اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی نیاز تمامی پیمانکاران جهت حضوردر مناقصات میباشد . دولت جمهوری اسلامی ایران براساس دستورالعمل اجرایی سال 97 تمامی کارفرمایان راالزام کرد درصورتی باپیمانکار قرارداد امضا کنندکه پیمانکار دارای گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار باشد . لذا داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ازنان شب جهت پیمانکاران واجبتر هست . حال سوال وپرسش اغلب پیمانکاران بابت نحوه گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران .

مقاله فوق توسط مرکز مشاوره ایران گواه پیرو موضوع اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی نگارش شده .

HSE اداره کار ویا تایید صلاحیت ایمنی :

تایید صلاحیت ایمنی توسط کلیه پیمانکاران بابت حضوردر مناقصه میبایست اخذ گردد ، لذا مدرک گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی جزو مهمترین مدرک پیمانکاران محسوب میگردد . گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط مناقصه گران حتی پیمانکاران باالفاظ متفاوتی نامیده میشود ، همانند گواهینامه  HSE , گواهینامه HSE اداره کار , گواهینامه  HSE ایمنی , گواهینامه تایید صلاحیت  HSE , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , مدرک  HSE اداره کار , گواهی  HSE اداره کار , گواهینامه ایمنی اداره کار و…..غیره . امورمربوطبه پیگیری جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میبایست توسط اداره کار استانها صورت پذیرد .

روند صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی :

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط اداره کار صادر میگردد ، لذا متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میبایست توسط اداره کار استان ثبت اساسنامه شرکت اقدام نمایند . روند صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پرسش تمامی پیمانکاران هستکه دربخش بعدی مقاله بهش پرداخته میشود . منتها بطور خلاصه پیمانکار جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میبایست دارای یکسری مدارک مثبته بوده ، مدارک بارگزاری شود سپس توسط دفتر انجمن معرفی شده اقدام گردد جهت پیگیری امور مربوطبه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران .

سوالات پیمانکاران جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی :

پیمانکاران اغلب بابت حضوردر مناقصه متوجه میشوند میبایست دارای گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی باشند لذا سوالات متداولی برایشان بوجود میآید . درذیل برخی سوالات پیمانکاران مکتوب میگردد .

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط چه سازمانی صادر میگردد ، مدت زمان صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چقدر هست , مدارک لازم جهت گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چیست , آدرس سایت بارگزاری مدارک جهت اخذ گوهینامه تایید صلاحیت ایمنی , دورهای مربوطه بابت گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی کجا برگزار میشود , آیا پیمانکاریکه کارگاه نداشته میتواند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اخذ نماید .

پرسش ، سوالات جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی :

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بااعتباری دوساله توسط اداره کار استان ثبت اساسنامه صادر میگردد ، مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بستگی ب تعداد نفرات شرکت متقاضی ، تعداد پیمان فعال شرکت متقاضی ، تعداد کارگاه ، تکمیل مدارک درخواستی همینطور محل استان ثبت اساسنامه میباشد . دوره 20 ساعته کارفرمایی ، دوره 8 ساعته کارگری ، مدارک مربوطبه شرکت همانند اساسنامه ، مدارک مربوطبه پروژهها ، لیست بیمه ، پرداختیها و…. لطفا ب قسمت گواهینامه ملی ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی درسایت مراجعه نمایید . متقاضیان حتما میبایست کارگاه فعال داشته باشند تابتوانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اخذ نمایند .

سوالات متداول پیمانکاران قسمت دوم :

نامه موقت جهت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چگونه صادر میگردد ، دوره 20 ساعته کارفرمایی توسط چه شخص میبایست گذرانده شود , آیا گذراندن دوره 8 ساعته کارگری الزامی میباشد , آیا جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار حتما میبایست مسئول ایمنی معرفی نماید ، چنانچه ثبت شرکت تهران باشد کارگاه پیمان اهواز باشد جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی کدام اداره کار میبایست اقدام شود , بازرسی جهت صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی کجا انجام میشود ، آیا تمامی نفرات لیست بیمه میبایست دوره 8 ساعته کارگری برگزار نمایند .

پرسش سوالات جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی قسمت دوم :

نامه موقت توسط اداره کار درشرایطی صادر میگرددکه پیمانکار کارگاه فعال بابت بازرسی نداشته باشد , نامه موقت توسط مرکز مشاوره ایران گواه جهت حضور درمناقصه صادر میگردد ، دوره 20 ساعته کارفرمایی توسط اعضاء هیئت مدیره ویا مدیر عامل میبایست شرکت نماید ، حضور شخص معرفی شده جهت دوره 20 ساعته کارفرمایی الزامی میباشد ، گذراندن دوره 8 ساعته کارگری برمبنای لیست بیمه جهت تمامی افراد ضرورت داشته ، براساس رای دیوان عدالت اداری سال 99 شمسی نیازبه معرفی مسئول ایمنی جهت تاییدیه اداره کار نمیباشد ، ثبت شرکت هراستانی باشد پیمانکار میبایست توسط همان استان اقدام نماید جهت اخذ گواهینامه ، بازرسی جهت صدور گواهینامه توسط بازرس اداره کار درکارگاه معرفی شده انجام میشود .

روند صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی :

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میبایست جهت صدور گواهینامه  HSE اداره کار روند ذیلرا طی نمایند .

ابتدا ارائه ویا اخذ پیش نیاز یعنی داشتن گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت پیمانکاران خدماتی ویا داشتن گواهینامه رتبه توسط پیمانکاران شرکتهای فنی مهندسی ، گواهینامه دوره 20 ساعته کارفرمایی ، گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری ، همینطور تکمیل کلیه مدارک درخواستی سپس تبدیل ب اسکن مدارک جهت بارگزاری سامانه اداره کار بعد پیگیری پرونده رفع نواقص احتمالی ، تکمیل پرونده سپس ارجاء ب انجمن ایمنی کارفرمایی معرفی شده توسط اداره کار استان ، ارسال پرونده ب اداره کار توسط دفتر انجمن ایمنی ، ارجاء پرونده توسط اداره کار استان ب واحد بازرسی ، بازرسی توسط بازرس اداره کار طی پیمان ، گزارش بازرس ارجاء پرونده ب کمیته فنی اداره کار ودر نهایت صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی صفرتا صد مراحل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میباشد .

توضیحات مرکز ایران گواه :

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ازنان شب برای پیمانکاران واجب تر بوده بدلیل اینکه تا پیمانکار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی نداشته باشد نمیتواند فعالیت اقتصادی داشته باشد . لذا پیشنهاد میگردد شرکتها دربدو تاسیس حتما بابت حضور در مناقصه یکسری مدارک امتیاز آور اخذ نمایند ، مدارک امتیاز آور بابت مناقصه شرکتها همانند گواهینامه ایزو , گواهینامه  HSE , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میباشد . جهت مشاوره رایگان بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی باهمکاران دفتر ارتباط برقرار نمایید . مرکز مشاوره ایران گواه نظربه تجربه چندین ساله بهترین شمارو شرکتها جهت اخذ گواهینامه بین المللی همینطور اخذ گواهینامه ملی بابت حضور درمناقصه پیمانکاران میباشد .

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار 

نحوه استعلام گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی 

3 دیدگاه دربارهٔ «اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی»

  1. بازتاب: گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران - مرکز مشاوره ایران گواه

  2. بازتاب: گواهینامه ایزو وندورلیست شرکت نفت - مرکز مشاوره ایران گواه02

  3. بازتاب: مدرک HSE اداره کار چیست, گرفتن - مرکز مشاوره ایران گواه4613

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به این مقاله امتیاز دهید!
[Total: 1 Average: 5]
پیمایش به بالا
02146135223