گواهینامه سیب سبز

گواهینامه سیب سبز

گواهینامه سیب سبز مجوز فروش محصولات غذایی ، بهداشتی ، آرایشی همینطور نوشیدنیهای مجاز هستکه توسط سازمان غذادارو صادر میگردد .

متقاضیان گواهینامه سیب سبز دریافت میکنند جهت فروش محصولات خود دربازار ایران همینطور صادرات محصول  حتی برخی جهت واردات محصول میبایست نشان سیب سبز سلامت اخذ نمایند .

گواهینامه سیب سبز سلامت چیست , نحوه اخذ گواهینامه سیب سبز چگونه هست , روند دریافت سیب سبز سلامت , سیب سبز چیست .

 

تاریخچه سیب سبز :

نشان سیب سبز باتوجه بمصوبه شماره ۱۲۰۱۹۷ مورخ سال 86 شمسی هیات وزیران همینطور پنجمین مصوبه شورای عالی سلامت ، امنیت غذایی لذا اهداف عالیه وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی د رحفظ سلامت مصرف‌کنندگان ، تامین غذای ایمن همچنین سالم د رتمام مراحل زنجیره غذایی همینطور مستندبه رأی مورخ ۱۴/۱۲/۹۲ کمیته عالی اعطای نشان ایمنی وسلامت ، ب پاس تلاش همچنین کوشش شرکتها د ردستیابی ب اهداف سلامت‌محور وزارتخانه بهداشت ، نشان ایمنی ، سلامت توسط سازمان غذا ودارو ، وزارت بهداشت  درمان وآموزش پزشکی ب فرآورده تولیدی شرکتهاییکه مشمول موارد فوق‌الذکر میشوند ، اعطاء می‌‌شود .

 نشان سیب سبزدارای  اعتباری دوساله میباشد   .

طرح نشان ایمنی وسلامت ا زسال ۸۵ طراحی وبا موافقت وزیر وقت ابتدای سال ۸۶ بصورت نمادین پرده‌برداری شد .

 

هدف سیب سبز چیست :

هدف تدوین استاندارد نشان سیب سبز بداینصورت هستکه تمام صنایع تولیدی فعال کشور دارای پروانه ساخت توسط وزارت بهداشت میباشند واین پروانه بمعنای آن هستکه ا زحداقل کیفیت واستاندارد(های) جهانی برخوردار هستند .  لذا سازمانهای غذاییکه توانایی دستیابی ب استاندارد بالا داشته باشند ، موفق ب اخذ گواهینامه سیب سبز میشوند .

 

سیب سبز چیست :

گواهینامه سیب سبز , برنامه هرساله هفته سلامت ، اعطای نشان ایمنی همینطور سلامت ب محصولات غذایی میباشدکه بتوانند الزامات سلامت غذایی راپاس نمایند . نشان سیب سبز دارای لوگو مشخصه شامل سیب سبز بزرگی نماد سلامت سپس تیک سلامت وسط نشانسیب سبز نمایان میگردد . گواهینامه سیب سبز بیانگر موضوع بوده محصولیکه دارای نشان سیب سبز میباشد ازنظر سلامت بالاتراز محصولات دیگر غذایی میباشد .

گواهینامه سیب سبز توسط سازمان غذا دارو تاکنون ب بیش ا ز87 شرکت اعطا شده ک بعضا شرکتهای لبنی میباشند .

 

آئین نامه اجرایی نحوه دریافت گواهینامه سیب سبز :

آئین نامه اجرایی نحوه دریافت گواهینامه سیب سبز توسط مرکز مشاوره ایران گواه جهت اطلاع بابت متقاضیان اخذ گواهینامه سیب سبز انتهای مقاله بصورت فایل  PDF  آورده شده . لذامتقاضیان اخذ نشان سیب سبز میبایست جهت گواهینامه سیب سبز میتوانند بامطالعه آئین نامه اجرایی نحوه دریافت گواهینامه سیب سبز اطلاعات تکمیلی بدست آورند .

 

بررسی نشان سیب سبز :

نشان سیب سلامت مفهوم بسیار حائز اهمیت داشته ، بدلیل اینکه میوه سیب ؛ نشان سلامت هست لذا سازمان غذادارو نشان سیب راجهت لوگو برگزیده . لوگو سیب سبز توسط دورنگ آبی همینطور سبز شناخته میشوند .

نشان سیب سلامت شامل برگ سبزرنگی همانند چشم  میان لوگو سیب سلامت مشخص هست . چشم سیب سبز بیانگر نظارت سازمان غذا دارو ایران جهت سلامت مصرف کننده هاست . چنانچه دقت نمایید سیب سبز سلامت بشکل حروف  F  همینطور  D طراحی شده . حرف  F بیانگر کلمه  Food هست همینطور حرف D بیانگر Drug بمعنی دارو هست .

بررسی نشان سیب سبز سلامت بیان کننده تمامی ساختار سلامت همینطور مهم بودن تغذیه ( غذای سالم ) نیز بوده . بنابراین همانطوریکه مشخص هست سیب سلامت جهت محصولات غذا دارو صادر میگردد .

 

محصولاتیکه میبایست نشان سیب سبز داشته باشند :

محصولات غذایی ، لبنی ، نوشیدنیهای حلال ، آرایشی بهداشتی ، دارویی توسط سازمان غذا دارو میتوانند نشان سیب سبز دریافت کنند . متقاضیان درخواست کننده گواهینامه سیب سبز میبایست محصولاتی تولیدکنندکه عاری ازهرگونه سموم کشاورزی ، سموم شیمیایی ، خطرات همانند آسیب چرب ، تهیه شده بابت مواد اولیه طبیعی  باشند . بنابراین محصولاتیکه غذایی دارویی بوده مشخصات فوق ر ادارا میباشند میتوانند گواهینامه سیب سبز توسط سازمان غذا دارو اخذ نمایند .

 

روند دریافت سیب سبز :

متقاضیان اخذ سیب سبز معمولا صنایع غذایی همینطور دارویی هستند . شرکتهای تولیدی بلحاظ فروش محصولات خود ویا واردات محصول میبایست توسط سازمان غذا دارو ایران تاییدیه سلامت اخذ نمایند .

تاییدیه سلامت محصولات غذایی همچنین دارویی سیب سبز میباشد لذا متقاضیان میبایست شرایط دریافت نشان سیب سبز دارا باشند .

دارا بودن پروانه کسب ، مجوز تولید ، سالن تولید ، واحد آزمایشگاه ، مسئول آزمایشگاه ، مسئول کنترل کیفیت بامدرک تحصیلی مرتبط شرایط کلی بابت صدور سیب سبز میباشد .

 

مدارک لازم جهت گواهینامه سیب سبز :

گواهینامه سیب سبز توسط سازمان غذادارو ایران بابت سلامت همینطور ایمنی مواد غذایی صادر میگردد . لذا متقاضی گواهینامه سیب سبز میبایست استاندارد مربوطبه ایمنی مواد غذایی همینطور استاندارد تولید درشرایط خوب مواد غذایی رعایت کند .

سیب سبز بطور کلی درصورتی صادر میگرددکه متقاضی بتواند مدارک فوق ارائه دهد :

گواهینامه ایزو 9001 .
گواهینامه GMP  .
پروانه کسب .
مجوز تولید .
نتایج آزمایش محصول .

 

متقاضیان اخذ گواهینامه سیب سبز توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM   کلمات کلیدی سرچ میکنند همانند :

نحوه اخذ نشان سیب سبز , شرایط اخذ سیب سبز , گواهینامه سیب سبز , سیب سبز سلامت , روند دریافت سیب سبز , مدت زمان اخذ گواهینامه سیب سبز

 

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه ایزو معتبر

اخذ گواهینامه  GMP معتبر

 

پیمایش به بالا
02146135223