گواهینامه ISO 10015

گواهینامه ISO 10015

گواهینامه ISO 10015 استاندارد تدوین شده سازمان ایزو جهت مدیریت شایستگی همینطور توسعه مردم میباشد . حال اینکه استاندارد  ISO 10015 چیست , گواهینامه ISO 10015 توسط چه مرجعی صادر میگردد , شرایط اخذ گواهینامه ISO 10015 چیست .

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه براساس رسالت اصلی خود اطلاعات جامعی بابت استاندارد تدوین شده سازمان ایزو , استاندارد ایزو 10015 توسط مقاله فوق دراختیار علاقمندان گذاشته .

ISO  :

ISO فداراسیون جهانی استاندارد تشکیل شده توسط نهادهای استاندارد ملی کشور(های) عضو میباشد . وظیفه تهیه استاندارد بین المللی معمولا توسط کمیته فنی سازمان ایزو صورت میپذیرد . سازمان  ISO درکلیه موارد استاندارد سازی الکتروتکنیک باکمیسیون بین المللی الکتروتکنیک فعالیت میکند .

استاندارد ایزو 10015 سند تدوین شده سازمان بین المللی  ISO توسط کمیته فنی  ISO / TC 176 باهمکاری کمیته فنی  ISO / TC 260 مدیریت منابع انسانی تدوین سپس منتشر نموده هست .

هدف تدوین  ISO 10015  :

ISO 10015  راهنماییهایی جهت کمک ب سازمانها و کارکنان آنها د رهنگام پرداختن ب موضوعات مربوطبه مدیریت شایستگی وتوسعه افراد ارائه میدهد . مردم جهت سازمانها ضروری هستند . عملکرد سازمانی بنحوه استفاده ازشایستگیهای افراد درمحل کار بستگی داشته . مدیریت شایستگی وتوسعه افراد د رسطح سازمانی ، تیمی ، گروهی همینطور فردی جهت موفقیت سازمانها لازم میباشد .

بکارگیری فرآیند(های) برنامه ریزی شده ، منظم جهت مدیریت صلاحیت وتوسعه افراد ، کمک شایانی ب سازمانها میکند تا بتوانند تواناییهای خودرابهبود بخشند ، مسیر استراتژیک خود را برآورده همچنین ب نتایج مورد نظر برسند .

ISO 10015 چیست :

Quality management — Guidelines for competence management and people development مدیریت شایستگی همینطور توسعه مردم بنام استاندارد  ISO 10015:2019 مشخص شده هست . بعضا استاندارد ایزو 10015 بین عموم استاندارد آموزش نامیده میشود لذا سازمانها جهت اخذ گواهینامه آموزش اقدام میکنند بابت اخذ گواهینامه ISO 10015  .

چرا  ISO 10015 :

استاندارد  ISO 10015 جهت مدیریت شایستگی همینطور آموزش افراد سازمانها الزاماتی درنظر میگیرد . هسته تشکیل دهنده سازمانها نیروی کار آنها هستند . نیروی کارباگذشت زمان تغییراتی درصنعت ، جغرافیا همینطور سایرعوامل ایجاد کرده ، لذا دانش ( توانایی )پرسنل همیشه هدایت گر امور بوده . بااین حساب مدیریت صلاحیت بسیار مهم میباشد . لذا سازمان استاندارد جهانی  ISO توسط استاندارد  ISO 10015 الزاماتی تدوین نموده کمک میکند ب سازمانها جهت آموزش کارکنان بابت مدیریت شایستگی همچنین توسعه سازمان .

مدیریت کیفیت و  ISO 10015 :

گواهینامه ISO 10015 ,  شخص صالح دراستاندارد(های) مربوطبه صنایع ذکر شده هست . بطور خاص ، درسری استاندارد ISO 9001 ، افراد صالح ، فرهنگی رشد راتقویت میکند ب ایجاد سیستم مدیریت کیفیت کمک میکنند . لذا عملکرد سازمان ازصلاحیتهای مورد استفاده آنها نتیجه میگیرد ، مدیریت صلاحیت موفق همینطور فرآیند(های) سیستماتیک کاربردی آندر سطح سازمانی ، تیمی همچنین فردی میتواند سازمانها رادربهبود قابلیتهای خود ، تحقق جهت استراتژیک خود ، رسیدن ب نتایج درنظر گرفته شده یاری کند .

گواهینامه ISO 10015 ,  توسعه شایستگی بامفهوم مهم مدیریت کیفیت دیگر ارتباط داشته  . همانطوریکه طی مقدمه ISO 10015  بیان شد ، توسعه مردم بخشی ازمدیریت صلاحیت هست وافراد صالح ب توسعه نیاز دارند . آنها درکنار هم ، ب ارتقاء تواناییهای سازمان جهت ایجاد ، ارائه ارزش کمک میکنند . ISO 10015: 2019 باهمكاری بااین دو زمینه ، سازمانی جهت  ایجاد ، پیاده سازی ، حفظ ، بهبود سیستمهای مدیریت شایستگی وتوسعه افراد دستورالعمل میدهد . این سیستمها نهایتا باهدف تأثیرگذاری مثبت بر نتایج مربوطبه انطباق محصولات همچنین خدمات ، نیاز وانتظارات افراد ذینفع مرتبط میباشد .

صدور گواهینامه ISO 10015 :

استاندارد ایزو 10015 توسط سازمان ایزو دوبار ویرایش شد . سازمان ایزو ابتدا سال 1999 میلادی توسط کمیته فنی مربوطه استاندارد  ISO 10015  منتشر نمود . سپس طی حدفاصل سال 1999 تا سال 2019 میلادی تغییراتی اعمال شد . استاندارد ایزو 10015 گرایش بیشتری ب سمت استاندارد  ISO 9001 پیدا نمود سپس گواهینامه ISO 10015 باویرایش جدید یعنی  ISO 10015:2019 میلادی توسط مراجع صدور ایزو , صادر میگردد .

هدف اخذ گواهینامه ISO 10015 :

سازمانها بمنظور رقابت طی بازار کسب وکار میبایست مدام درحال پیشرفت باشند . لذا میبایست درخصوص ارتقاء شایستگی منابع انسانی خود کوشا باشند . بااینحال اغلب مدیران نمیدانندکه چگونه مزایای آموزش همینطور بازگشت سرمایه گذاری آموزش ر ااندازه گیری نمایند .

استاندارد بین المللی  ISO 10015 مدیریت کیفیت راهنمایی جهت آموزش جزو خانواده استاندارد  ISO 9001 بوده ، لذا اخذ گواهینامه ISO 10015 سازمانها سپس مدیران رادرارتباط بامسائل آموزش راهنمایی میکند .

استاندارد  ISO 10015 شامل راهنماییهایی ایجاد استقرار نگهداری بهبود راهبرد(های) سیستم آموزشی میباشد .

مزایای استاندارد  ISO 10015 :

استاندارد ایزو 10015 جهت سازمانهاییکه پیاده سازی الزامات  ISO 9001 بارویکردی فرآیندی آغاز نموده قابل درک میباشد . همچنین استاندارد  ISO 10015 جهت سازمانهاییکه کاربرد داشته ، سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 نداشته منتها استفاده میکنند ا زابزار(های) کیفیت همانند مدل تعالی سازمان  EFQM  ویا مدیریت کیفیت فراگیر TQM .

گواهینامه ISO 10015 , استاندارد ایزو 10015 جهت تکنولوژی آموزش ، یادگیری سازمانی همینطور بطور خاص جهت برآورده سازی نیاز(های) آموزش طراحی شده .

فرآیند آموزش نظام مند همینطور برنامه ریزی شده میتواند نقش مهمی طی بهبود توانمندیهای منابع انسانی ، تامین اهداف کیفی سازمان ایفا نماید .

مراجع صادرکننده گواهینامه  ISO 10015 :

استاندارد ISO 10015 جهت آموزش سازمان بابت منابع انسانی خود تدوین شده لذا انتهای تعاریف استاندارد ایزو 10015 ذکر شده قابلیت صدور گواهینامه  ISO 10015 نداشته . متاسفانه یکسری مراجع خارجی اقدام ب صدور گواهینامه ISO 10015 میکنند . همینطور متقاضیان اخذ گواهینامه ISO 10015 بلحاظ عدم اطلاعات کافی دنبال مراجع صدور گواهینامه  ISO 10015 هستند .

حسب درخواست متقاضیان گواهینامه ISO 10015 , مرکز مشاوره ایران گواه گواهینامه ISO 10015 مورد نیاز متقاضیان ارائه میدهد . جهت کسب اطلاعات بیشتر ارتباط برقرار نمایید .

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه  EFQM

پیمایش به بالا
02146135223