گواهینامه HSE-MS

گواهینامه HSE-MS

گواهینامه HSE-MS استاندارد تدوین شده سازمان استاندارد انگلستان تحت نظارت کمیته  OHSAS میباشد . متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری اغلب اشتباها خواهان گواهینامه  HSE-MS  هستند .

HSE-MS چیست ؟

گواهینامه HSE-MS توسط چه سازمانی صادر میگردد ؟

اعتبار گواهینامه HSE-MS چندساله هست ؟

 

 

گواهینامه HSE-MS , مقدمه :

انسان همواره روبه پیشرفت بوده ؛ باتوجه بگسترش روزافزون صنعت مخاطرات بسیار زیادی انسانهارا دربرگرفته . بنابراین جوامع بشری میبایست الزاماتی مشخص نمایندکه پیشرفت صنعت کمترین آسیب رابه انسان وارد نماید .

انسانها جهت ارتزاق هرروزه مجبور هستند کارکنند ، لذامحیط کار پراز خطرات همینطور ریسکها میباشد . سالانه حدود 1800 نفربراثر حوادث شغلی جان خودرا درایران ازدست میدهند .

عدم رعایت الزامات استاندارد  HSE-MS شاید عمده دلیل مرگ ومیر ناشی ازحوادث کاری میباشد . کارگران نقش عمده ای ایفا میکنند جهت پیشبرد امور کاری چنانچه کارگری صدمه ببیند ، پیمانکار ، کارفرما ، دولت همینطور جامعه نیز باعث خسارات جبران ناپذیری میگردد . لذا اجرای دقیق استاندارد  HSE-MS سپس اخذ گواهینامه  HSE-MS جزو الزامات پیمانکاران میباشد .

 

HSE-MS چیست ؟

Environment  health safety management standard  اختصارا  HSE-MS نامیده میشود .

محیط زیست ( E) بهداشت ( H ) همینطور ایمنی ( S ) مخفف سه کلمه  HSE راتشکیل میدهند . بنابراین گواهینامه HSE-MS سیستم مدیریت استاندارد ایمنی بهداشت محیط زیست رادر برگرفته .

HSE-MS زشته همچنین تخصصی میباشدکه جنبه های علمی حفاظت ازمحیط زیست همینطور ایمنی درمحل کارگاه ر امطالعه ، پیاده سازی مینماید .

گواهینامه HSE-MS دیدگاه ایمنی ، ایجاد تلاشها همچنین رویههای سازمان یافته جهت شناسایی خطرات محل کار ، کاهش حوادث همینطور قرارگرفتن درمعرض موقعیتها ، مواد مضر میباشد .

گواهینامه HSE-MS شامل آموزش پرسنل بابت پیشگیری تصادف ، واکنش برابر حادثه ، آمادگی اضطراری ، استفاده لباس وتجهیزات مخافظ میباشد .

گواهینامه HSE-MS ا زمنظر زیست محیطی شامل ایجاد رویکرد منظم جهت پیروی بابت مقررات زیست محیطی بوده .

گواهینامه HSE-MS منجمله مدیریت پسماند ، انتشارگاز(های) هوایی ا زطریق  راه جهت کمکبه سایت جهت کاهش ردکربن شرکت میباشد .

الزامات نظارتی نقش مهمی جهت انظباط  HSE-MS ایفا میکنند . مدیران  HSE-MS میبایست مقررات مربوطبه  HSE-MS شناسایی همینطور درک نموده ؛ پیامد(های) آن میبایست گزارش گردد تاسریعا برطرف شوند .

 

تاریخچه گواهینامه HSE-MS :

تاریحچه استاندارد  HSE-MS سال 1985 میلادی بعنوان واکنشی برابر چندین حادثه صنایع شیمیایی برمیگردد .

گواهینامه  HSE-MS ابتداتوسط انجمن صنایع شیمی کانادا بنام مراقبت ا زمسئولیت پذیری شروع شد .

گواهینامه HSE-MS سال 1990 میلادی رویکرد کلی بابت مدیریت  HSE توسط دیگرکشور(های) عضو ادامه پیدا کرد . طرح مدیریت حسابرسی  HSE-MS درسال 1993 میلادی توسط اتحادیه اروپا تدوین شد .

گواهینامه HSE-MS الزامات استانداردHSE-MS  رابراساس استاندارد ISO14001  مدیریت زیست محیطی , استاندارد ISO45001  جایگزین OHSAS18001 مدیریت بهداشت ایمنی شغلی  تدوین نمود.

 

گواهینامه HSE-MS توسط چه مراجعی صادر میگردد ؟

گواهینامه HSE-MS توسط مراجع صدور گواهینامه  ISO صادر میگردد . گواهینامه HSE-MS براساس الزامات استاندارد تدوین شده صادر میگردد .

متقاضیان اخذ گواهینامه  HSE-MS میبایست الزامات تعریف شده پیاده سازی نموده سپس اقدام کنند توسط مرجع صدور گواهینامه HSE-MS بابت اخذ گواهینامه  HSE-MS .

نوع اعتبار گواهینامه HSE-MS براساس اعتبار مرجع صادرکننده گواهینامه بررسی میگردد . چنانچه گواهینامه HSE-MS توسط مراجع تحت نظارت IAF صادر گردد اصطلاحا گواهینامه HSE-MS اعتبار بین المللی داشته ( گواهینامه HSE اصل ) .

گواهینامه HSE-MS چنانچه توسط CB خصوصی صادرگردد بستگی بنوع اعتبار مرجع صدور گواهینامه HSE-MS اعتبار داشته .

مدت زمان اعتبار گواهینامه HSE-MS همانند دیگر استاندارد(ها) سه ساله بوده میبایست سالیانه ممیزی مراقبتی صورت پذیرد .

متقاضیان جهت حضوردرمناقصات نیاز داشته گواهینامه  HSE-MS ارائه دهند ؛ بنابراین توسط CB (های) خصوصی اقدام میکنند جهت اخذ گواهینامه HSE-MS .

گواهینامه HSE-MS کاملا متفاوت بوده نسبتبه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری لذا متقاضی جهت اخذ گواهینامه HSE-MS دقت داشته باشد دچاز اشتباه نشود .

 

 

مطالب مرتبط :

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری چیست ؟

اخذ فوری گواهینامه  HSE-MS

 

 

متقاضیان اخذ گواهینامه HSE-MS توسط موتور جستجوگر گوگل کلمات کلیدی سرچ میکنند همانند :

گواهینامه HSE-MS چیست , گواهینامه HSE چیست , اخذ مدرک HSE , اخذ گواهینامه HSE-MS , اخذ گواهینامه HSE , شرایط اخذ گواهینامه HSE , مدت زمان اخذ گواهینامه HSE-MS , اخذ فوری گواهینامه HSE-MS
 
 
 
پیمایش به بالا
02146135223