نمونه HSE PLAN اجرای شبکه آبیاری و آبرسانی فضای سبز

طرح HSE PLAN اجرای شبکه آبیاری و آبرسانی فضای سبز

HSE PLAN اجرای شبکه آبیاری و آبرسانی فضای سبز

نمونه HSE PLAN اجرای شبکه آبیاری و آبرسانی فضای سبز را می توانید از این مقاله به صورت رایگان دانلود نمایید. تیم فنی ایران گواه مقاله ” نمونه HSE PLAN اجرای شبکه آبیاری و آبرسانی فضای سبز” را تدوین کرده تا شما بتوانید برای پیمان خود HSEPLAN را تدوین کنید.

سوال اغلب کارفرمایان این است که “HSE PLAN (اچ اس ای پین) چیست؟”. پس بنابراین می پردازیم به اینکه HSEPLAN چیست و چگونه باید یک طرح HSEPLAN آماده نماییم. موضوع این مقاله نحوه نگارش و تدوین HSEPLAN برای پیمانکارانی است که در حوزه اجرای شبکه آبیاری و آبرسانی فضای سبز فعالیت می کنند.

HSEPLAN نحوه رعایت موضوعات ایمنی، بهداشت و حفاظت از محیط زیست در کارگاه های کاری را بیان می کند. کارگاه کاری می تواند یک ساختمان، فضای سبز، رنگ آمیزی جداول خیابانی یا هر محیطی باشد که پیمانکار طی قرارداد با کارفرما در محیط تعریف شده، اقدام به فعالیت ساخت و ساز یا نگهداری می کند.

هدف از طرح HSEPLAN این موضوع است که، پیمانکار به کارفرما تضمین دهد که کلیه مقررات و دستورالعمل های مربوط به ایمنی، بهداشت و حفاظت از محیط زیست را طی فرآیند کارگاهی رعایت می کند. در واقع با تدوین طرح HSE PLAN پیمانکار به کارفرما اعلام می کند دارای طرح و برنامه منسجمی جهت پاسخگویی به ریسک های احتمالی کارگاهی است.

در ایجاد طرح HSE PLAN باید ساختار استاندارد ایزو 45001 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)، استاندارد ایزو 9001 (سیستم مدیریت کیفیت) و استاندارد ایزو 14001 (سیستم مدیریت محیط زیست) رعایت شود.

اطلاعات کامل در مورد نگارش طرح HSE PLAN اجرای شبکه آبیاری و آبرسانی فضای سبز:

نگارش-HSE-PLAN-شبکه-آبیاری

برای نگارش طرح HSE PLAN اجرای شبکه آبیاری و آبرسانی فضای سبز شما باید موضوعات زیر را بررسی کنید.

 1. هدف از نگارش طرح HSE PLAN اجرای شبکه آبیاری و آبرسانی فضای سبز مشخص باشد.
 2. دامنه کاربرد طرح HSE PLAN اجرای شبکه آبیاری و آبرسانی فضای سبز معیین گردد.
 3. تعاریف طرح HSE PLAN اجرای شبکه آبیاری و آبرسانی فضای سبز مکتوب شود.
 4. شرح فعالیت ها و خدمات قابل ارائه مشخص باشد.
 5. تشریح فرآیندهای کاری برای هر شخص مشخص باشد.
 6. نواحی تحت پوشش مدیریت پروژه مشخص باشد.
 7. تشریح سیستم مدیریت HSE انجام شده باشد.
 8. خط مشی ترسیم شده باشد.
 9. اهداف کلان HSE و اهداف خرد HSE مشخص شده باشد.
 10. چارت سازمانی برای اجرای طرح HSE PLAN اجرای شبکه آبیاری و آبرسانی فضای سبز معیین گردد.
 11. ارزیابی و مدیریت ریسک در پروژه تعریف شده باشد.
 12. شناسایی مخاطرات و پیامد ها مشخص شده باشد.
 13. برنامه آموزش به کارکنان در طرح HSEPLAN باید معیین گردد.
 14. عوامل زیان آور زیست محیطی مشخص شده باشد.
 15. عوامل زیان آور شیمیایی برای نگارش طرح HSE PLAN اجرای شبکه آبیاری و آبرسانی فضای سبز مشخص باشد.
 16. مدیریت موارد زائد در اجرای طرح HSE PLAN اجرای شبکه آبیاری و آبرسانی فضای سبز تدوین شده باشد.

چگونگی نگارش طرح HSE PLAN اجرای شبکه آبیاری و آبرسانی فضای سبز:

اخذ انواع گواهینامه HSE

هدف از تدوین طرح HSE PLAN اجرای شبکه آبیاری و آبرسانی فضای سبز تشریح و تبیین کلیه فعالیت های تاثیر گذار بر ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای پیشگیری از حوادث جانی، خسارات مالی، بیماری های شغلی و عدم ایجاد آسیب های زیست محیطی در نهایت بهبود عملکر HSE در پروژه حاضر می باشد.

این طرح در کلیه محیط های کاری پروژه جهت کلیه همکاران، پیمانکاران اصلی و فرعی لازم الاجرا می باشد. لازم به ذکر است منظور ازمحیط های کاری هر گونه محل فیزیکی که در آن فعالیت های مرتبط با عملیات پروژه تحت کنترل شرکت انجام می شود. با توجه به این تعریف تاثیرات HSE فعالیت های شرکت در هنگام حمل و نقل کالا تحت کنترل شرکت انجام می شود .

تعاریف در مورد نگارش طرح HSE PLAN اجرای شبکه آبیاری و آبرسانی فضای سبز به شرح زیر می باشد.

کارکنان: به کارکنانی که اطلاق می شود که به صورت رسمی یا پیمانی فعالیت دارند.

خطر: منبع، وضعیت و یا اقدامی که دارای پتانسیل آسیب، به صورت مصدومیت، بیماری و یا خسارات مالی و یا ترکیبی از آنها باشد.

شناسایی خطر: فرآیند شناسایی تشخیص وجود یک خطر را تعریف خصوصیات آن.

ریسک ایمنی و بهداشت: ترکیبی از احتمال رخداد یک اتفاق خطرناک و وخامت مصدومیت، بیماری یا خسارت وارده  که میتواند به موجب آن اتفاق پدید آید.

ایمنی: درجه دوری از خطر.

رویداد: اتفاق مرتبط با کار که به موجب آن یک مصدومیت، بیماری (صرف نظر از وخامت آن)، مرگ و یا خسارت به اموال رخداده یا بتواند رخ دهد.

حادثه: یک حادثه رویدادی است که منجر به مصدومیت، بیماری، مرگ و یا خسارت به اموال شود.

شبه حادثه: رویدادی که به موجب آن مصدومیت، بیماری یا مرگ و میر یا خسارت به اموال رخ ندهد، به عنوان یک ” شبه حادثه ” ، ” شبه سانحه ” ، ” اتفاق ختم به خیر” یا رخداد خطرناک مورد اشاره قرار می گیرد .

بیماری شغلی: شرایط قابل تشخیص و نامطلوب جسمی یا ذهنی(روحی) که از یک فعالیت کاری و یا محیط  کار ناشی می شود و یا بر اثر آن فعالیت یا محیط کار بدتر میشود.

محیط زیست: محیطی شامل هوا، آب، خاک، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران، انسان ها و روابط متقابل بین آن ها که سازمان در آن فعالیت می کند .این محیط، از سازمان تا کل دنیا را شامل میشود.

جنبه های محیط زیستی: بخشی از فعالیت ها یا محصولات یا خدمات یک سازمان که بتواند با محیط زیست تاثیر متقابل داشته باشد.

پیامد های محیط زیستی: هر تغییری در محیط زیست اعم از مطلوب یا نامطلوب، که تمام یا بخشی از آن ناشی از جنبه های محیط زیستی یک سازمان می باشد.

ریسک محیط زیستی: ترکیبی از احتمال رخداد یک جنبه زیست محیطی و وخامت پیامد ناشی آن خواه این پیامد بصورت تدریجی رخ دهد و یا فاجعه بار باشد.

طرف ذی نفع: فرد یا گروهی که به عملکرد HSE سازمان مرتبط می شود یا از آن تاثیر می پذیرد.

عدم انطباق: برآورده نشدن یک الزام . یک عدم انطباق می تواند هر گونه انحراف از موارد زیر باشد :

 • استاندارد های کاری، دستورالعمل های تخصصی، روش های اجرایی، الزامات قانونی.
 • الزامات قید شده در طرح HSE.

اقدامات پیشگیرانه: اقدامی که برای حذف علت یک عدم انطباق بالقوه انجام می پذیرد.

اقدام اصلاحی: اقدامی که به منظور حذف یک عدم انطباق کشف شده صورت می پذیرد.

پاسخگویی: مسئولیت نهایی افراد در دامنه اختیارات ایشان که توسط ” شرح شغل” آنها تعریف می شود. این موضوع اختیارات تفویض شده به رده های پایین تر چه به صورت موقت و یا دائمی را نیز شامل می شود.

آلودگی هوا: گازها، بخارات و ذرات معلقی که به صورت زائد در هوا رها می شوند.

صلاحیت: توانایی انجام یک کار مشخص مطابق با استانداردهای کاری.

طرح اقتضایی: یک طرح از پیش برقرار شده برای کاهش اثرات ناشی از بروز یک وضعیت غیر معمول را که پتانسیل ایجاد آسیب را داشته باشد.

موقعیت اضطراری: :یک موقعیت اضطراری منتج از یک حادثه عمده می باشد. وسعت موقعیت اضطراری بستگی به نوع و میزان رویداد به وقوع پیوسته دارد. به دنبال آن، تعداد سازمان هایی که در این وضعیت درگیر می شوند و وسعت مقابله با وضعیت اضطراری، بستگی به شدت حادثه دارد.

عوامل بالقوه آسیب رسان: به شرایط یا اعمال نا ایمنی گفته می شود که پتانسیل ایجاد یک حادثه را در برداشته باشد. به عبارت دیگر یک فاکتور حادثه محسوب می شود که در صورت جمع شدن با یک یا چند عامل دیگر حادثه به وجود می آید.

بیشتر بخوانید: HSE چیست؟

نحوه نگارش طرح HSE PLAN اجرای شبکه آبیاری و آبرسانی فضای سبز:

اخذ فوری گواهینامه HSE

مسئولین ایمنی یا افسران ایمنی کارگاه ها وظیفه نگارش طرح HSE PLAN را دارند. ما سعی کریم در این مقاله موضوعاتی که برای نگارش طرح HSE PLAN اجرای شبکه آبیاری و آبرسانی فضای سبز به آن نیاز داریم طی چند سطر مکتوب نماییم. شما می توانید جهت خرید طرح HSE PLAN اجرای شبکه آبیاری و آبرسانی فضای سبز با ما در ارتباط باشید.

نکته مهم اینکه طرح HSE PLAN باید بر اساس درخواست کارفرما تهیه و تدوین گردد. به صورت اصولی ما دو نوع طرح HSEPLAN داریم. یک طرح عمومی که پیمانکار می تواند برای کلیه پروژه ها از آن استفاده کند و یک طرح تخصصی HSEPLAN هست که مربوط به پروژه خاص می باشد.

ما می توانیم برای پروژه های تعریف شده شما HSEPLAN درخواستی کارفرما را تدوین و نگارش کنیم. جهت نگارش طرح HSE PLAN اجرای شبکه آبیاری و آبرسانی فضای سبز با ما در ارتباط باشید.

به این مقاله امتیاز دهید!
[Total: 0 Average: 0]
پیمایش به بالا
02146135223