اخذ ISO 10006

اخذ ISO 10006

اخذ ISO 10006  مورد درخواست شرکتهای پروژه محور میباشد .

ISO 10006: 2017 دستورالعملهایی جهت استفاده بابت مدیریت کیفیت طی پروژه ارائه میدهد .

اخذ ISO 10006 جهت استفاده د رپروژه (هایی) باپیچیدگی متفاوت ، کوچک ویا بزرگ ، بامدت کوتاه ویا طولانی کار میکنند نیاز میباشد .

ISO 10006: 2017 خود راهنمایی جهت مدیریت پروژه نیست . بلکه  ایزو 10006 راهنمایی درمورد کیفیت طی فرآیند(های) مدیریت پروژه طی مستندات  ISO 10006  ارائه شده هست . لذا راهنمایی پیرو مدیریت پروژه وفرآیند(های) مرتبط باآن د ر ISO 21500 آمده .

اخذ ISO 10006 , موضوع مقاله فوق میباشد لذاجهت اطلاعات بابت شرایط اخذ ISO 10006 ، اخذ گواهینامه ایزو 10006 , روند اخذ  ISO 10006 , همینطور شرایط پیاده سازی الزامات ایزو 10006 لطفا ادامه مقاله مطالعه گردد .

ISO 10006 چیست :

ISO 10006: 2017 ، سیستم های مدیریت کیفیت ، دستورالعملهایی جهت مدیریت کیفیت درپروژه ، استاندارد بین المللی هستکه توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی ISO تهیه شده .

اخذ ISO 10006 جهت پروژههایی باپیچیدگی متفاوت ، کوچک ویا بزرگ ، بامدت کوتاه ویا طولانی ، درمحیطهای مختلف همینطور صرف نظرازنوع محصول ویا فرآیند درگیر قابل اجرا میباشد .

راهنمایی جهت مدیریت پروژه توسط  ISO 10006 ارائه نمیگردد . راهنمایی درمورد کیفیت طی فرآیند مدیریت پروژه دراین استاندارد بین المللی مورد بحث قرار گرفته . راهنمایی پیرو کیفیت درفرآیند(های) مرتبط بامحصول پروژه همچنین ( رویکرد فرآیند ) توسط استاندارد  ISO 9004 ارائه شده . یک مدیریت پروژه ، راهنمای مدیریت پروژه  ISO 21500 جدید در سپتامبر 2012 منتشر شده  .

بیشتر بخوانیم :

ISO 21500 چیست

تاریخچه استاندارد  ISO 10006 :

ایزو 10006 ,  راهنمایی جهت  مدیریت کیفیت طی پروژهها ارائه میدهد . ایزو 10006 اصول وشیوههای مدیریت کیفیت ر اتشریح میکند ،  لذا اجرای آنها جهت  دستیابی ب اهداف کیفی د رپروژهها دارای اهمیت همینطور تأثیر برآن میباشد .

اخذ ISO 10006  باالزامات استاندارد  ISO 9000: 2015 همینطور شرایط پیاده سازی  ISO 9001: 2015 مطابقت داشته . همینطور استاندارد ایزو 10006  ، راهنماییهای داده شده د ر ISO 21500: 2012 رانیز تکمیل میکند .

دستورالعمل های ارائه شده طی استاندارد ایزو 10006  جهت مخاطبان گسترده درنظر گرفته شده هست .

استاندارد  ایزو 10006  توسط کمیته فنی    ISO / TC 176 جهت مدیریت کیفیت همینطور استاندارد سیستم مدیریت کیفیت  تدوین گشته .

مفهوم مدیریت کیفیت پروژه چیست :

مدیریت کیفیت طی پروژهها شامل : سیستمهای مدیریت کیفیت طی پروژهها ، مسئولیت مدیریت درپروژه ، مدیریت منابع درپروژه ، تحقق محصول وخدمات طی پروژه همچنین اندازه گیری ، تجزیه تحلیل همینطور بهبود پروژه میباشد .

سیستم مدیریت کیفیت پروژه شامل : ویژگی پروژه ، اصول مدیریت کیفیت درپروژه ، فرآیند مدیریت کیفیت پروژه وحتی  یک طرح کیفیت جهت پروژه میباشد .

عامل جهت بروز کیفیت طی پروژه مشخص شده : فرآیند پروژه ک د رسیستم مدیریت پروژه مدیریت میشود وکیفیت خروجیهای پروژه د رقالب محصولات ویا خدمات . عدم رعایت هریک ازایندو جنبه میتواند تأثیرات قابل توجهی برروی محصولات ، خدمات پروژه ، مشتری پروژه همچنین سایر افراد علاقهمند وحتی سازمان پروژه داشته باشد .

اخذ ISO 10006 :

سازمان بین المللی استانداردسازی ISO  استاندارد جدیدی رادر پاییز سال 2003 منتشر کرد . بعنوان  ISO 10006: 2003 ، استاندارد ایزو 10006 چندین بار ویرایش شده . گواهینامه ایزو 10006 توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو باآخرین ویرایش سال 2017 صادر میگردد . دستورالعملهای مدیریت کیفیت طی پروژه ، بعنوان موج بعدی در درک مااز مدیریت پروژه ایجاد شده . هنگام برنامه ریزی پروژه ، میبایست  فایده ای داشته باشید . ادامه مقاله اخذ ISO 10006  میپردازدبه دو دستورالعمل کبه شرح ذیل مقایسه کرده ، تفسیری جهت برنامه ریزی موفق پروژه ارائه میدهد .

استاندارد ISO 10006 :

دستورالعمل IS0 10006  اصول ، شیوه مدیریت کیفیت رادر رابطه بامدیریت پروژه بیان میکند . ایزو 10006 درمورد موضوعات باکیفیت ک پروژهها راتحت تأثیر قرار میدهد ارائه میدهد . جهت پروژههایی باپیچیدگی ، اندازه همینطور طول متفاوت قابل استفاده میباشد . دستورالعملها ر ا میتوان درمورد پروژههاییکه توسط یک اداره میشوند ، استفاده نمود .

هدف کلی استاندارد ایزو 10006 ایجاد ، حفظ کیفیت در پروژه توسط فرآیند منظم هستکه تضمین میکند :

نیاز(های) بیان شده همچنین ضمنی مشتریان درک ، برآورده میشود .

نیاز ذینفعان علاقه مند درک ، ارزیابی میشوند .

سیاست کیفیت سازمان طی مدیریت پروژه گنجانیده شده .

مدیریت پروژه  PMI  چیست :

مدیریت پروژه ویا همانگونه ک مشخص میباشد  PMI ، پیشروترین انجمن حرفه ای غیر انتفاعی درجهان جهت مدیریت پروژه هستکه ب پیشرفت حرفه ای مدیریت پروژه اختصاص داده شده .

 PMBOK چیست ؟

PMBOK بدن مطلع مدیریت دانش پروژه PMI میباشد . مجموعه PMBOK  دانش ک بطور کلی درحرفه مدیریت پروژه پذیرفته میشود ر اتوصیف میکند.  عموماً پذیرفته شده بدان معنی هستکه دانش و شیوه (های) توصیف شده طی اکثر پروژهها ، اکثر اوقات کاربرد داشته  ، لذا درمورد ارزش ، سودمندی آنها اجماع گسترده ای وجود داشته . هدف کلی PMBOK تهیه یک واژگان مشترک درحرفه مدیریت پروژه همچنین تمرین جهت صحبت ، نوشتن در مورد مدیریت پروژه میباشد .

اخذ گواهینامه ISO 10006 :

اخذ ISO 10006 مورد تقاضیان اغلب پیمانکاران پروژه محور میباشد .

پیمانکاران جهت حضوردر مناقصه نیازبه اخذ گواهینامه ایزو 10006 داشته لذاتوسط مراجع صدور گواهینامه ایزو 10006 اقدام میکنند بابت گرفتن گواهینامه  ISO 10006 . گواهینامه ایزو 10006 توسط مراجع صدور ایزو خصوصی درکوتاهترین زمان ممکن صادر میگردد . لذا متقاضی جهت مناقصه میتواند توسط مرکز ایران گواه اقدام نماید بابت اخذ فوری ایزو 10006 . مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو 10006 بنوعی فقط اساسنامه شرکت همینطور تکمیل فرم درخواست  ایزو میباشد . لازم بذکر هست گواهینامه  ISO 10006 بنام اشخاص نیز صادر میگردد .

پیمایش به بالا
02146135223