اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان

هزینه اخذ گواهینامه ایزو معتبر
تفاوت بین گواهینامه ایزو معتبر و گواهینامه ایزو قلابی
ISOGET
گواهینامه ایزو بنام افراد
صدور گواهینامه ایزو بنام اشخاص معتبر قابل استعلام
02146135223
Previous
Next

اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان

اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان درخواست بیشماری توسط پیمانکاران جهت حضوردر مناقصه داشته . عمده مشتریان خرید ایزو پیمانکاران حوزههای مختلف بوده بابت حضوردر مناقصات . پیمانکاران ، شرکتها همینطور سازمانهای متفاوت جهت بدست آوردن تمامی امتیازات ممکن مناقصه همینطور پیگیری روند کاری خود نیازبه ارائه گواهینامه ایزو معتبر داشته . سوال اینجاست ، گواهینامه ISO معتبر کجا صادر میشود , کدام شرکت مجوز صدور گواهینامه ایزو داشته , نمایندگی صدور گواهینامه ایزو معتبر کیست , کدام شرکت صلاحیت صدور گواهینامه ایزو داشته , جهت اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان کجا مراجعه کنیم , خرید ایزو معتبر وغیره تماما چالشهای مشتریان گواهی  ISO بوده ک توسط مقاله فوق بدان میپردازیم .

 

هزینه اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان :

هزینه اخذ گواهینامه بسته بنوع اعتبار نهاد صادرکننده گواهینامه ایزو همچنین شرایط متقاضی ایزو بابت خرید ایزو متفاوت هست . منتها مشتریان ایزو میتوانند جهت اخذ گواهینامه ایزو معتبر بابت حضور درمناقصات برحسب جدول اعلام شده اقدام نمایند بابت گرفتن گواهینامه ایزو .

گواهینامه ایزو معتبر میبایست دارای تاییدیه  IAF باشد ، لذا هزینه اخذ گواهینامه ایزو بین المللی حدود 200 دلار میباشد .

گواهینامه ایزو معتبر مورد قبول مناقصات توسط مراجع خصوصی صدور ایزو غیر  IAF صادر میگردد . هزینه صدور گواهینامه ایزو توسط مراجع فوق حدود نهصد تایک میلیون تومان برآورد میشود .

گواهینامه ایزو ارزان توسط مرجع خصوصی صادرشده ، متقاضیان میتوانند باهزینه حدود چهارصد تانهایتا هشتصد هزار تومان اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو ارزان .

 

معرفی مرکز مشاوره ایران گواه :

مرکز مشاوره واطلاع رسانی ایران گواه بعنوان مشاور پیاده سازی الزامات استاندارد بین المللی  ISO درکنار متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان فعالیت میکند . مرکز مشاوره ایران گواه بامدیریت آقای مهندس کریمی فعالیت میکند درجهت بهبود روند استقرار الزامات استاندارد همینطور اخذ گواهینامه ایزو متقاضیان باحداقل هزینه پرداختی . لذا مرکز ایران گواه نهاد صادرکننده گواهینامه ایزو نیست ، بلکه بعنوان مشاور درکنار متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو فعالیت میکند .

 

مزایای اخذ گواهینامه ایزو توسط ایران گواه :

اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه نه تنها شرایط اخذ گواهینامه ایزو راحتتر میکند ، بلکه فرآیند صدور گواهینامه ایزو سرعت میبخشد . متقاضیان اخذ ایزو میتوانند باتوجه ب نیاز خود اقدام نمایند توسط مراجع صدور ایزو مختلف باقیمت بسیار کمتر اقدام نمایند جهت گرفتن گواهینامه ایزو . اطمینان بابت اعتبار گواهینامه ایزو همیطور اطمینان خاطر متقاضیان اخذ ایزو مهمترین مزیت اخذ گواهینامه ایزو توسط مرکز ایران گواه میباشد .

 

ISO چیست :

ایزو سازمان بین امللی استاندارد سازی جهانی میباشد . روند استاندارد  ISO جهت بهبود فرآیند استاندارد سازی همینطور یکپارچه سازی استاندارد بین جهانیان توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی  ISO تدوین میشود . وظیفه سازمان بین المللی ایزو باکمک اعضاء اصلی بهینه کردن استاندارد میباشد . لذا چنانچه مجموعه ای بخواهد فرآیند سازمان همینطور محصولات خود بهبود بخشد میتواند توسط پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو اقدام نماید جهت بهینه کردن فرآیند(های) خود .

 

گواهینامه ایزو چیست :

گواهینامه ISO توسط نهاد(های) معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو جهت تایید مراحل پیاده سازی همچنین مثبت بودن روند ممیزی شرکت درخواست کننده ایزو ، صادر میگردد . شرکت دارنده گواهینامه ایزو میتواند براحتی خدمات همینطور محصولات خودرا طی بازار بین المللی ارائه دهد . مشتریان خدمات گیرنده ازشرکت دارنده گواهینامه ایزو اطمینان خاطر داشته محصول باکیفتی دریافت میکنند ویا اینکه خدماتی بابهترین نحوه دریافت میکنند . گواهینامه ایزو معتبر میبایست تحت حمایت انجمن اعتبار سنجی  IAF  صادر گردد . یعنی مهمترین مشخصه گواهینامه ایزو معتبر مهر  IAF داخل گواهینامه  ISO میباشد .

 

مشتریان گواهینامه ایزو :

مشریان خرید ایزو بطور کلی سه دسته تقسیم بندی میشوند . متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان اغلب پیمانکاران میباشند . پیمانکاران بابت حضوردر مناقصات مختلف نیازداشته گواهینامه ایزو معتبر اخذ نموده ارائه دهند . بنابراین مهمترین مشتریان اخذ گواهینامه ISO پیمانکاران شرکتهای مختلف مخصوصا حوزه نفت وگاز پتروشیمی هستند . برخی متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو معتبر شرکتها همینطور سازمانهای دولتی همانند بیمارستانها هستند . شرکتهای دولتی بابت ارزیابی سالیانه دنبال خرید ایزو معتبر هستند . لذا ابتدا میبایست الزامات استاندارد پیاده سازی شود سپس گواهینامه ایزو صادر شود . البته هستند مشتریانیکه بلحاظ مبحث برندینگ دنبال خرید ایزو معتبر وارزان هستندکه میتوانند توسط مرکز ایران گوا ه براحتی دست یابندبه اهداف مورد نظر .

 

گواهینامه ایزو معتبر کجا صادر میشود :

اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان درخواست تمامی اصناف همچنین مشتریان میباشد . حال سوال اینجاستکه گواهینامه ایزو معتبر توسط چه نهادی صادر میگردد . انجمن بین المللی  IAF تحت نظارت سازمان ایزو مراکز استاندارد هرکشوری ر اتایید همینطور مشخص میکند . وظایف مرکز استاندارد مشخص کردن همچنین اعتباردهی ب نهاد صادرکننده گواهینامه ایزو معتبر میباشد . نهاد صادرکننده گواهینامه ایزو CB نامیده میشود . لذا گواهینامه  ISO معتبر میبایست توسط  CB مورد تایید سازمان استاندارد کشورخودش باشد ، نکته مهم اینکه سازمان استاندارد بنام  AB میبایست تحت نظارت انجمن بین المللی  IAF فعالیت کند . تعداد مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو بسیار زیاد میباشدکه هرکدام بنوعی اعلام میکنند مرجع خودشان اعتبار بین المللی داشته . بنابراین متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان میتوانند جهت مشاوره رایگان بامرکز ایران گوا هارتباط برقرار نمایند .

 

کدام شرکت صلاحیت صدور گواهینامه ایزو داشته :

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان چالش بسیار مهمی داشته . چالش اغلب متقاضیان ایزو اینهستکه کدام شرکت صلاحیت صدور گواهینامه ایزو داشته . شرکتهای مختلفی هستندکه اعلام میکنند گواهینامه ایزو معتبر صادر میکنند . افراد سودجو بلحاظ سودبیشتر سعی داشته باالفاظ متفاوت همینطور بازی باکلمات متقاضی خرید ایزو رامجاب ب اخذ گواهینامه ایزو توسط خودشان کنند . صلاحیت صدور گواهی نامه  ISO توسط مرکز استاندارد کشورها صادر میگردد . مثلا مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بنام اختصاری  NACI  صلاحیت نهاد(های) صدور گواهینامه ایزو معتبر راتایید میکند . متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو معتبر جهت اعتبار سنجی مراجع صدور ایزو معتبر میتوانند ازمشاوره رایگان استفاده کنند ، همچنین توسط مقالات دیگر همین سایت درمورد اعتبارسنجی گواهینامه ایزو توضیح داده شده .

 

اخذ گواهی نامه  ISO معتبر وارزان :

اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان توسط نهادهای صادرکننده گواهینامه ایزو مختلفی عنوان میگردد . یه ضرب المثل قدیمی هستکه اعلام میشه هرارزانی بی حکمت نیست ویا اینکه هرچقدرپول بدی آش میخوری . چنانچه متقاضی درخواست اخذ گواهینامه ایزو معتبر داشته باشد نمیتواند گواهی ایزو ارزان تهیه نماید . بواقع شعار صدور گواهینامه ایزو معتبر وارزان کمی دوراز واقعیت هست . منتها متقاضیان اخذ گواهینامه معتبر وارزان میتوانند توسط یک مشاور خوب ایزو راهنمایی شوند ب سمتیکه باکمترین هزینه ممکن گواهینامه ایزو بین المللی دریافت کنند . جهت اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان میتوانید ازمشاوره رایگان مشاوران مرکز ایران گواه استفاده نمایید .

 

مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو معتبر :

مراجع صادرکننده گواهی نامه  ISO بیشماری درایران فعالیت میکنندکه البته تماما اعلام میکنند گواهینامه ایزو صادرشده توسط خودشان اعتبار بین المللی داشته . متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو چنانچه جهت بحث شرکت درمناقصه خواهان اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان هستند میبایست توسط مراجع صدور ایزو خصوصی غیر  IAF اقدام ب خرید ایزو کنند . منتها برخی سایتهای صادرکننده گواهینامه ایزو فیک بوده لذا متقاضی نمیتواند گواهینامه ایزو دریافتی رارجستری نماید .

لطفا جهت اخذ گواهینامه ایزو توسط سایتهای فیک ( قلابی ) اقدام ب اخذ گواهینامه ایزو قلابی نکنید .

 

کلمات کلیدی اصلی :

 اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان , اخذ گواهینامه ایزو معتبر , گواهینامه  ISO , مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو معتبر , گواهینامه آیزو , مدرک آیزو , گواهی ایزو , خرید ایزو , متقاضیان ایزو

 

سایتهای معتبر استعلام گواهینامه ایزو :

WWW.IAF.NU

WWW.ISO.ORG

WWW.IRANGOVAH.IR

http://naciportal.isiri.gov.ir/

 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
اشتراک گذاری

11 پاسخ به “اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان”

 1. سلام، باتشکر از مرکز مشاوره ایران گواه بابت پیگیری و نظم خوب جهت ارائه خدمات درخواستی و پاسخگویی عالی مشاوران.
  ایزوهای درخواست شده ما در موعد مقرر دریافت شد.

 2. با تشکر از تیم ایران گواه که به صورت حرفه در تمام مراحل اخذ ایزو و IMS شرکت ما (ایران سوق http://www.iransooq.com ) را همراهی و راهنمایی کردند که از پس این پروسه سخت و تخصصی برآییم و بتوانیم از tuv گواهی ایزو خود را دریافت کنیم

 3. با تشکر فراوان از زحماتتون
  من چند گواهینامه از این شرکت دریافت کرده ام
  خیلی مسئولیت شناس، خوش قول و منصف

  ممنون ازتون
  ممنون از اینکه خیلی زحمت کشیدید

 4. با تشكراز تيم حرفه اي و شايسته ايران گواه مخصوصا جناب آقاي مهندس كريمي كه بسيار با حوصله ،صبور ،پيگير و دلسوز ما را در اخذ گواهينامه مورد نظرمان در اسرع وقت راهنمايي وياري نمودند . با توجه به تجربه عالي شركت ما با اين مجموعه قطعا مشتاقانه خواهان همكاري هاي بعدي با اين مجموعه كاربلد و متخصص هستيم .🙏💐

 5. سلام و احترام
  وقت بخیر
  از زحمات تیم محترم ایران گواه نهایت تشکر را دارم.
  سپاس ویژه از جناب آقای کریمی برای راهنمایی های ارزشمندشان برای اخذ گواهی نامه ایزو مورد نظر🙏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا Call Now Button02146135223