اخذ گواهینامه ایزو22000

اخذ گواهینامه ایزو22000

اخذ گواهینامه ایزو22000 بعنوان استاندارد بین المللی شناخته شده کبطور سیستماتیک ایمنی مواد غذایی ر ادرهر زنجیره تامین میکند .

متقاضیان اخذ گواهینامه  ایزو22000   معمولا رستورانها ، کترینگها ، فست فود ، کارخانجات بسته بندی مواد غذایی میباشند .

استاندارد ایزو22000 چیست ؟

روند دریافت گواهینامه ایزو22000 چگونه هست ؟

گواهینامه ایزو22000 توسط چه مراکزی صادر میگردد ؟

اخذ گواهینامه ایزو22000 , ادامه مطلب :

 

گواهینامه استاندارد ایزو22000 چیست ؟

اخذ گواهینامه ایزو22000 متقاضیان بسیاری داشته .

تولیدکنندگان محصولات غذایی جهت اطمینان بمشتری بابت ایمنی مواد غذایی بسته بندی شده موظف هستند الزامات ایزو22000 رعایت کرده ؛ سپس مبادرت فرمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو22000 .

ISO22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی هستکه میتواند جهت تمامی سازمانها د رزنجیره غذا ؛ مزرعه تاچنگال اعمال گردد .

استاندارد ISO22000 فرآیند ، رویههای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی میباشد .

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو22000 جهت گرفتن گواهینامه  ISO22000 میبایست برنامه مقدماتی همینطور  HACCP  اجرا نمایند .

ISO22000 استاندارد تدوین شده توسط سازمان بین المللی  ISO بوده دررابطه با ایمنی مواد غذایی . ایزو22000 مشتق کلی  ISO9001  میباشد .

ایمنی مواد غذایی باوجود خطرات ناشی ا زغذا طی مواد غذایی د رنقطه مصرف مرتبط هست .

خطرات ایمنی مواد غذایی توسط مراحل مختلف زنجیره غذایی ممکن هست اتفاق افتد ؛ بنابراین لازم هست کنترل گردد .

اخذ گواهینامه ایزو22000 تلاش مشترک طرفین مروبطبه زنجیره مواد غذایی هست .

 

تاریخچه استاندارد ایزو22000 :

استاندارد بین المللی ISO 22000 الزامات مربوط به سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را که شامل عناصر زیر است ، مشخص می کند:

 

ارتباط تعاملی

مدیریت سیستم

برنامه (های) پیش نیاز

اصول HACCP

اخذ گواهینامه ایزو22000 , مشخص میکند ارتباطات درطول زنجیره غذایی جهت اطمینان بابت  شناسایی تمامی خطرات مربوطبه ایمنی مواد غذایی ضروری هست .

اخذ گواهینامه ایزو22000 ارتباط بین سازمانها ، بالادست و پایین دست درزنجیره غذایی هست .  اخذ گواهینامه ایزو22000 ارتباط با مشتریان ، تأمین کنندگان درمورد خطرات شناسایی شده ، اقدامات کنترل طی روشن شدن نیاز مشتری همینطور  تأمین کننده کمک خواهد کرد.

ایزو 22000 می تواند بطور مستقل ا زسایر استاندارد(های) سیستم مدیریت استفاده ویابا الزامات سیستم مدیریت موجود ادغام نمود .

 

ISO 22000 اصول سیستم تجزیه ، تحلیل خطروکنترل نقطه بحرانی (HACCP  ) همچنین مراحل کاربردی راکه  توسط کمیسیون Codex Alimentarius تهیه شده هست ، ادغام می کند .

اخذ گواهینامه ایزو 22000 ایجاب می کند ، کلیه خطرات احتمالی قابل قبول درزنجیره مواد غذایی ، منجمله خطرات مربوط بنوع فرآیند ، امکانات مورد استفاده ، شناسایی ارزیابی شود .

سازمان بین المللی  ISO  استاندارد(های) دیگری راتولید میکند کمربوطبه ISO 22000 باشد .

 

استاندارد خانواده ایزو22000 :

ISO 22000 ,  سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی – الزامات لازم جهت سازمان طی زنجیره غذایی .

ISO 22001 ,  دستورالعملهای مربوطبه کاربرد ISO 9001   جهت صنایع غذایی ، آشامیدنی (جایگزین: ISO 15161: 2001) .

ISO / TS 22002 ,  برنامه (های) پیش نیاز ایمنی مواد غذایی — قسمت 1: تولید مواد غذایی؛ قسمت 2: پذیرایی؛ قسمت سوم: کشاورزی؛ قسمت 4: تولید بسته بندی مواد غذایی؛ قسمت 6: خوراک و تولید مواد غذایی حیوانات

ISO TS 22003 ,  سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی جهت بدنهاییکه ممیزی ، مجوز سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی ارائه می دهند .

ISO TS 22004  سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی – راهنمایی پیرو استفاده ISO 22000:   2005 .

ISO 22005 ,  قابلیت ردیابی در زنجیره خوراک ، مواد غذایی – اصول کلی والزامات اساسی جهت طراحی اجرای سیستم.

ISO 22006 ,  سیستمهای مدیریت کیفیت – راهنمایی پیرو استفاده ISO 9002: 2000 جهت تولید محصولات زراعی .

ISO 22000 همچنین بعنوان پایه جهت صدور گواهینامه سیستم ایمنی مواد غذایی (FSSC) FSSC 22000 استفاده می شود .

FSSC 22000 طرح تصویب شده طی زمینه ایمنی مواد غذایی جهانی (GFSI) میباشد .

 

اخذ گواهینامه ایزو22000  :

صدور گواهینامه ایزو22000 ( سیستم مدیریت امنیت مواد غذایی ) توسط مراجع مورد تایید انجمن  IAF انجام میگردد .

CB بعنوان مرجع صدور گواهینامه ایزو ؛ گواهینامه  ISO22000 صادر میکند لذا متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو22000 میبایست توسط مراجع صدور ایزو اقدام کنند .

هزینه اخذ گواهینامه ایزو22000 بستگی داشته ب اعتبار مرجع صدور گواهینامه ایزو22000 .

 

پی نوشت : گواهینامه ایزو22000 توسط کترینگها ، رستورانها ، فست فود همینطور تولیدکنندگان محصولات غذایی اخذ میگردد .
اخذ گواهینامه ایزو22000 توسط صادرکنندگان همچنین شرکتهای بسته بندی مواد غذایی گرفته میشود .
 
 
پیمایش به بالا
02146135223