گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی جهت مناقصه الزامی شد

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی جهت مناقصه الزامی شد مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ویا بنوعی   گواهینامه  HSE    اداره کار توسط پیمانکاران شرکتها ، سازمانها حتی افراد حقیقی جهت حضوردر مناقصه الزامی گشت . گواهی تائید صلاحیت ایمنی درراستای ایمن سازی محیط کار ، کاهش حوادث ناشی ازکار بمنظور صیانت نیروی انسانی همینطور منابع مادی کشور …

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی جهت مناقصه الزامی شد ادامه »

CB مخفف چیست مراجع صدور گواهینامه ایزو معتبر

CB مخفف چیست

CB   مخفف چیست CB   مخفف  چیست سوال اغلب متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو بوده لذا  CB   نام کامل لاتین  Certification Body  بنام فارسی بدنه گواهینامه میباشد بنوعی مراجع صدور گواهینامه  ISO HSE   ,  CB   نامیده میشوند . متقاضیان اخذ گواهینامه  ISO   اغلب بدنبال مراجع صدور گواهینامه ایزو معتبر جهت مناقصه میباشند . CB   (ها) چنانچه تحت …

CB مخفف چیست ادامه »

AB مخفف چیست

AB مخفف چیست

AB    مخفف چیست AB   مخفف  Accreditation Body    بمعنای بدنه اعتبار بخشی میباشد . AB   (ها)  مراجع اعتبار دهی ب مراکز صدور گواهینامه  ISO   نامیده میشوند ، هرکشوری حداقل یک  AB   دولتی ویا خصوصی داشته . Accreditation Body    مرکز اعتبار بخشی توسط هرکشور مشخص شده لازم بذکر میباشد بدنه اعتبار بخشی ویا  AB   تحت حمایت انجمن …

AB مخفف چیست ادامه »

IAF چیست

IAF سازمان اعتبار سنجی بین المللی

IAF سازمان اعتبار سنجی بین المللی IAF  سازمان اعتبار سنجی بین المللی  ،  IAF  مرجع تایید سازمان استاندارد کشور(ها) هست . اعتبار سنجی گواهینامه ایزو توسط  IAF   صورت میپذیرد . IAF    اختصار کلمه   International Accreditation Forum  بنام انجمن بین المللی اعتبار سنجی نامیده میشود بواقع سازمان  IAF   مرجع اصلی اعتباردهی استاندارد  ISO   میباشد . IAF …

IAF سازمان اعتبار سنجی بین المللی ادامه »

طرح طبقه بندی مشاغل چیست

طبقه بندی مشاغل چیست

طبقه بندی مشاغل چیست طبقه بندی مشاغل طرح تدوین شده توسط دولت ب پشتیبانی کارگران تحت پیمان میباشد . طرح طبقه بندی مشاغل توسط کارفرما جهت بیمه شدگان تحت لیست بیمه گرفته میشود ، منتها  طبقه بندی مشاغل چیست ؟ طبقه بندی مشاغل تاثیری جهت پرداخت حقوق ومزایا داشته ؟ آیا طرح طبقه بندی مشاغل …

طبقه بندی مشاغل چیست ادامه »

اخذ گواهینامه ISO فوری

گواهینامه ایزو ازکجا بگیرم

گواهینامه ایزو ازکجا بگیریم گواهینامه ایزو , گواهینامه ایزو ازکجا بگیرم  درخواست کنندگان بیشماری طی سطح جهانی داشته ،  ISO   بعنوان مرجع استاندارد سالیانه استاندارد(هایی) توسط اعضاء خود همینطور کمیته فنی تدوین مینماید . استاندارد(های) تدوین شده سازمان  ISO   جهت همگام سازی بین جهانیان همینطور پیشرفت روزافزون بشریت منتشر شده تاجهانیان بهره مند گردند . …

گواهینامه ایزو ازکجا بگیرم ادامه »

Call Now Button02146135223