گواهینامه تعالی سازمان EFQM

گواهینامه تعالی سازمان EFQM       

گواهینامه تعالی سازمان  EFQM   , بنام  مدل  EFQM   توسط کافرمایان همینطور مدیران مجموعه شناخته میشود . مقاله فوق مدل  EFQM  ر ابه روشی عملی توضیح  داده ، پس ا زمطالعه اصول اولیه استاندارد  EFQM   , درک مدیریت کیفیت راحتتر امکان پذیر بوده .

استاندارد تعالی سازمان  EFQM   بنیاد عضویت غیرانتفاعی دربروکسل بوده طی سال 1989 جهت افزایش رقابت پذیری اقتصاد اروپا تاسیس شد . اگیزه اولیه جهت تشکیل  EFQM   توسعه مفاهیم مدیریت کیفیت بصورت کلی بوده .

گواهینامه تعالی سازمان بنوعی  EFQM   کمک نموده کافرما براساس اطلاعات روند رشد کیفیت خدمات خودر امدیریت نموده بنابراین متقاضیان بیشماری بدنبال پیاده سازی الزامات  EFQM   همینطور اخذ گواهینامه EFQM     بوده ؛ لذا توجه فرمایید ب ادامه مطلب

گواهینامه تعالی سازمان EFQM

تعالی سازمان مدل  EFQM   چیست ؟

EFQM    مخفف اختصاری هستکه عبارتست : بنیاد اروپایی مدل کیفیت ؛  EFQM   طی سال 1988 باهدف ایجاد بستر بناشده تاسازمانها بتوانند یادبگیرند همینطور عملکرد خودر ابهبود ببخشند . محک زدن سازمانها بایکدیگر باعث رشد اقتصادی پایدار میگردد .

EFQM   خواستار ب اشتراک گذاشتن آموزشهای خود ب کمک مدل  EFQM   بوده تابعنوان چارچوبی مشترک پشتیبانی نماید . مدل تعالی تجارت  EFQM   محبوبترین ابزار مدیریت کیفیت د راروپا بوده ، توسط بیش ا ز30000 سازمان جهت بهبود عملکرد استفاده قرار میگیرد .

مدل  EFQM    :

گواهینامه تعالی سازمان  EFQM   , مدیریت کیفیت باهدف تعالی پایدار بوده ک کارایی همچنین پایداری عناصر اصلی  مدل  EFQM   هستند ،  اساس مدل  EFQM   توسط مفهوم کل مدیریت (  TQM  ) تشکیل شده ؛ بنابراین سازمانها قادر هستند بدون توجه ببخشهای مختلف همانند فرهنگ ، مراحل زندگی اطلاعات ر ابه روشی موثر اشتراک گذارند .

مدل  EFQM   شامل 9 معیار بشرح ذیل میباشد :

 

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه  EFQM  بنام تعالی سازمان

مدل  EFQM   بیانگر ؛ پنج حوزه سازمانی چگونه دستیابی ب هدف رانشان میدهد :

رهبری

مردم

سیاست واستراتژی

مشارکت ومنابع

مراحل

تعالی سازمان   مدل  EFQM   ؛ چهار نتیجه نشان میدهد شامل :

نتیجه مردم

نتیجه مشتری

نتیجه جامعه

نتایج کلیدی عملکرد

مدل جدید  EFQM   چارچوب وروش شناختی جامع ، مبتنی برتفکر طراحی وآنچه درحال حاضر افراد وسازمانها احتیاج داشته ؛ ارائه میدهد تاتغییرات ر اتحمل کنند ، عملکردرا هدایت کنند همچنین جهت آینده تحول پیدا نمایند .

 

تعالی سازمان مدل   EFQM   براساس چه ساختاری بوده :

استاندارد  EFQM   , ساختار مدل  EFQM   مبتنی برمنطق ساده منتها قدرتمند پرسیدن سه سوال :

“چرا “سازمان وجود داشته ؟ چه هدفی راتحقق میبخشد ؟ چرا این استراتژی خاص ( جهت )

“چگونه” قصد داشته اهداف واستراتژی خود راارائه دهد ؟

“چه” درواقع تابه امروز بدست آمده ؟ “چه ” قصد دستیابی داشته ؟

EFQM   چیست ؟

EFQM   اختصار   European Foundation for Quality Management  بنام بنیاد اروپایی جهت مدیریت کیفیت بوده ساختار استاندارد  EFQM   توسط 14 شرکت بنام بوش آلمان  ، الکترولوکس ، فیات ، فیلیپس ، رنو ، الیوتی ، نستله ، فولکس وغیره جهت بهبود شرایط مدیریت کیفیت تاسیس گردید .

EFQM    سال 1989 میلادی توسط 67 کشور توسعه یافت ؛ نسخه اول مدل تعالی سازمان  EFQM   توسط جمعی متخصصان دانشگاههای مختلف سال 1992 راه اندازی شد .

EFQM   بعنوان مدل تعالی سازمان چارچوب تعالی تجاری غیر تجربی جهت مدیریت سازمانی بوده ک توسط  EFQM  ترویج شده جهت کمک بسازمانها بابت رقابتی شدن طراحی شده .

 

گواهینامه تعالی سازمان EFQM   :

گواهینامه تعالی سازمان  EFQM   توسط مراجع صدور گواهینامه  ISO   , صادر میگردد ؛ متقاضیان اخذ گواهینامه  EFQM   اغلب بدنبال امتیازآوری جهت مناقصه همچنین بالابردن امتیاز جهت ارتقاء رتبه اقدام میکنند بابت گرفتن گواهینامه  EFQM   بنام تعالی سازمان .

پیاده سازی الزامات استاندارد  EFQM   توسط مرکز ایران گواه بعنوان مشاور صورت پذیرفته چنانچه متقاضی تقاضای اخذ گواهینامه  EFQM   داشته شرکت ایران گواه میتواند توسط مراجع معتبر باحداقل هزینه اقدام نماید بابت گرفتن گواهینامه  EFQM   .

 

متقاضیان اخذ گواهینامه  EFQM   توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM     بدنبال اهداف خود کلمات کلیدی سرچ میکنند همانند :

EFQM   چیست , پیاده سازی الزامات استاندارد  EFQM    ,  EFQM   چه کمکی به رشد سازمان میکند , نحوه اخذ گواهینامه EFQM   , مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه  EFQM   , گواهینامه تعالی سازمان , گواهینامه مدیر برتر , استاندارد مدیر برتر , استاندارد مدیر موفق ,  EFQM   , اخذ گواهینامه  EFQM  

 

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.IRANGOVAH.ORG

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.GOOGLE.COM

https://en.wikipedia.org/

 

 

 اخذ گواهینامه فوری  EFQM   همچنین اخذ گواهینامه مکاتبه ای  EFQM   بنام افراد توسط شرکت ایران گواه امکان پذیر بوده لذا جهت کسب اطلاعات فنی حقوقی بیشتر ارتباط برقرار نمایید .

پیمایش به بالا
02146135223