استاندارد ISO14001

استاندارد ISO14001

استاندارد ISO14001 درارتباط بامدیریت محیطی بوده جهت کمک شرکتها ، موسسات بابت بحداقل رساندن نارسایی محیط زیست .

استاندارد ISO14001 جهت بحداقل رساندن صدمات بمحیط همانند تغییرات آب وهوایی مسموم کردن آب ویازمین باکمک قوانین رسمی دررابطه بامحیط زیست میباشد .

ISO14001  بعنوان مجموعه استاندارد بین المللی مدیریت محیط زیست ، راهنما همینطور گزارش فنی تعریف میشود .

ایزو14001 الزامات مربوطبه تدوین سیاستهای مدیریت زیست محیطی ، تعیین تاثیرات زیست محیطی محصولات ویا خدمات  تعریف میکند .

ایزو14001 همچنین الزامات استاندارد برنامه ریزی اهداف محیط زیست ، اجرای برنامه جهت تحقق اهداف همینطور انجام اقدامات اصلاحی ، بررسی مدیریت ر امشخص میکند .

ایزو14001 , ارتقاء سیستم مدیریت محیط زیست :

ایزو14001 هدف اصلی ارتقاء سیستم مدیریت زیست محیطی توسط سازمانها میباشد .

استاندارد ISO14001 بدنبال ارائه ابزار(های) مقرون بصرفه بابت استفاده ازبهترین روشها جهت سازماندهی ، استفاده بابت اطلاعات درمورد مدیریت محیط زیست بوده .

ایزو14001 جزو خانواده ایزو14000 درپاسخ ب نیاز صنعت شناخته شده جهت استاندارد سازی توسعه داده شده .

ISO14001 , خانواده :

استاندارد ISO14001 همینطور شیوه ایزو14000 بدون توجه ب اندازه صنعت میتواند جهت تمامی سازمانها مورد استفاده قرار گیرد .

ISO14001:2015  بعنوان محبوبترین استاندارد خانواده  ISO14000 بوده شامل استاندارد(های) ذیل میباشد :

ISO14004:2016 , سیستم مدیریت محیط زیست – دستورالعمل کلی بابت اجرا

ISO14006:2011 , سیستم مدیریت محیط زیست – دستورالعمل جهت ادغام  Ecodesign

ISO14015:2001 , مدیریت محیط زیست – ارزیابی زیست محیطی سایتها همینطور سازمانها

ISO14020:2000 , برچسبها همینطور اعلامیه (های) زیست محیطی – اصول کلی

ISO14031:2013 , مدیریت محیط زیست – ارزیابی عملکرد محیطی – دستورالعمل

ISO14040:2006 , مدیریت محیط زیست – ارزیابی چرخه عمر

ISO14050:2009 , مدیریت محیط زیست – واژگان

ISO14063:2006 , مدیریت محیط زیست – ارتباط محیطی – دستورالعمل

ISO14064:2006 , استاندارد گاز(های) گلخانه

ISO19011:2018 , دستورالعملهای مربوطبه سیستم مدیریت حسابرسی

تاریخچه ISO14001 :

ایزو14000 اولین سیستم مدیریت محیط زیست توسط کمیته  BS7750  طی سال 1992 میلادی توسط گروه  BSI  منتشر شد .

سازمان بین المللی  ISO  سال 1996 میلادی اولین خانواده استاندارد محیط زیست  ISO14000  ایجاد نمود .

کمیته فنی سازمان ایزو سال 2004 میلادی استاندارد محیط زیست ایزو14000 رامورد بازبینی قرارداد ویرایش جدید بنام  ISO14001   منتشر کرد .

ISO14001 سال 2015 میلادی مجددا ویرایش شده توسط سازمان ایزو منتشر گشته .

 

ISO14000 :

ایزو14000 خانواده استاندارد سازمان  ISO  بوده مرتبط بامحیط زیست جهت کمک بسازمانها بابت بحداقل رساندن چگونگی تاثیر منفی عملکرد آنها برمحیط زیست .

ایزو14000 شبیه مدیریت کیفیت ایزو9001 بوده ، بلحاظ اینکه هردو استاندارد بفرآیند تولید محصول مربوط میشوند نه الزاما خود محصول .

 

استاندارد  ISO14001 , چکیده :

ISO14001:2015 , الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی راکه یک سازمان میتواند جهت ارتقاء عملکرد محیط خوداستفاده کند .

ایزو14001:2015 جهت سازمانهایی درنظرگرفته شده ، میخواهند مسئولیت زیست محیطی خودر ابطور منظم مدیریت کنند .

ایزو14001:2015  بسازمانها کمک میکند نتایج مورد نظر سیستم مدیریت زیست محیطی خوراکه جهت محیط زیست ارزش فراهم میکند ، بدست آورند .

دستاورد(های) پیاده سازی الزامات استاندارد  ISO14001:2015  شامل موارد ذیل بوده :

افزایش عملکرد محیطی

انجام تعهدات مربوطبه انطباق

دستیابی اهداف زیست محیطی

ISO14001:2015 بدون درنظرگرفتن اندازه ، نوع همینطور ماهیت درمورد تمامی سازمانها قابل اجرا میباشد .

استاندارد ISO14001 فعالیت میکند جهت جنبه (های) زیست محیطی ، محصولات وخدماتیکه سازمان تعیین میکند ، اعمال میگردد .

 

گواهینامه استاندارد ISO14001 :

گواهینامه استاندارد ISO14001 توسط مراجع صدور  صادر میگردد ؛ خود سازمان  ISO  استاندارد ISO14001 صادر نمیکند .

متقاضیان اخذ گواهینامه  استاندارد ISO14001 میتوانند درخواست خود جهت گرفتن استاندارد  ISO14001 توسط مرکز ایران گواه ارائه دهند .

گواهینامه استاندارد ISO14001 توسط  CB  تحت نظارت انجمن  IAF  صادر میشود .

متقاضیان جهت اخذ فوری گواهینامه استاندارد ISO14001 میبایست توسط  CB  خصوصی اقدام نمایند .

 

بیشتر بخوانیم :

        CB  مخفف چیست ؟

مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو14001

 

کلمات کلیدی :

استاندارد ISO14001
ایزو14001
محیط زیست
گواهینامه ISO14001
سازمان ISO  
ایزو14000
 
 
 
پیمایش به بالا
02146135223