نهادهای نظارتی

CB مخفف چیست

CB   مخفف چیست CB   مخفف  چیست سوال اغلب متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو بوده لذا  CB   نام کامل لاتین  Certification Body  بنام فارسی بدنه گواهینامه میباشد بنوعی مراجع صدور گواهینامه  ISO HSE   ,  CB   نامیده میشوند . متقاضیان اخذ گواهینامه  ISO   اغلب بدنبال مراجع صدور گواهینامه ایزو معتبر جهت مناقصه میباشند . CB   (ها) چنانچه تحت […]

CB مخفف چیست ادامه مطلب »

CB مخفف چیست مراجع صدور گواهینامه ایزو معتبر

AB مخفف چیست

AB    مخفف چیست AB   مخفف  Accreditation Body    بمعنای بدنه اعتبار بخشی میباشد . AB   (ها)  مراجع اعتبار دهی ب مراکز صدور گواهینامه  ISO   نامیده میشوند ، هرکشوری حداقل یک  AB   دولتی ویا خصوصی داشته . Accreditation Body    مرکز اعتبار بخشی توسط هرکشور مشخص شده لازم بذکر میباشد بدنه اعتبار بخشی ویا  AB   تحت حمایت انجمن

AB مخفف چیست ادامه مطلب »

AB مخفف چیست

IAF سازمان اعتبار سنجی بین المللی

IAF سازمان اعتبار سنجی بین المللی IAF  سازمان اعتبار سنجی بین المللی  ،  IAF  مرجع تایید سازمان استاندارد کشور(ها) هست . اعتبار سنجی گواهینامه ایزو توسط  IAF   صورت میپذیرد . IAF  سازمان اعتبار سنجی بین المللی  ،  IAF  مرجع تایید سازمان استاندارد کشور(ها) هست . اعتبار سنجی گواهینامه ایزو توسط  IAF   صورت میپذیرد . IAF

IAF سازمان اعتبار سنجی بین المللی ادامه مطلب »

IAF چیست
پیمایش به بالا
02146135223