایط کلی اخذ رتبه مشاوره ر اآگاه باشند .

اخذ رتبه مشاوره دستورالعمل تدوین شده توسط سازمان برنامه بودجه داشته لطفا مطالعه بفرمایید .

مقررات دستورالعمل اخذ رتبه مشوره جهت تشخیص صلاحیت مشاورانی بکار برده میشودکه جهت انجام پروژه(های) پیمانکارای گواهینامه مشاوره اخذ میگردد .

تشخیص صلاحیت پیمانکاران مشاوره توسط دستورالعمل اخذ رتبه مشاوره ذکر شده سنجیده میشود ؛ لذا متقاضیان اخذ رتبه مشاوره بامطالعه دستورالعمل اخذ رتبه مشاوره میتوانند سوالات حوبدست آورند .

مشاور ، رتبه مشاوره اخذ رتبه مشاوره دستورالعمل :

مشاور شخص حقیقی ویا حقوقی بوده موفق بدریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت شده همینطور خدمات مشاوره ارائه میدهد ( اخذ رتبه مشاوره دستورالعمل ) .

خدمات مشاوره خدماتی بوده منطبق ویا مرتبط شرح خدمات تعریف شده توسط دستورالعمل اخذ رتبه مشاوره توسط مشاوران تشخیص صلاحیت شده طی هرتخصص ارائه میگردد .

خدمات شرکتهای مشاوره براساس اخذ رتبه مشاوره دستورالعمل تدوین شده سه دسته کلی تقسیم بندی میشوند :

خدمات مشاوره اقتصادی

خدمات مشاوره فنی مهندسی

خدمات مشاوره مدیریتی

سازمانهای درخواست کننده رتبه مشاوره میتوانند براساس دستورالعمل اخذ رتبه مشاوره فوق اقدام نمایند جهت اخذ رتبه مشاوره همینطور ارتقاء رتبه مشاوره .

تشخیص صلاحیت اخذ رتبه مشاوره دستورالعمل تدوین شده مشخص شده . تشخیص صلاحیت متقاضیان اخذ رتبه مشاوره فرآیندی بوده طی آن توان تخصصی مشاور براساس آئین نامه ارزیابی همچنین تعیین میگردد .

ارزشیابی متقاضیان اخذ رتبه مشاوره فرآیندی بوده کار(های) دردست اقدام ویا انجام شده مشاور ر ادرمقاطع ؛ دوره زمانی معیین میکند .

گواهینامه صلاحیت مشاور مدرکی هستکه براساس مقررات دستورالعمل اخذ رتبه مشاوره بمنظور اعلام صلاحیت مشاور توسط سازمان جهت ارائه خدمات مشاور صادر میگردد .

اخذ رتبه مشاوره :

رتبه مشاوره میتواند توسط افراد حقیقی دارای مدرک دانشگاهی اخذ گردد .

اخذ رتبه مشاوره دستورالعمل ذکر شده دقیقا مشخص میکند مهندسین ایرانی دارای مدرک دانشگاهی معتبر میتوانند گواهینامه رتبه مشاوره حقیقی دریافت کنند .

اخذ رتبه مشاوره توسط افراد حقوقی براساس دستورالعمل درصورتی صادر میگرددکه پنجاه درصد مالکیت سهام متعلق ب اشخاص حقیقی ( حقوقی) غیردولتی ویا تلفیقی ازآن دو .

اخذ رتبه مشاوره دستورالعمل تدوین شده مشخص میکند اشخاص حقوقی دولتی ، اشخاص حقوقی بخش عمومی میتوانند اقدام نمایند جهت اخذ رتبه مشاوره .

اخذ رتبه مشاوره , تشخیص صلاحیت مشاوران توسط سازمان برنامه وبودجه کشور صورت میپذیرد .

متقاضیان اخذ رتبه مشاوره براساس دستورالعمل اخذ رتبه مشاوره مشخص شده میتوانند سه دسته رتبه سه مشاوره , رتبه دو مشاوره , رتبه یک مشاوره اخذ نمایند .

بیشتر بخوانیم :

اخذ رتبه انفورماتیک

اخذ رتبه مشاوره دستورالعمل مشخص شده ترکیب اعضاء تشخیص صلاحیت اخذ رتبه مشاوره بشرح ذیل میباشد :

رئیس دفتر امور مشاوران ساجات بعنوان رئیس کارگروه

کارشناس خبره درگروه تخصصی مربوطبه انتخاب معاون فنی سازمان

کارشناس خبره بامعرفی تشمیل صنفی مربوط

نماینده دستگاه اجرایی ذیربط

نماینده دفتر بخشی ذیربط د راستان

شرایط اخذ رتبه مشاوره چیست :

متقاضی اخذ رتبه مشاوره براساس دستورالعمل اخذ رتبه مشاوره بشزح ذیل میباشد :

کارشناس حقیقی ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی معتبر همینطور مرتبط

معرفی کارشناس امتیازآور ، نیروی انسانی متخصص

ارائه اظهارنامه مالیاتی

ارائه اساسنامه شرکت

ارائه لیست بیمه

ارائه مفاصاحساب قرارداد تمام شده

متقاضیان اخذ رتبه مشاوره میتوانند بارجوع دستورالعمل اخذ رتبه مشاوره همینطور مطالعه جدول محاسبه افراد امتیازآور جهت گرفتن رتبه مشاوره اطلاع بدست آورند .

شرایط مدیرعامل بعنوان فرد امتیازآور جهت اخذ رتبه مشاوره توسط ، اخذ رتبه مشاوره دستورالعمل ذکر شده .

اخذ رتبه مشاوره دستورالعمل توسط مرکز اطلاع رسانی ایران گواه حسب رسالت اصلی شرکت آمده شده ؛ جهت کسب اطلاعات متقاضیان نشر داده شده هست .

متقاضیان اخذ گواهینامه رتبه مشاوره میتوانند بامطالعه دستورالعمل فوق اطلاعات جامعی بابت شرایط اخذ رتبه مشاوره بدست آورند .

اخذ رتبه مشاوره توسط شرکت ایران گواه درسریعترین زمان ممکن صورت میپذیرد . لطفا جهت کسب اطلاعات فنی بیشتر ارتباط برقرار نمایید .

پیمایش به بالا
02146135223