گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

صلاحیت ایمنی پیمانکاری

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران، آیا این همان چیزی است که سازمان شما به آن نیاز دارد؟ امکان دارد سازمان شما برای حضور در مناقصه بزرگی آماده شود.

بنابراین باید پیش نیازهای ورود به مناقصه را فراهم کند. یکی از مدارک مورد نیاز شرکت های پیمانکاری برای حضور در مناقصه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران است.

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران دقیقاً همان چیزی است که شرکت های پیمانکاری برای حضور در مناقصه به آن نیاز پیدا می کنند.

 گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران، صلاحیت ایمنی پیمانکار را برای انجام پروژه تضمین می کند. بنابراین کارفرمایان بر اساس بخشنامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ملزم شده اند با شرکت های پیمانکاری وارد قرارداد شوند که، بتوانند گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار را ارائه دهند.

اولین قدم برای اخذ گواهینامه HSE اداره کار این هست که بدانید این گواهینامه توسط چه سازمانی صادر می شود و مراحل اقدام برای اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی را مطلع باشید.

پس با مطالعه این مقاله در مورد موضوعات زیر اطلاع به دست می آورید.

 • گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چییست؟
 • مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری چیست؟
 • مراحل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی.
 • سایت بارگذاری مدارک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران.
 • نحوه استعلام گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران.

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست؟

شورای عالی حفاظت فنی در جلسه مورخ 26/04/1397 که به استناد ماده 2 آیین نامه امور پیمانکاری، بر اساس پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی در تاریخ 05/03/1398، که به تصویب وزیر کار و رفاه اجتماعی رسید، دستورالعمل (بخشنامه) اجرایی اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران به شرح زیر تصویب شد.

 • تعاریف

 • متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی که دارای تاییدیه حرفه ای از مراجع قانونی مورد تایید وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی می باشد.
 • تشخیص صلاحیت ایمنی: فرآیندی است که بر اساس شاخص های مندرج در آیین نامه و دستورالعمل صلاحیت ایمنی متقاضیان را تایید می کند.
 • کمیته بدوی تشخیص صلاحیت استانی: کمیته ای است که وظیفه تشخیص و تایید صلاحیت ایمنی افراد حقیقی یا حقوقی را بر اساس دستورالعمل و آیین نامه اجرایی صادر می کند.
 • کمیته تجدید نظر استانی: کمیته ای است که به منظور بررسی و تجدید نظر در تصمیمات گرفته شده کمیته بدوی صلاحیت استانی، در محل اداره کار استان تشکیل می شود.
 • کمیته نظارت و بررسی: کمیته ای است که به منظور نظارت عالی بر حسن اجرای دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار، همچنین عملکرد کمیته های استانی و اتخاذ تصمیمات لازم بر حسب تشخیص، تشکیل می شود.
 • گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران: مدرکی است که بر اساس مقررات و آیین نامه های اجرایی به منظور تایید صلاحیت ایمنی متقاضی پس از بررسی و اعلام نظر کمیته استانی یا تجدید نظر استانی برای پیمانکار واجد شرایط، توسط اداره کار استان صادر و توسط سامانه اداره کار قابلیت استعلام دارد.
 • معرفی نامه (گواهینامه موقت): گواهینامه موقت یا همان گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران دوماهه برای پیمانکاران توسط اداره کار صادر می شود. در صورتی که پیمانکار فاقد پیمان فعال در هنگام درخواست اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری باشد و کلیه مدارک را تکمیل کرده باشد، صرفاً به منظور شرکت متقاضی در مناقصات، معرفی نامه با اعتبار دو ماهه از سوی اداره کار صادر می شود.
 • سامانه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران: سامانه ای است که توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت کلیه فرآیندهای مربوط به صلاحیت ایمنی اداره کار از زمان درخواست، بارگذاری مدارک و صدور گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران صرفاً از طریق آن انجام می شود. آدرس این سامانه SVCC.MCLS.GOV.IR می باشد.
 • اداره کل استان: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل ثبت شرکت. متقاضیان چه حقیقی و یا حقوقی جهت اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران باید از اداره کار استان محل اقامت خود یا ثبت شرکت اقدام نمایند.
 • ساختار و وظایف

1-2 افراد تشکیل دهنده کمیته بدوی تشخیص صلاحیت استانی: مدیر روابط کار استان به عنوان رئیس کمیته، رئیس بازرسان اداره کار به عنوان دبیر کمیته، رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت و یا نماینده این مرکز در استان ها، نماینده کانون عالی کارفرمایی، نماینده کارگری، افراد تشکیل دهنده کمیته بدوی تشخیص صلاحیت ایمنی متقاضیان می باشند.

2-2  کمیته تجدید نظر استانی: افراد کمیته تجدید نظر استانی متشکل از ” مدیر کل تعاون به عنوان رئیس کمیته، رئیس بازرسی کار استان به عنوان دبیر، بازرس کار منتخب، نماینده کارفرمایی و نماینده عالی کارگری” افراد تشکیل دهنده می باشند.

3-2  بازرسی: بازرسی از پیمان فعال معرفی شده توسط متقاضی بر عهده کمیته بازرسی اداره کار می باشد. بازرسی ها بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار در پیمان انجام می شود.

4-2 کمیته نظارت و بررسی: این کمیته از افراد “مدیر کل بازرسی کار و دبیر شورای عالی فنی، رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات، رئیس اداره برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد اداره کار، بازرس کار منتخب، کارشناس حقوقی اداره کار، نماینده کانون عالی کارفرمایی و نماینده تشکل کارگری” تشکیل شده است.

5-2 مشخصات درج شده در گواهینامه صلاجیت ایمنی: نام شخص حقیقی یا حقوقی، کد ملی شخص حقیقی، شماره شناسه ملی شرکت حقوقی، کد کارگاه بیمه شده برای اشخاص حقیقی، نشانی و کد پستی، تلفن ثابت، تلفن همراه و آدرس ایمیل، زمینه فعالیت پیمانکار، مدت اعتبار گواهینامه و درج شرایط تمدید، تعلیق و یا ابطال گواهینامه که در پشت برگه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری درج شده است.

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران:

پس از مطالعه دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران شما باید اقدام به دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار نمایید.

این موضوع می تواند چالش برانگیز باشد برای متقاضیانی که زیرساخت ها و مدارک لازم را ندارند. شما باید بدانید برای اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی به چه مدارکی نیاز دارید.

ما مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری را در اختیار شما می گذاریم.

آیا سازمان شما نیاز به گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران دارد، پس مدارک زیر را تکمیل نمایید.

 • تکمیل فرم شماره 1(فرم اطلاعات شرکت (.
 • تکمیل فرم شماره 2 در دفاتر اسناد رسمی بعنوان سند تعهدنامه غیرمالی برای شرکت های دارای پروژه فعال صرفا فرم شماره 1-2 و برای شرکت های بدون پروژه فعال صرفا فرم شماره 2-2 .
 • تکمیل فرم شماره 3 (در سربرگ شرکت) درخواست گواهینامه صلاحیت ايمنی.
 • تکمیل فرم شماره 4 (در سربرگ شرکت) لیست بیمه به انضمام برابر با اصل فیش های پرداختی حقوق و بیمه با مهر و امضا.
 • ارائه فیش واریزی مبلغ 110.000تومان به شماره کارت 6049-8977-2910-5022 بانک پاسارگاد به نام علی یاوری(فیش باید حتما بصورت فیش واریزی از بانک همرا ه با مهر و امضا باشد).
 • تکمیل فرم شماره 5 (در سربرگ شرکت) لیست تجهیزات حفاظت فردی.
 • تکمیل فرم شماره 6 (در سربرگ شرکت) درخواست آموزش (در صورت نیاز)
 • گواهینامه آموزشی 8 ساعته کارگری برای کلیه افراد لیست بیمه.
 • گواهینامه آموزشی 20 ساعته کارفرمایی.
 • گواهینامه 16 و 40 ساعته مسئول ایمنی برای هر پیمان فعال.
 • ارائه کپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه مديرعامل و اعضای هئیت مديره.
 • ارائه کپی برابر اصل کارت ملی مديرعامل و اعضای هئیت مديره.
 • ارائه کپی برابر اصل گواهی صلاحیت پیمانکاری از مراجع ذی صالح و یا کپی پروانه بهره برداری و تاییدیه آن از اداره ی کار.
 • ارائه کپی برابر اصل روزنامه های تاسیس، آخرين تغییرات مربوط به آدرس، آخرين تغییرات اعضای هئیت مديره.
 • کپی اساسنامه شرکت + کپی برابر اصل صفحه اول اطلاعات اساسنامه.
 • کپی برابر اصل سند ملکی يا قولنامه و يا اجاره نامه دفتر مرکزی.
 • کپی اظهارنامه مالیاتی سال99 + کپی برابر اصل جدول 10 (درآمد ناخالص پیمانکاری/ارائه خدمات).
 • کپی قرارداد تمامی پیمان های در حال اجرای شرکت (تمامی صفحات ممهور به مهر شرکت).
 • کپی برابر اصل لیست بیمه کارکنان هر پیمان به انضمام لیست بیمه دفتر مرکزی همراه با فیش واریزی حقوق و بیمه ی هر لیست به صورت مجزا و برابر با اصل.
 • مفاصاحساب پروژه های تمام شده طبق جدول 10 اظهارنامه مالیاتی (درامد ناخالص پ یمانکاری/ارائه خدمات (.
 • کلیه افراد لیست بیمه و مدیر عامل و شرکت احراز هویت شوند (لینک پیوست) https://ekyc.done.ir/apps/enterUsername

شما در حال حاضر صفرتاصد مدارک جهت اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار را اطلاع دارید. بنابراین برای انجام مراحل اخذ این گواهینامه کلیه مدارک اعلام شده را باید آماده بارگذاری نمایید.

برای احراز هویت افراد و مدیر عامل شرکت و شرایط احراز هویت لینک زیر را مطالعه نمایید.

مراحل اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران:

پس از مطالعه دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری و مدارک لازم جهت اخذ این گواهینامه شما باید مراحلی کاری را اطلاع داشته باشید.

چنانچه سازمان شما برای حضور در مناقصه نیاز به گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دارد، شما باید مراحل کاری جهت صدور این گواهینامه را اطلاع داشته باشید.

مراحل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری به شرح زیر می باشد.

 • تکمیل کلیه مدارک درخواستی اداره کار.
 • اسکن مدارک درخواستی با کیفیت بالا که قابل خواندن باشد.
 • تکمیل لیست تجهیزات ایمنی.
 • احراز هویت مدیرعامل و شرکت به همراه کلیه اعضاء لیست بیمه.
 • ایجاد پنل کاربری جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی در سامانه https://svcc.mcls.gov.ir/SystemEntrance.aspx .

جهت ورود به سامانه اگر اطلاعات فنی ندارید روی دکمه راهنمای تصویری ورود به سامانه کلیک نمایید و فیلم بارگذاری شده را نگاه کنید.

 • تکمیل و بارگذاری اطلاعات تکمیلی در سامانه قسمت اول مشخصات پیمانکار.
 • تکمیل و بارگذاری مشخصات دفتر مرکزی.
 • تکمیل و بارگذاری مشخصات کارگران (شما باید بر اساس لیست بیمه گواهینامه های دوره 8 ساعته کارگری را در اینجا بارگذاری نمایید).
 • گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری. سازمان شما به عنوان پیش نیاز باید گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار یا گواهینامه صلاحیت پیمانکاری داشته باشد و مدرک را بارگذاری نماید.
 • بارگذاری مدارک دوره های آموزشی کارفرمایی، مسئول ایمنی و کارگری.
 • بارگذاری مدارک سوابق فعالیت شرکت شما همانند قراردادهای فعالی که دارید.
 • بارگذاری لیست تجهیزات.
 • بارگذاری فرم کمیته فنی بابت حوادث اتفاق افتاده در پیمان. اگر حادثه ای در پیمان های شما به وجود نیامده نیاز به بارگذاری این صفحه نیست.
 • چنانچه کلیه اطلاعات شما تکمیل بوده باید وارد مرحله 13 و کلیک تکمیل ثبت نام را انجام دهید.

پس از ثبت نام شما باید یک دفتر انجمن معرفی شده توسط اداره کار را انتخاب نمایید. تعداد حدوداً 5 دفتر انجمن توسط اداره کار معرفی شده که باید یکی از این 5 دفتر انجمن را انتخاب نمایید.

پس از مشخص شدن دفتر انجمن، شما باید مدارک فیزیکی را به دفتر انجمن انتخاب شده تحویل دهید.

هزینه عضویت در انجمن و هزینه بازرسی را پرداخت و فیش واریزی را تحویل دفتر انجمن دهید.

شما باید منتظر باشید تا طی یک پروسه سه الی یک هفته دفتر انجمن مدارک شما را بررسی کند. چنانچه نواقص داشته باشید از طریق پنل کاربری نواقص به مدیریت اعلام می گردد.

شما باید اقدام نمایید به برطرف کردن نواقص و مجددا نواقص را در سامانه بارگذاری نمایید.

نواقص باید به صورت فیزیکی آماده شود و تحویل دفتر انجمن شود.

چنانچه مدارک توسط دفتر انجمن تایید شود، پرونده فیزیکی شما به اداره کار ارسال می گردد. این فرآیند ممکن است تا یک ماه زمان بر باشد.

پس از ارسال پرونده به اداره کار، پرونده به قسمت بایگانی رفته تا شماره شود. پس از تایید و شماره، پرونده باید توسط رئیس اداره کل کار تایید و برای بازرسی به دست رئیس بازرسی اداره کل برسد. این فرآیند زمان بر بوده و شما باید پیگیر پرونده خود از اداره کار باشید.

پس از آنکه پرونده توسط رئیس اداره کار تایید شد و به بازرسی ارجاء داده شد طی مدت سه روز بازرس اداره کار جهت بازرسی به پیمان معرفی شده مراجعه می کند.

بازرس می تواند بر اساس دستورالعمل و آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت مسائل ایمنی پیمان را بررسی و در صورت نواقص به پیمانکار اعلام می کند جهت رفع نواقص.

سازمان شما زمان دارد طی سه روز کاری نواقص اعلام شده را مرتفع نمایید و مدارک مربوط به رفع ایراد را به بازرس تحویل دهید.

چنانچه طی مدت اعلام شده شما نتوانید مدارک را تکمیل کنید پرونده شما مجددا با گزارش نواقص بازرس به اداره کار ارجاء داده می شود.

اگر طی مدت اعلام شده نواقص برطرف شود بازرس اداره کار گزارش بازرسی خود را به اداره کار و تحویل رئیس بازرسی می دهد.

گزارش بازرس همراه با پرونده به کمیته فنی اداره کار جهت تایید مدارک ارسال می شود. این فرآیند ممکن است یک الی دو ماه زمان بر باشد.

پرونده در کمیته بررسی می شود و چنانچه تایید شود به اطلاع پیمانکار می رسد که با مدارک شناسایی جهت تحویل گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران به اداره کار مراجعه نماید.

مراحل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار و مدت زمان اخذ این گواهینامه  بستگی به محل پیمان ها همچنین تعداد نفرات حاضر در لیست بیمه، تکمیل مدارک شرکت ها و پیگیری پیمانکار بابت روال کاری پرونده از شش ماه تا یک سال زمان بر می باشد.

آیا شما نیاز به اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری دارید. با ما در تماس باشید.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

سایت بارگذاری مدارک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری. https://svcc.mcls.gov.ir/SystemEntrance.aspx

سایت استعلام گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار. https://svcc.mcls.gov.ir/

فرآیند کاری اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار.

سایت احراز هویت افراد و کارکنان شرکت پیمانکاری. https://prkar.mcls.gov.ir/Login

سامانه راهنمای تصویری احراز هویت. https://svcc.mcls.gov.ir/PrkarAuthenticationHelp.aspx

مراحل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری
خلاصه مطلب در مورد تایید صلاحیت ایمنی اداره کار:

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری چیست؟ گواهینامه HSE اداره کار چیست؟ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست؟ این ها همه سوالاتی هست که سازمان ها درگیر پاسخ مناسبی برای آن هستند.

تمامی این سوالات یک پاسخ دارد. سازمان شما بابت ایمنی کار کارگاهی باید توسط اداره کار تایید شود و شما گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را دریافت نمایید.

آیا شما نیاز به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دارید؟ پس مقاله فوق را مطالعه نمایید.

مقاله گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران پاسخ مناسبی به تمام سوالات شما می دهد.

اگر نیاز فوری به گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دارید ما می توانیم نیاز شما را در مدت زمان کوتاهی برطرف نماییم.

پس ما در ارتباط باشید.

به این مقاله امتیاز دهید!
[Total: 1 Average: 1]
پیمایش به بالا
02146135223