اخذ گواهینامه ایزو معتبر
شرایط صدور گواهینامه ISO HSE-MS معتبر

اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان

اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان درخواست بیشماری توسط پیمانکاران جهت حضوردر مناقصه داشته . عمده مشتریان خرید ایزو پیمانکاران حوزههای مختلف بوده بابت حضوردر مناقصات . پیمانکاران ، شرکتها همینطور سازمانهای متفاوت جهت بدست آوردن تمامی امتیازات ممکن مناقصه همینطور پیگیری روند کاری خود نیازبه ارائه گواهینامه ایزو معتبر داشته . سوال اینجاست ، گواهینامه ISO معتبر کجا صادر میشود , کدام شرکت مجوز صدور گواهینامه ایزو داشته , نمایندگی صدور گواهینامه ایزو معتبر کیست , کدام شرکت صلاحیت صدور گواهینامه ایزو داشته , جهت اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان کجا مراجعه کنیم , خرید ایزو معتبر وغیره تماما چالشهای مشتریان گواهی  ISO بوده ک توسط مقاله فوق بدان میپردازیم .

هزینه اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان :

هزینه اخذ گواهینامه بسته بنوع اعتبار نهاد صادرکننده گواهینامه ایزو همچنین شرایط متقاضی ایزو بابت خرید ایزو متفاوت هست . منتها مشتریان ایزو میتوانند جهت اخذ گواهینامه ایزو معتبر بابت حضور درمناقصات برحسب جدول اعلام شده اقدام نمایند بابت گرفتن گواهینامه ایزو .

گواهینامه ایزو معتبر میبایست دارای تاییدیه  IAF باشد ، لذا هزینه اخذ گواهینامه ایزو بین المللی حدود 200 دلار میباشد .

گواهینامه ایزو معتبر مورد قبول مناقصات توسط مراجع خصوصی صدور ایزو غیر  IAF صادر میگردد . هزینه صدور گواهینامه ایزو توسط مراجع فوق حدود نهصد تایک میلیون تومان برآورد میشود .

گواهینامه ایزو ارزان توسط مرجع خصوصی صادرشده ، متقاضیان میتوانند باهزینه حدود چهارصد تانهایتا هشتصد هزار تومان اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو ارزان .

معرفی مرکز مشاوره ایران گواه :

مرکز مشاوره واطلاع رسانی ایران گواه بعنوان مشاور پیاده سازی الزامات استاندارد بین المللی  ISO درکنار متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان فعالیت میکند . مرکز مشاوره ایران گواه بامدیریت آقای مهندس کریمی فعالیت میکند درجهت بهبود روند استقرار الزامات استاندارد همینطور اخذ گواهینامه ایزو متقاضیان باحداقل هزینه پرداختی . لذا مرکز ایران گواه نهاد صادرکننده گواهینامه ایزو نیست ، بلکه بعنوان مشاور درکنار متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو فعالیت میکند .

مزایای اخذ گواهینامه ایزو توسط ایران گواه :

اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه نه تنها شرایط اخذ گواهینامه ایزو راحتتر میکند ، بلکه فرآیند صدور گواهینامه ایزو سرعت میبخشد . متقاضیان اخذ ایزو میتوانند باتوجه ب نیاز خود اقدام نمایند توسط مراجع صدور ایزو مختلف باقیمت بسیار کمتر اقدام نمایند جهت گرفتن گواهینامه ایزو . اطمینان بابت اعتبار گواهینامه ایزو همیطور اطمینان خاطر متقاضیان اخذ ایزو مهمترین مزیت اخذ گواهینامه ایزو توسط مرکز ایران گواه میباشد .

ISO چیست :

ایزو سازمان بین امللی استاندارد سازی جهانی میباشد . روند استاندارد  ISO جهت بهبود فرآیند استاندارد سازی همینطور یکپارچه سازی استاندارد بین جهانیان توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی  ISO تدوین میشود . وظیفه سازمان بین المللی ایزو باکمک اعضاء اصلی بهینه کردن استاندارد میباشد . لذا چنانچه مجموعه ای بخواهد فرآیند سازمان همینطور محصولات خود بهبود بخشد میتواند توسط پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو اقدام نماید جهت بهینه کردن فرآیند(های) خود .

گواهینامه ایزو چیست :

گواهینامه ISO توسط نهاد(های) معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو جهت تایید مراحل پیاده سازی همچنین مثبت بودن روند ممیزی شرکت درخواست کننده ایزو ، صادر میگردد . شرکت دارنده گواهینامه ایزو میتواند براحتی خدمات همینطور محصولات خودرا طی بازار بین المللی ارائه دهد . مشتریان خدمات گیرنده ازشرکت دارنده گواهینامه ایزو اطمینان خاطر داشته محصول باکیفتی دریافت میکنند ویا اینکه خدماتی بابهترین نحوه دریافت میکنند . گواهینامه ایزو معتبر میبایست تحت حمایت انجمن اعتبار سنجی  IAF  صادر گردد . یعنی مهمترین مشخصه گواهینامه ایزو معتبر مهر  IAF داخل گواهینامه  ISO میباشد .

مشتریان گواهینامه ایزو :

مشریان خرید ایزو بطور کلی سه دسته تقسیم بندی میشوند . متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان اغلب پیمانکاران میباشند . پیمانکاران بابت حضوردر مناقصات مختلف نیازداشته گواهینامه ایزو معتبر اخذ نموده ارائه دهند . بنابراین مهمترین مشتریان اخذ گواهینامه ISO پیمانکاران شرکتهای مختلف مخصوصا حوزه نفت وگاز پتروشیمی هستند . برخی متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو معتبر شرکتها همینطور سازمانهای دولتی همانند بیمارستانها هستند . شرکتهای دولتی بابت ارزیابی سالیانه دنبال خرید ایزو معتبر هستند . لذا ابتدا میبایست الزامات استاندارد پیاده سازی شود سپس گواهینامه ایزو صادر شود . البته هستند مشتریانیکه بلحاظ مبحث برندینگ دنبال خرید ایزو معتبر وارزان هستندکه میتوانند توسط مرکز ایران گوا ه براحتی دست یابندبه اهداف مورد نظر .

گواهینامه ایزو معتبر کجا صادر میشود :

اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان درخواست تمامی اصناف همچنین مشتریان میباشد . حال سوال اینجاستکه گواهینامه ایزو معتبر توسط چه نهادی صادر میگردد . انجمن بین المللی  IAF تحت نظارت سازمان ایزو مراکز استاندارد هرکشوری ر اتایید همینطور مشخص میکند . وظایف مرکز استاندارد مشخص کردن همچنین اعتباردهی ب نهاد صادرکننده گواهینامه ایزو معتبر میباشد . نهاد صادرکننده گواهینامه ایزو CB نامیده میشود . لذا گواهینامه  ISO معتبر میبایست توسط  CB مورد تایید سازمان استاندارد کشورخودش باشد ، نکته مهم اینکه سازمان استاندارد بنام  AB میبایست تحت نظارت انجمن بین المللی  IAF فعالیت کند . تعداد مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو بسیار زیاد میباشدکه هرکدام بنوعی اعلام میکنند مرجع خودشان اعتبار بین المللی داشته . بنابراین متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان میتوانند جهت مشاوره رایگان بامرکز ایران گوا هارتباط برقرار نمایند .

کدام شرکت صلاحیت صدور گواهینامه ایزو داشته :

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان چالش بسیار مهمی داشته . چالش اغلب متقاضیان ایزو اینهستکه کدام شرکت صلاحیت صدور گواهینامه ایزو داشته . شرکتهای مختلفی هستندکه اعلام میکنند گواهینامه ایزو معتبر صادر میکنند . افراد سودجو بلحاظ سودبیشتر سعی داشته باالفاظ متفاوت همینطور بازی باکلمات متقاضی خرید ایزو رامجاب ب اخذ گواهینامه ایزو توسط خودشان کنند . صلاحیت صدور گواهی نامه  ISO توسط مرکز استاندارد کشورها صادر میگردد . مثلا مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بنام اختصاری  NACI  صلاحیت نهاد(های) صدور گواهینامه ایزو معتبر راتایید میکند . متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو معتبر جهت اعتبار سنجی مراجع صدور ایزو معتبر میتوانند ازمشاوره رایگان استفاده کنند ، همچنین توسط مقالات دیگر همین سایت درمورد اعتبارسنجی گواهینامه ایزو توضیح داده شده .

اخذ گواهی نامه  ISO معتبر وارزان :

اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان توسط نهادهای صادرکننده گواهینامه ایزو مختلفی عنوان میگردد . یه ضرب المثل قدیمی هستکه اعلام میشه هرارزانی بی حکمت نیست ویا اینکه هرچقدرپول بدی آش میخوری . چنانچه متقاضی درخواست اخذ گواهینامه ایزو معتبر داشته باشد نمیتواند گواهی ایزو ارزان تهیه نماید . بواقع شعار صدور گواهینامه ایزو معتبر وارزان کمی دوراز واقعیت هست . منتها متقاضیان اخذ گواهینامه معتبر وارزان میتوانند توسط یک مشاور خوب ایزو راهنمایی شوند ب سمتیکه باکمترین هزینه ممکن گواهینامه ایزو بین المللی دریافت کنند . جهت اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان میتوانید ازمشاوره رایگان مشاوران مرکز ایران گواه استفاده نمایید .

مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو معتبر :

مراجع صادرکننده گواهی نامه  ISO بیشماری درایران فعالیت میکنندکه البته تماما اعلام میکنند گواهینامه ایزو صادرشده توسط خودشان اعتبار بین المللی داشته . متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو چنانچه جهت بحث شرکت درمناقصه خواهان اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان هستند میبایست توسط مراجع صدور ایزو خصوصی غیر  IAF اقدام ب خرید ایزو کنند . منتها برخی سایتهای صادرکننده گواهینامه ایزو فیک بوده لذا متقاضی نمیتواند گواهینامه ایزو دریافتی رارجستری نماید .

لطفا جهت اخذ گواهینامه ایزو توسط سایتهای فیک ( قلابی ) اقدام ب اخذ گواهینامه ایزو قلابی نکنید .

کلمات کلیدی اصلی :

 اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان , اخذ گواهینامه ایزو معتبر , گواهینامه  ISO , مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو معتبر , گواهینامه آیزو , مدرک آیزو , گواهی ایزو , خرید ایزو , متقاضیان ایزو

سایتهای معتبر استعلام گواهینامه ایزو :

WWW.IAF.NU

WWW.ISO.ORG

WWW.IRANGOVAH.IR

http://naciportal.isiri.gov.ir/

23 دیدگاه دربارهٔ «اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان»

 1. سلام، باتشکر از مرکز مشاوره ایران گواه بابت پیگیری و نظم خوب جهت ارائه خدمات درخواستی و پاسخگویی عالی مشاوران.
  ایزوهای درخواست شده ما در موعد مقرر دریافت شد.

 2. با تشکر از تیم ایران گواه که به صورت حرفه در تمام مراحل اخذ ایزو و IMS شرکت ما (ایران سوق http://www.iransooq.com ) را همراهی و راهنمایی کردند که از پس این پروسه سخت و تخصصی برآییم و بتوانیم از tuv گواهی ایزو خود را دریافت کنیم

 3. با تشکر فراوان از زحماتتون
  من چند گواهینامه از این شرکت دریافت کرده ام
  خیلی مسئولیت شناس، خوش قول و منصف

  ممنون ازتون
  ممنون از اینکه خیلی زحمت کشیدید

 4. مژگان سهرابي

  با تشكراز تيم حرفه اي و شايسته ايران گواه مخصوصا جناب آقاي مهندس كريمي كه بسيار با حوصله ،صبور ،پيگير و دلسوز ما را در اخذ گواهينامه مورد نظرمان در اسرع وقت راهنمايي وياري نمودند . با توجه به تجربه عالي شركت ما با اين مجموعه قطعا مشتاقانه خواهان همكاري هاي بعدي با اين مجموعه كاربلد و متخصص هستيم .🙏💐

   1. با تشکر از شما و مجموعه معظم شما که جهت اخذ گواهینامه ISO مجموعه ایران گواه را انتخاب نموده اید

 5. بتول سلطان زاده

  سلام و احترام
  وقت بخیر
  از زحمات تیم محترم ایران گواه نهایت تشکر را دارم.
  سپاس ویژه از جناب آقای کریمی برای راهنمایی های ارزشمندشان برای اخذ گواهی نامه ایزو مورد نظر🙏

 6. با سلام و احترام
  از همکاری و پیگیری امور در کمترین زمان و سر موعد مقرر ممنونیم
  تماسها و توضیحات با صبوری کامل از طرف تیم شما شایسته قدردانی است
  با توجه به اینکه درخواستها به صورت غیر حضوری انجام میشود، ایجاد محیط امن و قابل اعتماد از طرف شما باعث میشه با خیال راحت خدمات شما رو به دوستان دیگر پیشنهاد بدیم.

 7. باسلام و عرض خسته نباشید خدمت تیم بسیار منظم، مسئولیت پذیر و آگاه ایران گواه. گواهی درخواستی ما با پیگیری منظم و بسیار مودبانه همکاران گرامی تون در اسرع وقت آماده شده و تحویل داده شد. سپاسگزارم و امیدوارم روزی برسه که همه مجموعه ها در این حد مسئولیت پذیر، پاسخگو و منظم باشند.

 8. بازتاب: اخذ ایزو معتبر - مرکز مشاوره ایران گواه021-46135741

 9. بازتاب: مرجع صدور گواهینامه ISO 9001 - مرکز مشاوره ایران گواه0214613

 10. بازتاب: گواهینامه ایزو وندورلیست شرکت نفت - مرکز مشاوره ایران گواه02

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button02146135223