حسابرسی داخلی چیست؟, 6 مرحله ممیزی داخلی چیست؟

بسیاری از کسب و کارها اهمیت انجام حسابرسی داخلی برای دریافت گواهینامه ISO خود را درک نمی کنند. هدف حسابرسی داخلی ارزیابی شایستگی سیستم مدیریت کیفیت سازمان شما و عملکرد کلی است. گزارش های حسابرسی سطح انطباق سیستم مدیریت پیاده سازی شده شما را بررسی می کند و نشان می دهد که آیا نیاز به بهبود بیشتر دارد یا خیر.

حسابرسی داخلی چیست؟, 6 مرحله ممیزی داخلی چیست؟ ادامه مطلب »